Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın Kitapları
Haftanın Kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 20 Mart 2016 - 02:00

 

Bir başarının öyküsü

Adan­mak, ya­zar Ali Gra­ni­t'­te­n… Adan­mak, bir ba­şa­rı öy­kü­sü­nün kah­ra­ma­nı­nın unu­tul­ma­sı­nın önü­ne geç­me­yi amaç­la­yan bir ça­lış­ma. Yal­çın Gra­nit, Türk bas­ket­bo­lu­nun ku­ru­luş yıl­la­rın­dan baş­la­ya­rak bu­gü­ne ka­dar et­kin rol oy­na­mış, mil­li bas­ket­bo­lu­muz için emek ver­miş bir isim. Bu ki­tap, yal­nız­ca bas­ket­bol ma­ce­ra­sı­nı kay­da ge­çir­me­yi amaç­la­mı­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

Şimdi seviliyordu

Ya­zar Emi­ne Sa­ra­çoğ­lu'nun Ön­ce Unu­tan Ka­za­nır ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­… Ki­tap­tan; “Şim­di ora­day­dı­lar. Ay­nı ka­re için­de. Bir­lik­te. El­le­ri, ha­fif ha­fif Ka­ra­han’a do­ku­nu­yor­du Bey­sin’in. Göz­le­ri­ne ba­kı­yor­du çö­mel­di­ği yer­de. De­mek göz­le­ri açık git­miş­ti. Su­su­yor­du Ka­ra­han, son­su­za dek kral ola­rak su­sa­cak­tı böy­le.”
(Lib­rum Ki­tap)

Söz konusu aşksa…

Am­ber L. John­so­n'­un “Yağ­mur­la Ge­len Mut­lu­lu­k” ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ya­zar ki­ta­bın­da, fark­lı­lık­la­rın as­lın­da ne ka­dar abar­tıl­dı­ğı­nı ve sev­gi­nin kar­şı­sın­da hiç­bir şe­yin du­ra­ma­ya­ca­ğı­nı bir kez da­ha göz­ler önü­ne se­riyor… Söz ko­nu­su aşk­sa, sı­ra­dan di­ye bir şey yok­tur. (Ya­ban­cı)

Geleceği yaratmak… 

Ya­zar De­bo­rah Donn­de­lin­ge­r'­tan Ai­le Ener­ji­le­ri… 26 yıl­dır Eneg­ram, EFT, Hu­man De­sign, Ho­me­opa­ti gi­bi pek çok ko­nu­da eği­tim alan, koç­luk, ya­zar­lık ve öğ­ret­men­lik ya­pan De­bo­rah Donn­de­lin­ger, her in­sa­nın ken­di ken­di­ne uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği “Ai­le Ener­ji­le­ri” adı­nı ver­di­ği bir yak­la­şım ge­liş­tir­di. Bu ka­rı­şım yo­lu­mu­zu tı­ka­yan ai­le do­la­şık­lık­la­rı­nın çö­zül­me­si­ne sev­gi do­lu bir yak­la­şım su­nar. (Ganj Ya­yın­la­rı)

Dünya klasik dizisinden

“Ame­ri­kan Ede­bi­ya­tı­nın ba­ba­sı” ola­rak anı­lan Mark Twa­in, hayatı bo­yun­ca Âdem ile Hav­va’nın ve on­la­rın so­yun­dan ge­len ilk bü­yük ai­le­nin öy­kü­le­ri­ne il­gi gös­ter­di. İt­ha­ki Ya­yın­la­rı Dün­ya Kla­sik­le­ri di­zi­si­nin bu ki­ta­bın­da, Âdem ile Hav­va’nın Gün­ce­si’nin ya­nı sı­ra, Cen­net­te­ki O Gün, Dün­ya­dan Mek­tup­lar, Âdem Ai­le­si'nin Bel­ge­le­ri'ni de bu­la­cak­sı­nız. (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

