Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Kültür Sanat 13 Mart 2016 - 02:01

Özkan SAÇKAN

Romanın en yenisi…
Us­ta ro­man­cı Bi­lal Ci­ve­le­k'­in ye­ni ki­ta­bı ‘Sü­kû­t' okur­la bu­luş­tu. Ci­ve­lek, Ye­di­ve­ren Ya­yın­la­rı'n­dan çı­kan 300 say­fa­lık 12'n­ci ese­rin­de bu­gü­ne ka­dar hiç ya­zıl­ma­mış yön­le­riy­le Mev­la­na, Ha­cı Bek­taş-ı Ve­li, Şems ve çok sı­ra­dı­şı bir Yu­nu­s'­u ko­nu alı­yor. Bi­lal Ci­ve­le­k'­in 1 yıl­da ta­mam­la­dı­ğı ki­tap şim­di­ye ka­dar ka­le­me alı­nan Yu­nus ro­man­la­rı­nı sil­baş­tan ya­pa­rak, Şem­s'­le il­ginç kar­şı­laş­ma­sı­nı an­la­tı­yor. (Ye­di­ve­ren)

Ayrı ayrı ilişkiler
Ya­zar Ge­off Dye­r'­in Pa­ris Es­ri­me­si ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Pa­ris’te bir yaz. Lu­ke ve Ni­co­le, Alex ve Sah­ra­… far­kı­na var­ma­dan öy­le ya­kın­la­şır­lar ki son­ra­sın­da hiç­bir şey es­ki­si gi­bi ol­maz. Bir­lik­te ge­ce ku­lüp­le­ri­ne, si­ne­ma­la­ra, ka­fe­le­re gi­der, ta­til­ler­de şe­hir dı­şın­da bir dağ evi­ne ka­pa­nır­lar. Ay­rı ay­rı iliş­ki­le­ri­ni pay­la­şır, sa­at­ler­ce si­ne­ma, ha­yat, aşk, er­kek­ler ve ka­dın­lar hak­kın­da ko­nu­şur­lar. İçer­ler, sı­nır­la­rı zor­lar, hap alıp ken­di­le­rin­den ge­çer­ler. Gel­ge­le­lim be­lir­siz ge­le­cek, aşı­rı ya­kın­lık, or­ta­dan kal­kan sı­nır­lar ve bü­tü­nüy­le sa­hip ol­ma ar­zu­su­… Bu teh­li­ke­li oyun­da yıkım da olacaktır. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

Delilleri ile ortaya koydu
Ya­zar Ve­dat Ye­ne­re­r'­den PKK İçin­de­ki Giz­li Er­me­ni Ör­güt­len­me­si/ Ma­şa­lar ve Pi­yon­la­r… PKK için­de­ki Er­me­ni­ler bir ef­sa­ne ola­rak hep söy­len­miş­tir. Bu­nun bir ef­sa­ne de­ğil çok önem­li bir ger­çek ol­du­ğu­nu araş­tır­ma­cı ga­ze­te­ci Ve­dat Ye­ne­rer bu ça­lış­ma­sın­da de­lil­le­ri ile or­ta­ya ko­yu­yor. Ve­dat Ye­ne­re­r'­in ki­ta­bı bu ko­nu­da­ki ilk ki­tap. Ye­ne­rer, yüz­ler­ce kay­na­ğa da­ğı­lan bil­gi­le­ri, ima­la­rı, do­lay­lı ve do­lay­sız ka­nıt­la­rı size sunuyor. (Bil­gi Ya­yın­la­rı)

Çalışma övülmeli

Ya­zar Be­nan Kep­sut­lu'dan Ame­ri­ka’nın Or­ta­do­ğu Po­li­ti­ka­sı/ 90’lar­dan Bu­gü­ne, Baş­kan­dan Baş­ka­na Or­ta­do­ğu Po­li­ti­ka­sı.. “…Be­nan Kep­sut­lu araş­tır­ma­cı ga­ze­te­ci­li­ğe da­ya­nan, da­ha doğ­ru­su ga­ze­te­ci­li­ği bi­lim­sel esas­la­ra da­yan­dı­ran bu ça­lış­ma­sıy­la öv­gü­yü hak edi­yor. Soluksuz okunacak. ” (Prof. Dr. Ah­met Ta­ba­koğ­lu – Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Or­ta­do­ğu ve İs­lam Ül­ke­le­ri Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü.) (İn­kı­lap Ki­ta­be­vi)

