Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 27 Kasım 2016 - 01:35
49

Ben nasıl düştüm…
Ün­lü ya­zar Ma­ri­o Le­vi, ‘Ça­tı'nın ya­za­rı Ba­tu­han Bil­giç için, “çok çar­pı­cı bir üs­lu­bu va­r” di­yor. Bil­gi­ç'­in ikin­ci ki­ta­bı “Na­sıl Düş­tü­ğü­mü Ha­tır­la­mı­yo­ru­m” da raf­la­r­da­ki ye­ri­ni al­dı.
Bil­gi­ç'­in ilk ro­ma­nı “Na­sıl Düş­tü­ğü­mü Ha­tır­la­mı­yo­ru­m”, Türk ede­bi­ya­tı­na ve okur dün­ya­sı­na hız­lı ve bom­ba et­ki­sin­de dü­şe­cek bir ki­tap. (Ka­fe­kül­tür)

50

Uzlaşma hikayesi
Ya­zar De­bo­rah El­li­s'­ten Du­var­da­ki Ke­di­… Bu bir ke­di hi­ka­ye­si. Bu bir genç kız hi­ka­ye­si. Ama her şey­den önem­li­si bu bir ba­rış ve uz­laş­ma hi­kâ­ye­si. Cla­re dün oku­la gi­den ve mı­zıl­da­nan bir kız­ken, er­te­si gün bir ke­di­ye dö­nü­şü­yor ve as­ker­le­rin, ai­le­le­rin, öğ­ret­men­le­rin hiç bil­me­di­ği dün­ya­sı­na da­lı­yor. Sa­de­ce in­san­lar mı­… (Bü­yü­lü Fe­ner)

48

Minik gezginler Brüksel'de
Öz­ge A. Lok­man­he­kim; ge­çen yıl yaz­dı­ğı ilk ki­ta­bı Ke­ma­l' in Lon­dra Gün­lü­ğü' nün ar­dın­dan, şim­di de ikin­ci ki­ta­bı Ke­ma­l'­in Brük­sel Gün­lü­ğü ile mi­nik gez­gin­le­ri, Brük­se­l'­i keş­fet­me­ye da­vet edi­yor! Öz­ge A. Lok­man­he­kim de Ke­ma­l'­in bu ke­yif­li ma­ce­ra­la­rı­nı, dü­zen­le­di­ği “O­ku­ma Atöl­ye­si­” ile mi­nik okur­la­rı için da­ha an­la­şı­lır ve ke­yif­li hâ­le ge­ti­ri­yor. Atöl­ye Ak­ba­tı AVY­M'­de ya­pı­la­cak. (Altın Kitaplar)

51

Merhametli bir roman
Pı­rıl pı­rıl ışı­yan Türk­çe­siy­le Ha­san Ali Top­taş, Kuş­lar Ya­sı­na Gi­der’de ro­man­cı­lı­ğı­na ye­ni bir bo­yut ka­tı­yor: an­lat­mı­yor, söy­le­mi­yor; ne­fes­len­di­ri­yor. Ka­dir­şi­nas ot­la­rı­nın mı­rıl­tı­sı­nı, of de­me­me­nin il­mi­ni, el­dey­ken kıy­me­ti­ni bil­me­nin er­de­mi­ni, ömür­den gi­den gün­le­rin sab­rı­nı oku­duk­ça gön­lü­müz ha­va­la­nı­yor. At­la­rın koş­ma­sı ka­dar do­ğal, ka­le­me iç çek­ti­re­cek ka­dar mer­ha­met­li bir ro­man. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

52

Muhteşem bir kitap
“Er­gün Poy­raz ve Ya­se­min Öz­ben'in yazdığı “Ev­lat” ad­lı ki­tap­ta, ta­ciz ve te­ca­vüz mağ­du­ru ço­cuk­lar, so­kak­lar­da ya­tan, kü­çü­cük yaş­ta ağır iş­ler­de ça­lış­tı­rı­lan iş­çi ço­cuk­lar, ce­za­ev­le­rin­de­ki ço­cuk­lar, ge­lin ço­cuk­lar, uyuş­tu­ru­cu ba­ta­ğın­da­ki ço­cuk­lar, sa­vaş­tan ka­çan, ka­ça­ma­yan ço­cuk as­ker­ler ile da­ha pek çok ço­cuk so­run­la­rı ele alınıyor.” -Emin Çö­la­şan- (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

53

Bir cinayet romanı
Ya­zar Şen­gü­zel Şe­n'­den Sa­da­ka­t… “Kim­ya mü­hen­di­si Ya­se­-min’in mut­lu bir ev­li­li­ği, sev­di­ği bir işi ve ru­tin bir ha­ya­tı var­dır. Ancak bir sa­bah işe var­dı­ğın­da pat­ro­nun oğ­lu­nun ka­za ge­çir­di­ği­ni öğ­re­nince hayatı değişir.” (Mev­sim­ler Ki­tap)

55

En büyük hazine
Ya­zar Qu­en­tin Gre­ba­n'­dan Ze­hir Rei­s… Be­la­lı bir kor­san, şu bi­zim Ze­hir Re­is. Ha­zi­ne pe­şin­de, de­niz­le­ri aşı­yor. Bir in­sa­nın sa­hip ola­bi­le­ce­ği en bü­yük ha­zi­ne­yi bu­la­bi­le­cek mi? (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

Son güncelleme: 12:39 - 03.12.2016
Etiketler