Kabil'den kaçmak

Ev­siz ve iş­siz olan çiz­gi ro­man ya­za­rı Ni­co­las Wild, 2005’te ni­ha­yet bir iş bu­lur.
Ama bu iş sa­vaş­tan he­nüz çık­mış Af­ga­nis­tan’ın baş­ken­ti Kâ­bil’dedir. İş­te böy­le­ce, ül­ke ana­ya­sa­sı­nın çiz­gi ro­man uyar­la­ma­sı­nı ha­zır­la­mak üze­re ora­ya gi­der. Yaz­dı­ğı “Ka­bil Dis­co-1”, Af­ga­nis­tan dö­nü­şü ya­yım­la­dı­ğı üç­le­me­nin ilk cil­di­. (Esen Ki­tap)

Gerçek yaşamlar 

Ya­zar Nur Yay­cı­oğ­lu'n­dan Bir Psi­ko­lo­ğun İti­raf­la­rı.. Ya­zar “Ki­ta­bım­da ya­zı­lan­lar bir psi­ko­log ola­rak sa­de­ce be­ni bağ­lar. Bu ki­tap, ta­ma­men ger­çek ya­şam­la­ra ve de­ne­yim­le­re da­yan­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’nin psi­ko-sos­yo­lo­jik ya­pı­sıy­la il­gi­li eleş­ti­ri­ler ger­çek olay­la­r ve ku­rum­la­rın in­ce­le­me­le­riy­le ele alı­nı­yo­r” di­yor. (Po­zi­tif Ya­yın­cı­lık)

Bir polisin hatıratı

Ba­tin­yol­lu İh­ti­ya­r…. Hü­se­yin Rah­mi Gür­pı­nar (1864 – 1944) cum­hu­ri­yet dö­ne­mi ya­zar­la­rı için­de ken­di­ne has bir yer­de du­ru­yor. Türk­çe­si­nin ulu­sal mi­ras ka­bul edi­le­cek dü­zey­de­ki gü­zel­li­ği ve ro­man­la­rın­da­ki top­lum­sal zen­gin­lik bu­gün bi­le de­ğe­ri­ni kay­bet­miş de­ğil. Émi­le Ga­bo­ri­au im­za­lı Ba­tin­yol­lu İh­ti­yar, bir po­lis me­mu­ru­nun ha­tı­ra­tın­dan bir bö­lü­mü an­la­tı­yor. (Pa­per­sen­se Ya­yın­la­rı)

Çizgi roman sevenlere

Ün­lü Türk çi­zer M.K. Per­ke­r'­in, “Bü­yük­le­re Ma­sal­la­r” ad­lı çiz­gi ro­ma­nı ki­ta­be­vi raf­la­rın­da­ki ye­ri­ni al­dı.  Per­ke­r'­in us­ta çiz­gi­le­riy­le ya­rat­tı­ğı gör­sel se­rü­ven­ci­li­ği­nin ya­nı sı­ra öy­kü­cü­lü­ğü­nü de ka­rak­te­ris­tik ka­le­miy­le or­ta­ya koy­du­ğu ar­şiv­lik bir al­bü­m… (Ka­ra Kar­ga Ya­yın­la­rı)

Hastalığa direnin…

Prof. Dr. Me­tin Öza­ta’dan “Ça­ğı­mı­zın Ses­siz ve Sal­gın Has­ta­lı­ğı Dü­şük Kan Şe­ke­ri” ad­lı ki­tap sizler­le. Eğer siz­de de acık­ma atak­la­rı, kon­san­tras­yon bo­zuk­lu­ğu, baş dön­me­si, ener­ji az­lı­ğı var­sa kan şe­ke­ri­niz­de düş­me­ler olu­yor de­mek­te­dir. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

Çöküşün Anatomisi

1975’ten 2015’e ka­dar ge­çen 40 yıl­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin so­run­la­rı­nı ir­de­le­yen Coş­kun Ürün­lü, din te­mel­li po­li­ti­ka­lar­la Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün he­def gös­ter­di­ği cum­hu­ri­ye­tin yük­se­li­şi­nin dur­du­ru­lu­şu­nu “Çö­kü­şün Ana­to­mi­si”nde di­le ge­ti­ri­yor. (Ci­nus)

 

 

Son güncelleme: 08:50 - 20.03.2016