Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
İstanbul 1.8 milyon lira’ya satışta
İstanbul 1.8 milyon lira’ya satışta
Özel ko­lek­si­yon­lar ve na­di­de Os­man­lı eser­le­ri­nin sa­tış­la­rı ile bi­li­nen Ati­ka, 4 Ara­lı­k’­ta Grand Hyatt Ote­li­’n­de il­ginç bir mü­za­ye­de dü­zen­li­yor.
Kültür Sanat 20 Kasım 2016 - 00:44

Mü­za­ye­de­nin en önem­li par­ça­sı ise İs­tan­bu­l'­un fet­hi­ni 2 ay­rı tab­lo ile res­me­den ün­lü İtal­yan res­sam İla­ri­o Spol­ve­ri­ni' nin eser­le­ri. Bu çift tab­lo­la­rın açı­lış fi­ya­tı 1.8 mil­yon li­ra. Her bi­ri 154 x 370 san­tim ebat­la­rın­da olan bu fe­tih tab­lo­la­rı­nın çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ati­ka yet­ki­li­le­ri “Tab­lo­la­rı İtal­ya'dan özel­lik­le ge­tirt­tik. Çün­kü bu eser­ler ül­ke­mi­ze la­yık. Ec­da­dı­mı­zın bir ça­ğı ka­pa­tıp ye­ni­si­ni açan za­fe­ri­ni res­me­den tab­lo­la­rın mü­ze­le­ri­mizi süs­le­me­si­ni ar­zu edi­yo­ru­z” de­di­ler.

32

Mü­za­ye­dede ay­rı­ca, Mi­mar Si­nan Gü­zel Sa­nat­lar Üni­ver­si­te­si ve İs­tan­bul Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si'nin ku­ru­cu­su ün­lü res­sam Os­man Ham­di Be­y'­in ka­ra ve kır­mı­zı ka­lem por­tre­le­ri 9-19 bin li­ra ara­sı, ma­ta­ra­sı 15 bin li­ra, Sul­tan Ab­dül­ha­mi­t'­in cüz­da­nı 9 bin li­ra, ye­mek ta­kı­mı ise 25 bin li­ra, Os­man­lı tom­bak şer­bet maş­ra­pa­sı ise 39 bin li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nu­lu­yor.

Son güncelleme: 07:14 - 20.11.2016
Etiketler