Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Kültür Sanat 14 Şubat 2016 - 05:10

Özkan SAÇKAN


Balkan Savaşları
Ya­zar Sev­tap De­mir­ci'den İn­gi­liz Ba­sı­nın­da Os­man­lı’nın İki Bü­yük Kri­zi Bos­na­… Bu ça­lış­ma­da iki önem­li ulus­la­ra­ra­sı kriz dö­ne­min­de İn­gi­liz ka­mu­oyu in­ce­len­miş­tir: Bos­na Her­sek ve Bal­kan Sa­vaş­la­rı. Ça­lış­ma­da bu iki kri­zin se­çil­me­si­nin ne­de­ni, Avus­tur­ya Ma­ca­ris­tan’ın Bos­na Her­sek’i il­hak et­me­si­nin “Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun bö­lün­me­si­ne yol açan ilk önem­li adım” ol­ma­sı­dır. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)


Çağdaş çalışmalar
Ya­zar En­gin Özen­de­s'­ten Tür­ki­ye’de Fo­toğ­ra­fa Mo­dern ve Çağ­daş Yak­la­şım­lar.. Özel­lik­le fo­toğ­raf ko­nu­sun­da ger­çek­leş­tir­di­ği önem­li araş­tır­ma ve bel­ge­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra yi­ne bu alan­da­ki ki­tap­la­rıy­la ta­nı­nan En­gin Özen­des, Cum­hu­ri­yet’in ilk yıl­la­rın­dan gü­nü­mü­ze ka­dar çağ­daş ve mo­dern ça­lış­ma­lar yap­mış sa­nat­çı­la­rı ilk kez bir ki­tap­ta bir ara­ya ge­ti­rir­ken on­la­rın eser­le­ri üze­rin­den Tür­ki­ye’de­ki fo­toğ­ra­fın ge­li­şi­mi­ni onar yıl­lık pe­ri­yot­lar­la an­la­tı­yor. (Ya­pı En­düs­tri Mer­ke­zi Ya­yın­la­rı)


Bizi, bize açıklıyor
Ke­mal Sa­ya­r'­ın ye­ni ki­ta­bı Ka­yıp Ar­ka­daş raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Top­lum­la­rın bu­na­lım dö­nem­le­ri olur. Kor­ku­nun, kay­gı­nın hü­küm sür­dü­ğü, nos­tal­ji­nin ga­lip gel­di­ği, mer­ha­me­tin unu­tul­du­ğu, an­la­ma ça­ba­sı­nın ye­ri­ni kar­şı­lık­lı suç­la­ma­nın al­dı­ğı, he­men her­ke­sin “biz ve on­la­r” çer­çe­ve­si­ne yer­le­şip “bü­tü­n”­ü kay­bet­ti­ği za­man­lar. İş­te böy­le­si za­man­la­rı Sa­yar, ade­ta bi­zi bi­ze açık­lı­yor. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)


Gerçek bir aşk romanı
Türk Ede­bi­ya­tı'­nın ro­man­tik ka­le­mi Tu­na Ki­re­mit­çi'nin “Ken­di Se­ven Ağ­la­ma­z” ad­lı ye­ni ro­ma­nı ki­ta­be­vi raf­la­rın­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bir dö­ne­min ço­cuk yıl­dı­zı, gü­nü­mü­zün yal­nız ve unu­tul­muş genç ka­dı­nı Si­ta­re’nin di­zi­de kü­çük bir rol oy­na­mak için git­ti­ği uzak şe­hir­de kar­şı­sı­na çı­kan aş­kı an­la­tan ro­man, sür­priz­ler­le do­lu kur­gu­su, kal­be iş­le­yen his­li an­la­tı­mıy­la öne çı­kı­yor. (Des­tek Ya­yın­la­rı)


