Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Dünya, görgüsüz zenginlerle dolu
Dünya, görgüsüz zenginlerle dolu
“Sosyal güç, ekonomik güçten önemli” diyen ‘Bay Şapka’ dobra dobra konuştu
Magazin 1 Mayıs 2016 - 01:22
66

Erdem ERGÜDEN

Ertekin Dinçay “Parayla pulla sosyete olunmaz. Bu görgü meselesidir insanın içinden gelmelidir. Bizde biraz para pul sahibi olan sosyeteyim diye çıkıyor… O kadar çok görgüsüz, yeni zengin var ki!” dedi…

89 yıl ön­ce, 1 Mayıs 1927'de ha­kim Rı­za'nın oğ­lu ola­rak Sa­rı­ye­r'­de doğ­du. Bü­yü­dü­ğü bo­ğa­zın kı­yı­la­rı­nı ço­cuk­luk ar­ka­da­şı Rah­mi Ko­ç'­la ar­şın­la­dı. Or­ta ve li­se­de Sa­int Jo­sep­h'­in ha­va­sı­nı so­lu­du. Nur­lar için­de yat­sın­lar; 
Erol Si­ma­vi'nin… Ga­ze­te­ci Gök­şin Si­pa­hi­oğ­lu'nun sı­nıf ar­ka­da­şı…

Kim­den mi bah­se­di­yo­ruz?.. Ala­in De­lo­u ile Bel­man­do'nun rol al­dı­ğı 1970 ya­pı­mı Bor­sa­li­no fil­min­de tak­tık­la­rı şap­ka­la­rı çok be­ğe­nip ay­nı­sın­dan alan ve o gün­den son­ra şap­ka­yı bir da­ha ba­şın­dan hiç çı­kar­ma­yan ‘Bay Şap­ka; Er­te­kin Din­ça­y'­dan…' Or­ta­kö­y'­de­ki ‘Er­te­ki­n' ad­lı ka­fe­sin­de bu­luş­tu­ğu­muz Din­ça­y'­la; her şeyi ko­nuş­tuk. İş­te, ‘A­sır­lık de­li­kan­lıy­la!' yap­tı­ğı­mız sa­mi­mi rö­por­ta­jı­mız…

– MEV­LA­NA; Gün­le­ri­ni say, ser­ve­ti­ni say, bü­yük­le­ri­ni say… Ama ye­rin­de say­ma! de­miş. Siz ­de İş­let­me­ci­lik, mo­da, de­ko­ras­yon gi­bi iş­ler yap­tı­nız. Hep­si­ni na­sıl sür­dür­dü­nüz?
İn­san sev­di­ği işi ya­par­sa o iş ko­lay yü­rür. Bir işi pa­ra ar­zu­suy­la ya­par­san olmaz. İş­le­ri­mi kar­şı­lı­ğı­nı dü­şün­me­den ya­pa­rım. 

64

60 YILDIR HİÇ AYRILMADIK
 
– Pe­ki ya edin­di­ği­niz dost­luk­lar?..

İn­san­lar­la olan iliş­ki­le­ri­mi ne men­fa­at, ne de pa­ra üze­ri­ne ku­ra­rım. Ben ne zen­gi­nim ne de fa­ki­rim. Or­ta hal­li bir in­sa­nım. Çok in­san se­ver ve in­san ay­rı­mı yap­mam. Çok yük­sek ta­ba­ka­dan da, dü­şük ta­ba­ka­dan da çok ama çok dos­tum var. Böy­le olun­ca da ken­di­li­ğin­den ge­li­şi­yor. Be­nim en zen­gin ar­ka­da­şım Rah­mi Ko­ç'­tur.

– Rah­mi Be­y'­le (Koç) olan dost­lu­ğu­nuz, en meş­hu­ru… Bah­se­der mi­si­niz?

Ço­cuk­luk ar­ka­da­şım­dır, 60 yıl­lık ah­bap­lı­ğı­mız var­dır. Biz Sa­rı­ye­r'­den ta­nı­şı­rız. Bo­ğa­z'­da ya­lı­la­rı­mız yan ya­nay­dı. Genç­li­ği­miz be­ra­ber geç­ti.

67

 
İLİŞKİLERİM MENFAATE DAYANMAZ
 
– 89 yaşına inat, her yıl gerçekleşen dillere destan doğum günü partileri, davetler ve ağırladığınız birbirinden renkli simalar… 

Ağırlamak yerine şöyle diyelim: Onların hepsi benim ahbabım, arkadaşım. Misafire nasıl davranmak gerekiyorsa ben de dostlarıma öyle davranıyorum. Bunu da zevkle yapıyorum. 

– Ekonomik güç mü yoksa sosyal güç ve çevre mi?.. Hangisi?

Ekonomik gücün sosyal güç kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Sosyal güç daha önemli. İnsanlarla yakınlık ve dostluk kurmak daha mühim. Zaten paraya dayanan bir şey olursa bir süre sonra biter. “Sosyal güç olursa, ekonomik güç kendiliğinden gelir.”

63
 
‘ÇAMUR ATICILAR VIZ GELİR, TIRIS GİDER!'
 
– Çamur atmak için sabırsızlanan insanlar hep vardır… Yaptığınız işleri ya da edindiğiniz dostlukları zedelemek isteyenler oldu mu?

Olmadı çok şükür. Herhalde sevdiklerinden… Yada olmuştur ben farketmemişimdir. “Arkamdan bazı şeyler duyuyordum ama, ‘Onlar benim için vız gelir, tırıs gider.' Üzerinde bile durmam.”

– Paris'e gittiğinizde şehre aşık olup 25 yıl kalmışsınız… O süreçte Türkiye'yi özlediniz mi?

İnsanın memleketi başkadır. Ben o kadar yıl Paris'te kaldım ama sonunda memleketime dönmek istedim. Oradayken de sık sık geliyordum. 

65

VATANIMIZIN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ
 
– Paris'in de İstanbul'un da sade bir güzelliği, gizli bir içtenliği var… Avangard olan bu iki şehir, sizi hangi hazineleriyle etkiledi?

Paris'te; Fransızların kendi aralarında “Dünyanın en güzel bulvarı” dedikleri, Şanzelize Bulvarı'nda karşıma çıkan heykeller ve adını felsefeci Michel de Montaigne'dan alan ‘Avenue Montaigne'daki güzel oteller beni etkilemiştir… Bir de özellikle 20. yüzyılın başlarında, sanatsal yaşamın kalbi haline gelen kafeleriyle ünlü “Mounparnasse” da güzel bir yerdir.

İstanbul'da da; etkilendiklerim arasında Sultanahmet Meydanı başta gelir. Şunu da söylemek isterim ki, “Bizim memleketimiz bütün memleketlerden çok çok daha güzel. Birçoğumuz, ne yazık ki kıymetini bilmiyoruz.” Herkes bir şeylerin düzelmesini istiyor ama var olan hatayı kavrayamıyor. Ama buna rağmen ben ülkemi çok seviyorum.

 – Eski zenginler ve sosyeteyle, yenilerini kıyaslar mısınız?
Bizde biraz para pul sahibi olan kendini reklam edip, sosyeteyim diye çıkıyor. Yalnızca bizde de değil, dünyanın her yerinde o kadar çok görgüsüz yeni zengin var ki!.. Zenginlik insanın içindedir benim bildiğim!

Son güncelleme: 13:02 - 01.05.2016