Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Aşk beni olgunlaştırdı
Aşk beni olgunlaştırdı
Yer aldığı başarılı yapımlarla tanınan oyuncu Pelin Öztekin, Sözcü Pazar’a konuştu
Edda SÖNMEZ
Magazin 20 Mart 2016 - 00:45

Verdiği kilolar sonrası adeta yeniden doğmuş bir görüntüyle karşımıza çıkan Pelin Öztekin, “Bana ne rol vereceklerini bilemediler” diye konuştu

Ver­di­ği ki­lo­lar­la tüm dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­la­yan Pe­lin Öz­te­kin, ye­ni ima­jıy­la gö­ren­le­ri bü­yü­lü­yor. Ek­ran­lar­da bu­gü­ne ka­dar ko­me­di tü­rün­de pro­je­ler­de rol alan oyun­cu bu se­fer her­ke­si şa­şırt­tı. “Ha­yat Şar­kı­sı­” isim­li di­zide ilk kez ‘kö­tü, fet­tan ka­dı­n' ola­rak ka­me­ra kar­şı­sı­na geç­ti. Biz de Pe­lin Öz­te­ki­n'­le fark­lı rol de­ne­yi­mi­ni ve ka­ri­yer plan­la­rı­nı ko­nuş­tuk. Ta­bi ki özel ha­ya­ta da­ir so­ru­lar da sor­ma­yı unut­ma­dık.
– Ka­ri­ye­ri­ne ko­me­diy­le baş­la­yan, komedyen bir babanın kı­zı­sı­nız… Ye­ni di­zi­niz­de­ki ro­lü­nüz ise kö­tü bir ka­dın… Böy­le bir ka­rak­te­re evet de­me ne­de­ni­niz ney­di?
Gül­dür­mek da­ha zor ol­du­ğu için her za­man ko­me­di oyun­cu­su as­lın­da her şe­yi oy­na­ya­bi­lir. Ben o yö­nü­mü de or­ta­ya çı­kar­mak is­te­dim.
– Oy­na­dı­ğı­nız ka­rak­ter Zey­nep si­ze ne ka­dar ben­zi­yor?
Çok ben­ze­mi­yo­ruz ama bir tek Zey­nep ile pa­ta­vat­sız­lı­ğı­mız uyu­yor. Çün­kü ben de bi­raz pa­ta­vat­sız bir in­sa­nım­dır dü­şün­dü­ğü­mü he­men söy­le­rim.
– Ken­di­ni­zi iz­li­yor mu­su­nuz?
İz­li­yo­rum ve ken­di­mi eleş­ti­ri­yo­rum. Ne ya­zık ki skeç prog­ram­la­rın­dan çı­kan­lar di­zi­ler­de so­yut­la­nı­yor. Alı­şı­yor­lar her hal­de her haf­ta baş­ka bir rol­de oy­na­ma­la­rı­na. Di­zi­ler­de­ki ka­rak­ter­ler inan­dı­rı­cı gel­mi­yor.

BÜTÜN ÖZELLiKLER BiR ARADA

– Ev­li­lik ari­fe­sin­de­si­niz. En çok ne­si­ne aşık ol­du­nuz ni­şan­lı­nı­zın?
En ya­kın sır­da­şım, dos­tum ay­nı za­man­da da sev­di­ğim. Bun­la­rın hep­si bir ara­ya ge­lin­ce za­ten ara­dı­ğı­nız in­sa­nı bul­du­ğu­nu­zu an­lı­yor­su­nuz.
– Ev­li­lik için ta­rih ni­ye 17 Ağus­tos?
Biz hep bir ta­rih­te ka­rar kıl­dık o da 17 Ağus­tos ol­du.
– Aşk na­sıl de­ğiş­tir­di si­zi?
Bü­yüt­tü, ol­gun­laş­tır­dı di­ye­bi­li­rim. Da­ha ço­cuk­tum şim­di bir otu­rak­lı­lık gel­di…

HİÇ SIFIR BEDEN HAYALİ KURMADIM

– Kilo verdikten sonra sektörde size bakışları değişti mi?
Sektör açısından şöyle bir tıkanıklığım oldu; ne kilolu castlıydım ne zayıf castlıydım, ne rol vereceklerini bilemiyorlardı. Ama onu şimdi ‘Hayat Şarkısı' dizimizle kırdım.
– Kaç kilo verdiniz toplam?
174 kiloydum 85 kilo verdim. Şimdi 89 kiloyum… Daha fazla zayıflamak istemiyorum çünkü ben manken değilim. Hiçbir zaman sıfır beden olmak istemedim.
– Nasıl karar verdiniz bu ameliyatı olmaya?
Bir gün kalktım ‘27 yaşındasın Pelin' dedim ‘ama her sabah kalkıp beş tane ilaç içiyorsun'. İleride kim bilir başıma daha neler gelecek. Sağlık açısından doktora başvurdum. Şu an çok mutluyum.
– Beyazperdede adeta krallığını ilan eden komedi filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gülmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Gülmek mutluluk getirir.

VETERİNER OLMAK HEP AKLIMDAYDI…

– Ki­lo ver­dik­ten son­ra ka­me­ra önün­de da­ha cü­ret­kar ola­cak mı­sı­nız?
Bu as­lın­da ro­lün ge­tir­di­ği ile ala­ka­lı, ki­loy­la ve­ya za­yıf­lık­la ala­ka­sı yok. Eğer rol bu­nu ge­rek­ti­ri­yor­sa ya­pı­lır. Hiçbir za­man aman ben şu­nu yap­mam di­ye bir tav­rım ol­ma­dı.
– Oyun­cu ol­ma­say­dı­nız ne olurdunuz?
Hay­van­la­rı çok sev­di­ğim için ço­cuk­lu­ğum­dan be­ri ve­te­ri­ner ol­mak is­te­miş­tim fakat be­ni kan tu­tu­yor. Aş­çı ol­mak is­te­dim onun için de geç. Ama kü­çük kü­çük eği­tim­le­re ka­tı­lı­yo­rum.