Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Kültür Sanat 28 Şubat 2016 - 04:15

Bir hakimin yaşantısı
Ya­zar Mü­nir Gö­ke­r' in, Ye­ni­ka­pı Hi­ka­ye­le­ri ve Be­di­a'­dan son­ra üçün­cü ki­ta­bı Ba­bam Dü­şü­yor ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.. Ya­zar ki­ta­bı ile il­gi­li şun­la­rı söy­lü­yor: “Bu kez Be­di­a'­nın ha­kim ko­ca­sı­nı an­la­tı­yo­rum. Beş ku­ruş rüş­vet ye­me­miş.  Hız­lı ja­ko­ben bir Cum­hu­ri­yet­çi. Ro­bes­pi­er­re adı­nı hiç duy­ma­mış, la­kin gö­nül­den Ata­türk, yü­rek­ten İnö­nü hay­ra­nı. Bü­yük harp sı­ra­sın­da Edir­ne hu­du­dun­da teğ­men­miş.“  (Ci­ni­us)

Yaşlanmayı reddetmek 
Es­te­tik Cer­rah Op. Dr. Bü­lent Ci­han­ti­mur, mes­le­ki tec­rü­be­le­ri­ni “Yaş­lan­ma­yı Red­de­t” is­miy­le ki­tap­laş­tır­dı. Ci­han­ti­mur, es­te­tik ope­ras­yon­la­rın ar­dın­dan has­ta­la­rın ken­di­le­ri­ni ifa­de et­ti­ği “Ye­ni Ha­-ya­t” hi­ka­ye­le­ri­ne yer ver­di­ği ki­tap­ta, “Cil­di­mi­zi ve be­de­ni­mi­zi na­sıl ko­ru­ya­ca­ğız? Mü­da­ha­le ede­bi­le­ce­ği­miz ya da ede­me­ye­ce­ği­miz fak­tör­ler ne­ler? Ne­ler si­zi da­ha genç ve di­na­mik gös­te­rir? Bu­run ne­den es­te­tik açı­dan çok da el­zem de­ğil­dir? Da­ha önem­li olan o 4 böl­ge ne­re­si? Fiz­yo­lo­jik ola­rak yaş­la­nır­ken, na­sıl yaş­lan­ma­yı red­de­de­cek­si­niz?” gi­bi so­ru­la­ra ya­nıt ver­di. (Ce­res Ya­yın­la­rı)

Bir delikanlının hikayesi
N. İpek Gök­de­l'­in yaz­dı­ğı Ka­ra­ka­le­m'­de za­man içe­ri­sin­de ya­pa­ca­ğı­nız yol­cu­luk, si­ze tıl­sım­lı bir İs­tan­bul hi­kâ­ye­si su­nu­yor!  “…İs-­tan­bul baş­ka şe­hir­le­re ben­ze­mez! Ha­lep dü­şer­se üzü­lür in­san. Ka­bil dü­şer­se ca­nı acır. Pa­ris düş­man pos­ta­lı­nı uzak­tan gör­se ba­cak­la­rı­nı ara­lar.  Ber­lin iki­ye ay­rıl­dı, dün­ya ge­ne de dön­me­ye de­vam et­ti. New Yor­k'­un kal­bi­ne uçak sap­la­dı­lar, dü­zen ye­ni­den, yi­ne ku­rul­du.  Ama İs­tan­bul öy­le mi ya!  Ba­tı'nın sı­nı­rı­dır bu­ra­sı. Do­ğu'nun baş­ken­ti… Tah­te­re­val­li­nin or­ta­sı..