Menekşe'nin iki hayali
Ya­zar Na­gi­han Ge­di­k'­ten Me­nek­şe­ler Açar­ke­n… Se­çim­le­ri-­miz mi ka­de­ri­mi­zi be­lir­ler, yok­sa za­ten ka­de­ri­miz­de ol­du­ğun­dan mı o se­çim­le­ri ya­pa­rız? Lon­dra’da ya­şa­yan Me­nek­şe’nin iki ha­-ya­li var­dır.   İl­ki, eği­ti­mi­ni al­dı­ğı oyun­cu­luk­ta iler­le­mek, ikin­ci­siy­se ha­ya­tı­nın aş­kı­nı bul­mak, fa­kat ka­de­rin Me­nek­şe’yle il­gi­li baş­ka plan­la­rı var­dır. Sev­me­di­ği bir adam­la ev­len­mek zo­run­da kal­ma­sıy­la baş­lar ka­de­ri ya­zıl­ma­ya. (Mar­tı Ya­yın­la­rı)


Gür­pı­na­r'­ın kül­li­ya­tın­dan
Türk Ede­bi­ya­tı'­nın en önem­li ro­man ve öy­kü ya­zar­la­rın­dan Hü­se­yin Rah­mi Gür­pı­nar’ın (1864-1944) kül­li­ya­tı­nın bir bö­lü­mü­, ori­ji­nal me­tin­le­ri­ne sa­dık ka­la­rak, sa­de­leş­tir­me­den ki­tap­se­ver­le­re su­nu­yor. Hü­se­yin Rah­mi'yi mah­ke­me sa­lon­la­rı­na ta­şı­yan “Ben De­li mi­yim?”  her ne ka­dar “ah­lak­sız­lık­la­” suç­lan­mış­sa da yar­gı­la­ma­nın asıl se­be­bi özel­lik­le gi­riş­te­ki si­ya­sal eleş­ti­ri­ler­dir. Ro­man ge­nel ah­lak ma­sal­la­rı­nı ma­sa­ya ya­tı­rı­yor. Po­li­si­ye bir fi­nal­le ta­mam­la­nı­yor. (Pa­per­sen­se Ya­yın­la­rı)


Temel başvuru kaynağı
Dr. Mah­fi Eğil­mez Ka­mu Ma­li­ye­si İl­gi­li­ler için te­mel bir baş­vu­ru kay­na­ğı… İk­ti­sat (eko­no­mi), iş­let­me, hu­kuk, ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler, si­ya­set bi­li­mi, ka­mu yö­ne­ti­mi, ça­lış­ma eko­no­mi­si ve eko­no­met­ri bö­lüm­le­rin­de oku­yan öğ­ren­ci­le­rin ve ko­nuy­la il­gi­le­nen­le­rin ma­li­yey­le il­gi­li te­mel bil­gi­le­re ih­ti­yaç­la­rı olu­yor. Bu bil­gi­ler, eko­no­mi­de olup bi­te­ni an­la­mak, hem oku­du­ğu bi­lim da­lı­nı bü­tün­le­mek, hem de sı­nav ve mü­la­kat­lar­da ba­şa­rı­lı ol­mak için ge­rek­li. Bu ki­ta­bın en önem­li özel­li­ği zor ola­nı ko­lay an­la­şı­lır bi­çim­de sun­muş ol­ma­sı­dır. (Rem­zi Ki­ta­pe­vi)


Balcı'dan Aperitif Mönüler
İl­gi gö­ren ün­lü ye­mek ki­ta­bı ye­ni bi­çi­miy­le raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bal­cı bu ki­ta­bıy­la, çe­şit­li içe­cek­ler eş­li­ğin­de, dost­la­rı­nız­la bir­lik­te ta­da­ca­ğı­nız ape­ri­tif mö­nü­ler ha­zır­la­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak… Ku­ru­ye­miş ve cip­sin tek­dü­ze­li­ği­ne ya­nıt ve­ren sür­priz tat­lar ve bi­lin­dik içe­cek­le­rin sal­ta­na­tı­nı yı­ka­cak ye­ni ta­rif­ler­le da­vet­le­ri­ni­ze renk ka­ta­cak. (Rem­zi Ki­ta­pe­vi)

