Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın KİTAPLARI
Haftanın KİTAPLARI
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 6 Mart 2016 - 02:03

 

68 kuşağı kimliğiyle

Öner Ci­ra­voğ­lu, Trab­zon ken­ti­ne gü­zel­le­me sa­yı­la­bi­le­cek Ka­le­park ad­lı şi­ir ki­ta­bı­nın ar­dın­dan 20. yüz­yı­lı sor­gu­la­yan uzun so­luk­lu bir şii­re yö­nel­di. Ci­ra­voğ­lu Bit­me­yen Yüz­yıl ad­lı ki­ta­bın­da, gör­kem­li atı­lım­la­rın ya­nın­da yüz­yı­lın acı­la­rı­nı da ’68 ku­şa­ğı kim­li­ğiy­le ve ken­di­ne öz­gü bir li­rizm­le hüz­nün di­li­ne ya­tı­rı­yor. (Ya­sak­mey­ve Ki­tap­la­rı)

Si­zin için ge­tir­dim

Ya­zar Enis Ba­tu­r'­dan Ka­nat Ha­re­ket­le­ri Ne­yin Ne­si­sin Sen.. Si­zin için tut­tum beş gül ge­tir­dim Sev­gi­li, du­rup du­rur­ken beş kır­mı­zı gül ge­tir­dim, kan. Beş be­yaz gül süt, beş sa­rı gül al­tın yap­rak, tut­tum beş pem­be gül ge­tir­dim Sev­gi­li, tan. Baş­ka bir el ko­par­mış on­la­rı, be­nim elim bun­ca kor­kak: Bir dik­me­yi bi­li­rim, bir de do­kun­ma­yı: Te­pe­den tır­na­ğa te­ni­niz yan­gın bel­dem, si­zin için beş si­yah gül par­mak­la­rım, kö­mür. Top­rak, te­mas, sa­hi bir de ak kâ­ğıt, seç­ti­ğim ke­li­me­le­rin ara­sın­da ne­den­se mağ­rur, iler­le­rim kar­da bı­rak­tı­ğım iz­ler bi­rer ağıt, ayır­dım di­ken­le­ri: Si­zin için bu beş arı gül. (Kır­mı­zı Ke­di)

Ka­nat­la­rım Hep Can Acısı

Ya­zar Es­ra Uça­r'­dan Ka­nat­la­rım Hep Can Acı­sı.. Zey­tin ağaç­la­rı çı­kı­yor kar­şı­ma il­k… Yaş­lı bir çift, Öz­gür­lük Anı­tı, yav­ru­la­rı­na sa­rıl­mış por­ta­kal ren­gi ku­ş… son­ra, en­kaz yı­ğın­la­rı, top­lar, tank­lar, sed­ye­ler­de ço­cuk­la­r… hep­si vu­rul­muş. Mi­de­me bir san­cı gi­ri­yor. Bir baş­ka ka­re­de ise Ma­ri­a. Hiç ta­nış­ma­dı­ğım ama be­nim­le ha­ya­tı de­ği­şen Ma­ri­a. Fo­toğ­raf­la­rı ko­mo­di­nin üs­tü­ne bı­ra­kı­yo­rum. Yu­nus­lu cam fa­nus­la, Cem’e sa­rıl­dı­ğım fo­toğ­ra­fın ara­sı­na. İki ka­rış ala­na kaç dün­ya sı­ğı­şı­yor­…  (Des­tek Ya­yın­la­rı)

Unutulmaz bir yapıt

Okur­la­rı­na ye­ni pen­ce­re­ler açan ki­tap ve kül­tür der­gi­si Ar­ka Ka­pak, ye­ni sa­yı­sın­da, geç­ti­ği­miz ay kay­bet­ti­ği­miz Um­ber­to Eco’yu ve onun unu­tul­maz ya­pı­tı Gü­lün Adı’nı ko­nu al­dı. Ya­yın­lan­dı­ğı ilk sa­yı­dan iti­ba­ren özel­lik­le ede­bi­yat çev­re­le-­rin­ce be­ğe­ni­len der­gi, mart sa­yı­sın­da bu özel dos­ya ko­nu­suy­la, Ab­dul­lah Ya­vuz Al­tun, İb­ra­him Tü­zer ve Fe­ri­dun An­daç’ın ya­zı­la­rıy­la Eco’ya ve­da edi­yor. (Pa­per­sen­se Ya­yın­la­rı)