Bin­bir Ge­ce Ma­sal­la­rı

Tür­ki­ye ya­yın ta­ri­hin­de ilk kez Bey­rut bas­kı­la­rı Ek­rem De­mir­li baş­kan­lı­ğın­da ori­ji­nal tam me­tin­den (Arap­ça) çev­ri­le­rek Tür­ki­ye oku­ru ile bu­luş­tu. “İlk kez Hin­dis­ta­n'­da, son­ra
İra­n'­da ve ar­dın­dan Ana­do­lu'-da an­la­tıl­dı; ni­ha­ye­tin­de Arap­ça kay­de­di­lip Ka­hi­re'de der­len­di. Hep­si bir ara­ya ge­lip Bin­bir Ge­ce Ma­sal­la­rı'nı oluş­tur­du. “ -Jor­ge Lu­is Bor­ges-
(Al­fa Ya­yın­cı­lık)

Hayatta kalmak için 

Ya­zar Si­er­ra Win­te­r'­ın Es­kort ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. On se­kiz ya­şın­da­ki Am­ber La­com­be'un kış or­ta­sın­da bir gün ev­siz ve pa­ra­sız kal­dı­ğın­da sa­de­ce iki se­çe­ne­ği var­dı: Ya do­na­rak öle­cek ya da ay­lar ön­ce ken­di­si­ne iş tek­lif eden gi­zem­li ka­dı­nı ara­ya­cak­tı. Bu gi­zem­li ka­dı­nı ara­ma­sıy­la Am­be­r'­ın bü­tün ya­şa­mı akıl al­maz bir bi­çim­de de­ğiş­ti. Am­ber ar­tık bir es­kort­tu. (Mar­tı Ya­yın­la­rı)

Aşk ne zaman çiçek açar?
Kent Ha­ru­f'­un öl­me­den ön­ce ka­le­me al­dı­ğı son ese­ri Ruh­la­rın Sonba­ha­rı Edi­tu­ra eti­ke­tiy­le raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı!  Kü­çük bir ka­sa­ba­da, ses­siz­lik­le çev­ri­li boş ev­le­rin­de geç­mek bil­me­yen yal­nız­lık sa­at­le­ri­ni pay­laş­ma­ya ka­rar ve­ren iki yaş­lı in­sa­nın acı-tat­lı hi­kâ­ye­le­ri­ni, ku­ru­yup gi­den ruh­la­rın hoy­rat­lık­la­rı­na rağ­men ye­şert­tik­le­ri umut­la­rı­nı an­la­tan Ruh­la­rın Son Ba­ha­rı duy­gu­sal fi­na­liy­le oku­ru ken­di­ne bağ­lı­yor! (Edi­tu­ra)

Gitmediğiniz yerleri görün
Ya­zar Na­zan Aş­kal­li'-in Zam­bak­tan Bir Ma­sal ad­lı ki­ta­bı çık­tı. “Ne­pal­li Gur­ka’nın han­çe­riy­le Eve­rest’in bu­zul­la­rı­na do­kun­dum. Af­ri­ka’nın yağ­mu­run­da ıs­lan­dım. As­la­nın so­lu­ğu­na ka­tıl­dım. Ko­ku­la­rı­na ka­rış­tım haş­la­nan et­le­rin Ma­sa­i köy­le­rin­de, yağ­mu­ru ka­dın­la­rın kol­ye­le­ri­ne yağ­dır­dım. Ço­cuk­lar­la koş­tum, ya­nar­dağ­la­rın ara­sın­da on­la­ra şi­ir yaz­dım, lav­la­rı kış­kırt­tım kı­ya­me­ti ko­par­dım. Ok­ya­nus dal­ga­la­rı dö­ver­ken Ku­zey Af­ri­ka’yı, Um­man­lı kü­çük kı­zın göz­le­rin­den güç al­dım.” (Mo­na)

Çatışma sürerken yazıldı

Irak’ta İngiliz İşgal Yönetimi- 1914-1918 İngiltere Devlet Arşivi Raporu adlı kitap raflardaki yerini aldı. İngiltere Devlet Arşivi’nde çalışmamız sırasında bulduğumuz bu rapor, Dışişleri Bakanlığı belgeleri arasında FO 371/4148 XC1236 referans numarası ile yer alıyor. Okuyucuların dikkatlerini bir kez daha çekmek isteriz ki eli-nizdeki siyasi bir rapordur. Savaşın hemen aka-binde, hatta bazen çatışmalar devam ederken kaleme alınmıştır. Dolayısıyla tarafsız bir yaklaşım beklemek doğru değildir. (Tarihçi Kitabevi)