4. şiir kitabını çıkardı
Şa­ir Ah­met Çe­lik, uzun bir ara­dan son­ra  çı­kar­dı­ğı 4. Şi­ir ki­ta­bı olan “Sü­mey­ra Kı­zıl Du­dak­la­rın Mis Ko­ku­su­” ile ye­ni­den şi­ir se­ver­ler­le  bu­lu­şu­yor.  Şi­ir ki­ta­bı­nın pro­mos­yon dö­ne­mi kap­sa­mın­da  çok ya­kın­da şi­ir­se­ver­ler­le bir im­za gü­nün­de bu­lu­şa­cak olan şa­ir, se­ven­le­riy­le bu­luş­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ta­şı­yor. Ah­met Çe­li­k'­in, 60 ta­ne­si bes­te­len­miş, 200 den faz­la şar­kı sö­zü de bu­lu­nu­yor.  (La­mu­re Ya­yı­ne­vi)


Tarihin en önemlileri
Mic­ha­el Hart’ın tar­tış­ma­la­ra yol açan ki­ta­bı Dün­ya Ta­ri­hi­ne Yön Ve­ren “En Et­kin 100” 1978 yı­lın­da ilk kez ya­yın­lan­dı­ğın­da eleş­tir­men­ler ya­za­rın ol­duk­ça ce­sur ol­du­ğun­dan bah­se­di­yor­du: Hart, ken­din­ce en et­ki­li bul­du­ğu ki­şi­le­rin lis­te­si­ni yap­mak­la kal­ma­mış, on­la­rı et­ki de­re­ce­le­ri­ne gö­re sı­ra­la­mış­tı Söy­le­mek ge­re­kir ki, eleş­tir­men­ler ya­nıl­dı: Ki­tap o gün­den bu gü­ne iyi bir sa­tış gra­fi­ği el­de et­ti. (Ne­den Ki­tap)

İletişim kurabiliyor musunuz?
Algı yönetimi ve imaj danışmanı Neslihan Yahşi'den “İmajda 3D”…. Kişisel markanızı yaratmak adına bu kitap sizler için bir başlangıç olabilir; yalnız unutmayın ki; marka olmak popüler olmak değil, seçilebilir olmaktır. Diğerlerinin duygusal durumlarını negatif olarak etkilemeyecek bir şekilde iletişim kurabiliyor musunuz? Bütün mesele bu sihirli cümlede gizlidir. İyi bir imaj sahibi olmak, mesleki yetersizlikleri örtmeye yarayan bir paravan bir savunma aracı değildir. (Savaş Yayınları)

Bir ica­dın hi­ka­ye­si
Hedy La­marr ve Çı­ğır Açan Bu­lu­şu, bir Holl­ywo­od zi­ya­fe­tin­de, Ame­ri­ka’da pa­tent nu­ma­ra­sı 2.292.387 olan ve “giz­li ha­ber­leş­me sis­te­mi” için ya­pı­lan müt­hiş bir ica­dın hi­kâ­ye­siy­le baş­lı­yor. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

7 yıllık zindan yaşamı
Ya­zar Ab­dür­ra­him Se­ma­vi'nin Zin­dan­da Ço­cuk ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da… “Bir yan­dan yıl­lar­ca bey­ni­mi, yü­re­ği­mi, ru­hu­mu zor­la­yan so­ru­lar, di­ğer yan­dan dost­la­rı­mın bu ko­nu­da­ki ıs­ra­rı. Ben de da­ya­na­ma­dım, yaz­ma­yı de­ne­dim.” (Ya­za­rın Ya­yı­nı) 

 

 

 

 

Son güncelleme: 10:35 - 14.02.2016