Evliliğime nazar değecek diye çok korkuyorum
Evliliğime nazar değecek diye çok korkuyorum
Şebnem Burcuoğlu “Hep yazdım, yazdım. Romanlarım oldu, onların mutluluğunu yaşadım.
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 30 Nisan 2016 - 23:00
Şebnem Burcuoğlu “Hep yazdım, yazdım. Romanlarım oldu, onların mutluluğunu yaşadım. Şimdi benim için 
aşk zamanı. Bence evlilik paylaşmaksa, her ikimiz de eşit miktarda konuşacağız” dedi.

Ön­ce, Ko­can Ka­dar Ko­nuş, ar­dın­dan Ko­can Ka­dar Ko­nuş Di­ri­liş ro­man­la­rını yazan Şebnem Burcuoğlu, şimdi de üçün­cü ro­ma­nı Şe­ker­fa­re'yi de Al­fa Ya­yın­la­rı'n­dan çı­ka­rdı. Bur­cu­oğ­lu'y­la ro­man­la­rı­nı, he­def­le­ri­ni ve dün Mo­na­co'da ya­pı­lan dü­ğü­nü­nü ko­nuş­tuk…

11

– Şeb­nem Bur­cu­oğ­lu mutluluğu buldu. Aş­kı ko­nu­şa­lım mı?
Şu ana ka­dar hep iş odak­lıy­dım. Hep yaz­dım, yaz­dım. Şim­di be­nim için aşk za­ma­nı. An­cak, bu ko­nu­yu ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum.
– Ne­den?
Ev­li­li­ği­me na­zar de­ğe­cek di­ye çok kor­ku­yo­rum.
– Ko­can Ka­dar Ko­nuş ro­man­la­rı­nı ya­zdınız ve ev­le­ndiniz. Şimdi ne ka­dar ko­nu­şa­caksınız?
Ben ko­cam ka­dar ko­nuş­mam, ko­cam da ka­rı­sı ka­dar ko­nuş­ma­ma­lı… Ben­ce ev­li­lik pay­laş­mak­sa,  eşit mik­tar­da ko­nu­şa­ca­ğız.
– Eşi­niz­le, ni­kah ve dü­ğün­le il­gi­li bil­gi­le­ri ala­lım o za­man…
Eşim Oğuz­han Say­gı, ede­bi­yat ya da film dün­ya­sın­dan bi­ri­si de­ğil. 29 Ni­san Cu­ma gü­nü Mo­na­co'da ni­kah­lan­dık. 30 Ni­san Cu­mar­te­si gü­nü de dü­ğü­nü­müz ol­du.  
– Biz de Söz­cü Pa­zar ai­le­si ola­rak si­ze mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz.
Çok te­şek­kür ede­rim. Da­rı­sı be­kar olan okur­la­rı­mın ba­şı­na.
– Ge­le­lim ro­man­la­ra… İlk ikisi çok sat­tı, film ol­du ve şim­di de üçün­cü­sü Şe­ker­fa­re pi­ya­sa­da…
Çok mut­lu­yum. İlk iki ro­ma­nı­mın se­vil­me­si, film ol­ma­sı çok önem­li. El­bet­te bu ba­şa­rı te­sa­düf de­ğil. Yıl­lar­dır ça­lı­şıp di­di­ni­yo­rum. Ka­lem ka­ğıt­la olan aş­kım öle­ne ka­dar de­vam ede­cek.
– Genç ka­lem­le­re öğüt­le­ri­niz var mı?
Genç­ler ön­ce­lik­le oku­ma­ya ağır­lık ver­me­li. Ya­zmak da ay­nı za­man­da te­ra­pi olu­yor. Şe­ker­fa­re'nin bit­me­si­ne ya­kın ba­bam cid­di şe­kil­de has­ta­lan­dı, ay­lar­ca has­ta­ne­de yat­tı. Ben de ba­şu­cun­da bek­ler­ken bitirdim romanı. Terapi oldu. Sı­kın­tı­lar­dan, acı­lar­dan sıy­rıl­mak için ka­ğıt ka­lem ina­nıl­maz gü­zel bir sı­ğı­nak olu­yor.