Demokrasi nasıl bitti?
Ya­zar Wil­li­am She­ri­dan Al­le­n'­de Na­zi­ler İk­ti­da­rı Na­sıl Ele Ge­çir­di? Al­len, Wei­mar Cum­hu­ri­ye­ti’nin son dö­ne­min­den baş­la­yıp Na­zi­le­r'in tek bir böl­ge­de ik­ti­da­rı na­sıl ele ge­çir­di­ği­ni in­ce­li­yor. Bir yan­dan bu sü­reç an­la­şır bir şe­kil­de su­nu­lur­ken di­ğer ta­raf­tan da de­mok­ra­si­nin Na­zi Par­ti­si ta­ra­fın­dan or­ta­dan kal­dı­rı­lı­şı an­la­tı­lı­yor. Ya­zar, 20. yüz­yı­lın en bü­yük iki­lem­le­rin­den bi­ri­ni ele alı­nır­ken dik­ta­tör­lü­ğü de değerlendiriyor. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

Ce­vap­lar geç­mi­şte
Po­li­si­ye ede­bi­ya­tın­da ci­na­ye­tin şek­li mi ön plan­da­dır yok­sa se­be­bi mi? Su­çun çö­zü­mü Sher­lock’un zih­nin­de, ay­rın­tı­lar Wat­son’ın not­la­rın­da, ce­vap­lar geç­mi­şin say­fa­la­rın­da… Kor­ku Va­di­si, Sher­lock Hol­mes ro­man­la­rı­nın dör­dün­cü­sü ve so­nun­cu­su. Kül­li­yat için­de ay­rı tu­tul­ma­sı ge­re­ken bu eser, A.C. Doy­le’un yaz­dı­ğı en ka­ran­lık Sher­lock öy­kü­sü­ne sah­ne olu­yor. “Bu­ra­sı Kor­ku Va­di­si, bu­ra­sı Ölüm Va­di­si.” (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

ABD’nin etkili 50 Türk’ü

Ya­zar Ku­bi­lay Çe­li­k'­ten Ame­ri­ka Baş­kan­lık Sis­te­mi/ Tüm Bi­lin­me­yen­le­ri İle­…. ABD baş­kan­lık sis­te­mi­nin tüm yön­le­riy­le in­ce­len­di­ği; Ame­ri­ka ve Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri­ne da­ir bi­lin­me­yen pek çok ko­nu­nun ele alın­dı­ğı yıl­lar sü­ren bir araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı: Par­la­men­ter sis­tem­le, baş­kan­lık sis­te­mi­nin far­kı ne­dir? ABD Baş­ka­nı’nın yet­ki­le­ri ve so­rum­lu­luk­la­rı ne­ler­dir? Kuv­vet­ler ay­rı­mı­nın gö­rev ve yet­ki­le­ri ne­ler­dir? Türk düş­ma­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bi­den na­sıl ani­den ‘dost’ ol­du? CI­A, Cas­tro’yu öl­dür­mek için kaç ta­ne sui­kast pla­nı yap­tı. (Asi Ki­tap)

Ken­di­ni­ze doğ­ru yol­cu­luk
14 mil­yon Yo­uTu­be iz­le­yi­ci­si ve 27 di­le çev­ril­miş 300’ün üze­rin­de ki­ta­bıy­la, dün­ya­da en çok iz­le­ni­len spi­ri­tü­el öğ­ret­men­ler ara­sın­da ka­bul edi­len Ay­dın­lan­mış Üs­tat Pa­ra­ma­ham­sa Nith­ya­nan­da’nın en çok sa­tan ki­tap­la­rın­dan ‘Ay­dın­lan­ma­ya Açı­lan Ka­pı' ki­tap­çı­lar­da! 100 li­der lis­te­sin­de yer alan Nith­ya­nan­da reh­ber­li­ğin­de ken­di­ni­ze doğ­ru bir yol­cu­lu­ğa ha­zır mı­sı­nız?  (Ganj Ya­yın­la­rı)