Okunmaya değer bir kitap

Ya­zar Lau­ren Ro­we'nin Bek­len­ti ad­lı ki­ta­bı çık­tı. Bek­len­ti, Sap­lan­tı'nın kal­dı­ğı yer­den bir son­ra­ki say­fa­ya geç­miş­si­niz gi­bi tüm he­ye­can ve so­ru işa­ret­le­riy­le de­vam edi­yor. Jo­nas ve Sa­rah Be­li­ze'de iki­si için ya­pıl­mış ağaç ev­de­ki gü­ven­li ko­za­la­rın­dan ay­rı­lır­lar. Eve dön­dük­le­rin­de ken­di­le­ri­ni tam bir ka­os ve teh­li­ke­nin için­de bu­lur­lar. Jo­na­s'­ın Sa­ra­h'­tan giz­li­ce ger­çek­leş­tir­di­ği bu­luş­ma ara­la­rın­da­ki gü­ve­ni sar­sa­cak mı? (Ka­nes Ya­yın­la­rı)

Des­tan­sı şi­ir öy­kü­sü

Pe­ri­han Uy­sa­l'­dan Umut Hep Va­r… 80'li yıl­la­rın son­la­rı, şi­ir yaz­dı­ğım yıl­lar. Kı­sa ve vu­ru­cu ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm umut di­ze­le­riy­di bun­lar. An­lat­mak is­te­di­ğim duy­gu­la­rı bu di­ze­le­re sığ­dır­mak­ta zor­lan­mı­yor­dum. Ta ki ba­ba­mı kay­be­din­ce­ye de­k… “Ko­nuk­sun yi­ne düş­le­-rim­de, anı ağa­cı­nın dal­la­rın­da uça­rı kuş­la­rız san­ki­…” di­ye baş­la­yıp “Bah­çe sen­siz, ev sen­siz. Mum tah­ta­sı öy­le­ce bom­boş ma­ki­ne­si­z” di­ye bi­ten bir öy­kü.
(Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

Çocuklar sanatla tanışacak

Ço­cuk ki­tap ya­za­rı Def­ne On­gun Mü­mi­noğ­lu, ço­cuk­la­rın öğ­ren­me­si­ni is­te­di­ği­niz kav­ram­la­rı “Bur­cu ve Berk ile…” se­ri­sin­de eğ­len­ce­li bir dil­le an­la­tı­yor. Mü­mi­noğ­lu, se­ri­ye mü­zik, dans vesa­nat ki­tap­la­rı­nın yer al­dı­ğı “Sa­nat Üç­lü­sü­”nü de ek­le­di. Ki­tap­lar­da ya­za­ra; mü­zik öğ­ret­me­ni De­niz Bay­sal, yo­rum­cu ve bes­te­ci Mu­rat Ev­gin, sa­nat ta­ri­hi uz­ma­nı Ni­han El­van Er­tu­ran, ar­ke­olog Mi­ne Kü­çük ve çağ­daş dans eğit­me­ni Tan Te­mel des­tek ver­di.

So­ru­la­ra ce­vap 
Ço­cuk ki­tap­la­rın­dan ta­nı­dı­ğı­mız Pı­nar Gö­çer, bu kez bir ol­gun­luk hi­kâ­ye­si ile çı­kı­yor kar­şı­mı­za. Sa­na Sev­gim Bit­miş Mus­ta­fa­… Gö­çer’in ro­ma­nı­nın kah­ra­man­la­rı, ak­lı­mız­da­ki so­ru­la­ra ce­sur­ca ce­vap­lar ve­ri­yor.  (Müp­te­la Ya­yın­la­rı)

Ma­ce­ra do­lu bir ki­tap
Ya­zar Vir­gi­ni­a Bo­ec­ke­r'­dan Ca­dı Av­cı­sı çık­tı… Ben On Üçün­cü Ya­zıt’ın bir uy­gu­la­yı­cı­sıy­dım.  Bir ca­dı av­cı­sı. Kor­kul­ma­sı ge­re­ken ki­şi ben­dim. “İyi bir fan­tas­tik ki­tap­ta ol­ma­sı ge­re­ken her şey var. Ka­nı­nı­zın çe­ki­le­ce­ği, ma­ce­ra do­lu bir ro­man.”  (Ya­ban­cı)