Göç eden insalar

Ya­zar İrem Uzun­ha­sa­noğ­lu, an­ne­an­ne­si­nin mü­ba­de­le anı­la­rı­nı ki­tap­laş­tır­dı. Ya­za­rın “Git­me, Gül Ya­nak­la­rın So­la­r” ad­lı ki­ta­bın­da 1910-1938 yıl­la­rı ara­sın­da Yu­na­nis­ta­n'­dan Ed­re­mi­t'­e göç eden in­san­la­rın ya­şa­dık­la­rı dram­lar ko­nu edi­li­yor. Ni­ne­si, an­ne­an­ne­si, an­ne­si ve son ola­rak ken­di­si de 4. ku­şak mü­ba­dil olan İrem Uzun­ha­sa­noğ­lu, “Ol­dum ola­sı göç hi­ka­ye­le­ri­ni se­vi­yor­du­m”­ de­di.  (Ep­si­lon Ya­yı­ne­vi)

Farklı bir dokunuş

Ya­zar Je­an-Pa­ul Sar­tre’den “Öz­nel­lik Ne­dir?” ad­lı ki­tap çık­tı. 1961 yı­lı­nın ara­lık ayın­da yir­min­ci yüz­yıl dü­şün­ce­si­nin en önem­li isim­le­rin­den Je­an-Pa­ul Sar­tre bir kon­fe­rans ver­mek üze­re Grams­ci Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan Ro­ma’ya da­vet edi­lir. Kon­fe­ran­sın ko­nu­su Mark­siz­min, di­ya­lek­tik ma­ter­ya­liz­min en ne­ta­me­li te­ma­la­rın­dan bi­ri olan öz­nel­lik­tir. Ki­tap, Mic­hel Ka­il ve Rao­ul Kirc­hmayr’ın ön­sö­zü, Fred­ric Ja­me­son’ın son­sö­züy­le, siz­ler­le ola­cak. (Can Ya­yın­la­rı)

Türkiye'nin aydınlık yüzleri

Ya­zar Ba­har Da­da­loğ­lu'nun Köy Ens­ti­tü­lü Av­şar Kı­zı ki­tabı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­… Da­da­loğ­lu, ça­lış­ma­sıy­la ge­ri­de ger­çek bir ha­zi­ne bı­ra­kı­yor. En baş­ta Köy Ens­ti­tü­le­ri­nin o şan­lı ta­ri­hi, emek­le­ri, ye­tiş­tir­dik­le­ri ve ül­ke­mi­ze bı­rak­tık­la­rı. Son­ra­sın­da, yi­ne Ens­ti­tü­ler­le bağ­lan­tı­lı Tür­ki­ye’nin ay­dın­lık yüz­le­ri… Ül­ke­min eği­tim-öğ­re­tim ve kül­tür ta­ri­hin­den el­li yı­lı aş­kın bir bel­ge­sel. Ay­rı­ca yö­re­sel söz­cük­ler, ağıt­lar, des­tan­lar… (Ber­fin Ya­yın­la­rı)

Merak uyandıran kitap

Bu­gü­ne ka­dar ki­şi­sel ge­li­şim, spi­ri­tü­el­lik ve fel­se­fe ko­nu­la­rın­da 39 ki­ta­bı ya­yın­la­nan ya­zar, Ulus­la­ra­ra­sı Yo­ga Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Akif Ma­na­f'­ın son ki­ta­bı “Kor­ku Ne­dir Ve Na­sıl Kor­ku­suz Olu­nur?” çık­tı. Kor­ku ko­nu­sun­da­ki çö­zü­le­me­yen so­ru­la­ra ce­vap­lar içe­ren, ya­lın ve sa­de bir an­la­tım­la en kar­ma­şık ce­vap­la­rı iç­sel­leş­tir­me­yi ko­lay­laş­tı­ran eser, ben­zer­le­rin­den fark­lı bir şe­kil­de her say­fa­da oku­yu­cu­nun far­kın­da­lı­ğı­nı uyan­dır­ma­yı amaç­lı­yor. Ev­ren­le uyu­mun öne­mi­ni an­la­tı­yor ve oku­yu­cu­yu çö­zü­me gö­tü­rü­yor. (Av­ru­pa Ya­ka­sı Ya­yın­la­rı)