Sa­va­şın­ da mar­ji­na­li olur
Ya­zar Ca­hit Ka­ya'dan Mar­ji­nal Sa­vaş ve Baş­kal­dı­rı Te­ori­le­ri­… İn­san­lık ta­ri­hi sa­vaş­lar ve sa­vaş­lar üze­ri­ne ya­zıl­mış des­tan­lar, ro­man­lar, araş­tır­ma­lar, şi­ir­ler­le, sen­fo­nik ya­pıt­lar­la do­lu­dur. An­cak bü­tün bu de­ğer­li ça­lış­ma­lar için­de önem­sen­me­miş ya da göz­den kaç­mış ba­zı ko­nu­lar ve so­run­lar var­dır. Biz bun­la­ra be­lir­le­yi­ci bir ön ad ola­rak “MAR­Jİ­NAL” de­dik. Her şey gi­bi sa­va­şın da mar­ji­na­li ola­bi­lir. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)

Ba­tı­lılaş­ma ar­zu­su
Ya­zar Arif Tun­cer Av­cı'dan Su­ya Dö­kü­len Has­re­t…. “Ge­çip Git­ti­ler” iş­te! Bu öy­kü­ler, bi­li­nen ve bir ku­şa­ğın gi­der­ken bı­rak­tık­la­rı or­tak iz­le­rin söz­cük­le­re dö­kül­müş ha­li­dir. Bu iz­le­ri an­la­ya­cak­la­rın öy­kü­le­ri­dir sa­tır ara­la­rın­da ya­zı­lan­lar. Ve bu öy­kü­ler bi­raz da Do­ğu­lu ya­nı­mız­dır bi­zim. Ba­tı­lı­laş­ma ar­zu­su­nun top­lu­mun de­ğer­le­ri­ni, duy­gu­la­rı­nı okuyacaksınız. (Ko­ra Ya­yın)

Ne­den grev ol­maz?..
Mız­rak­lar, Mız­rak­lar Tü­fek­ler, Tü­fek­le­r… Ya­zar Jo­se Sa­ra­ma­go, öm­rü­nün son­la­rı­na doğ­ru ka­fa­sı­nı kur­ca­la­yan bu so­ru­ya ya­nıt ara­mak için, ta­mam­la­ya­ma­dı­ğı bu son ro­ma­nı­na baş­lı­yor. Ro­ma­nın çı­kış so­ru­su son de­re­ce ya­şam­sal ve gün­cel bir etik an­lam ta­şı­mak­ta­dır: Si­lah üre­ten fab­ri­ka­la­rın ka­ran­lık geç­mi­şi, her tür­lü grev gi­ri­şi­mi­nin son derece kan­lı bir şe­kil­de bas­tı­rıl­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. (Kır­mı­zı Ke­di)

Macera başlıyor
Ya­zar Mi­ke Tuc­ke­r'­dan  Doc­tor Who Deh­şet Ağı­… “Da­ha bü­yük bir bö­cek gö­re­ce­ği­ni­zi hiç san­mı­yo­rum.” Dok­tor bu kez, İn­gil­te­re’nin Wilt­shi­re ka­sa­ba­sı­nın sa­kin­li­ği ara­sın­da, ma­ce­ra­yla kar­şı­nız­da! (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

Savaşın gölgesinde…
Ji­nan Thi­erry Ober­le’den “IŞİD’in Kö­le­si” pi­ya­sa­da­ki ye­ri­ni al­dı. “IŞİD kö­ye gir­di! IŞİD sal­dı­rı­yor!” Ji­nan gü­nün bi­rin­de mut­la­ka köy­le­ri­ni terk et­mek zo­run­da ka­la­cak­la­rı­nı bi­li­yor­du. Teh­li­ke böl­ge için­de her yere ya­yıl­mış­tı. (Lib­rum Ki­tap)