Keyifli bir yolculuk

Andersen Masalları, resim-leyen Quenin Greban…. Hans Christian Andersen'den üç güzel masal… Parmak Kız, Küçük Denizkızı, İmparator ile Bülbül… Bu üç renkli masal, Andersen'in en yaygın ve en çok okunan masalları arasındadır. Bu masallar ebeveynle birlikte okunduğunda da çocukları düşler aleminde keyifli bir yolculuğa çıkaracaktır. (Remzi Kitapevi)

Bir anahtar aranıyor

Ja­mes Frey ve Nils John­son Shel­ton’dan “End­ga­me: Gök Anah­ta­rı”… Dün­ya anah­ta­rı bu­lun­du. Bu­lun­ma­sı ge­re­ken iki anah­tar da­ha var. Do­kuz oyun­cu kal­dı ve sa­de­ce bir oyun­cu ka­za­na­bi­lir. Koş­mak, mü­ca­de­le et­mek, oy­na­mak en azın­dan bir şey için iyi: unut­mak. End­ga­me ger­çek. End­ga­me için şim­di ge­le­cek be­lir­siz. Her şey ola­ca­ğı­na va­ra­cak. Şim­di sı­ra Gök Anah­ta­rı’nda. Her ne­re­dey­se bu­lun­ma­lı. (Pe­na Ya­yın­la­rı)

Tiroid'i ne kadar biliyoruz?

Prof. Dr. Me­tin Öza­ta, son yıl­lar­da sık sık gö­rü­len ti­ro­id has­ta­lı­ğı hak­kın­da bil­me­dik­le­ri­mi­zi “Ti­ro­id ve Si­z”­de an­la­tı­yor. Prof. Dr. Öza­ta'nın ha­zır­la­dı­ğı bu ki­tap­ta gu­atr, mo­dü­ler gu­atr, ti­ro­idit­ler (ti­ro­id be­zi il­ti­ha­bı), hi­po­ti­ro­idi (Ti­ro­id yet­mez­li­ği), Has­hi­mo­to has­ta­lı­ğı, hi­per­ti­ro­idi (ze­hir­li gu­atr), ti­ro­id kan­ser­le­ri, rad­yo­ak­tif iyot te­da­vi­si, ti­ro­id ame­li­yat­la­rı ve uy­gu­la­nan ta­nı ve te­da­vi yön­tem­le­ri ko­nu­sun­da de­tay­lı bil­gi­ler ve­ri­li­yor. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

Korku burada…

Dawn Bar­ke­r'­ın et­ki­le­yi­ci ve duy­gu­sal çı­kış ro­ma­nı “Kı­rık Dö­kü­k”, sa­de­ce psi­ko­lo­jik bir ge­ri­lim ol­mak­la kal­mı­yor, ay­nı za­man­da ye­ni an­ne ol­muş bir ka­dı­nın en bü­yük kor­ku­su­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor. (Ya­ban­cı Yayınları)

Bugün ve yarın

‘Bü­tü­n'­ü ara­yan psi­ki­yatr Ke­mal Sa­yar, “Ka­yıp Ar­ka­da­ş”­ta bi­zi, bi­ze an­la­tı­yor. Top­lum­la­rın bu­na­lım dö­nem­le­ri olur. Kor­ku­nun, kay­gı­nın hü­küm sür­dü­ğü, nos­tal­ji­nin ga­lip gel­di­ği za­man­lar… (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

 

 

Son güncelleme: 07:56 - 06.03.2016