13YAZMAK iYi BiR TERAPi OLABiLiR

– Şid­det gö­ren ka­dın­la­rın çek­ti­ği acı­la­rı kaleme almaları konusunda ne dersiniz?.

Şid­det gö­ren ka­dın­la­r yazmalı. Tür­ki­ye'de­ki in­san­la­r için en iyi te­ra­pi yaz­mak ol­abilir..  
– İlk iki ro­ma­nın de­va­mı mı bu?
Şe­ker­fa­re bir de­vam ro­ma­nı de­ğil. Bam­baş­ka bir ko­nu­su, fark­lı bir kur­gu­su var. İlk iki ro­ma­nım film ol­du, hat­ta mi­nik bir rol­le oyun­cu­lu­ğa da adım at­mış ol­dum (gü­lü­yor).
– Şe­ker­fa­re'nin baş- kah­ra­ma­nı Şük­ran…
Şük­ran Ta­nay, 25 ya­şın­da, An­ka­ra­lı. O ya­şa ka­dar ne­ye el at­sa ol­ma­mış. Ar­ka­da­şı Mer­ye­m'­in ıs­ra­rıy­la elin­de­ki hi­ka­ye­yi di­zi ol­ma­sı için film şir­ket­le­ri­ne yol­lu­yor. Der­ken bir şir­ket hi­ka­ye­yi sa­tın alı­yor ve Şük­ran film dün­ya­sı­na adım atı­yor.
– Tıp­kı si­zin gi­bi…
Be­nim ilk iki ro­ma­nım da film ol­du. O sek­tör­le il­gi­li göz­lem­ler yap­tı­ğım için Şe­ker­fa­re'de film sek­tö­rüy­le il­gi­li bö­lüm­le­re yer ver­dim.
– Genç­ler di­zi­le­ri iz­le­dik­çe oyun­cu ol­ma­nın ha­yal­le­ri­ni ku­ru­yor.
Oyun­cu­luk çok zor bir mes­lek. Genç­ler bo­şu­na ha­yal kur­ma­sın. İna­nıl­maz yo­ru­cu, ina­nıl­maz so­rum­lu­luk­la­rı olan bir mes­lek. 

12

YAZ SEZONU iÇiN DiZi HAZIRLADIM

– Şük­ran Ta­nay ba­şa­rı­lı olu­yor mu?

Her şey bu ro­man­da giz­li… An­cak şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim, ha­yal­ler Kim Kar­das­hi­an, ger­çek­ler Şük­ran Na­nay! (gü­lü­yor). Şükran, bu hayatta yırtmanın peşinde koşuyor.
– Şeb­nem Bur­cu­oğ­lu yırt­tı mı?
(Gü­lü­yor) Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz ben de 10 yıl­dan bu ya­na yırt­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Bil­ken­t'­ten, Bo­ğa­zi­çi'n­den me­zun ol­dum, ya­ban­cı dil­ler öğ­ren­dim, iş ha­ya­tı­na atı­lın­ca du­va­ra tos­la­dım. Ba­şar­ma is­te­ği aşk­tan da­ha bas­kın çıktı.
– Okur­la­rın tepkisi.
Ba­zı­la­rı “Şans ne za­man ba­na gü­le­cek?” diyor. Tür­ki­ye'de her­kes  kolayca yırt­mak is­ti­yor. 
– Di­zi se­nar­yo­su yaz­sa­nız.
Şe­ker­fa­re'den ön­ce ko­me­di tar­zı bir di­zi se­nar­yo­su yaz­dım. Bü­yük bir te­le­viz­yon ka­na­lı sa­tın al­dı se­nar­yo­mu. Sa­nı­rım ye­ni se­zon­da ek­ran­da bir de di­zim ola­cak.
– Kim­le­rin oy­na­ma­sı­nı is­ter­si­niz?
Ek­ra­na ge­le­cek di­zim­de Be­ren Sa­at ve­ya Kı­vanç Tat­lı­tuğ gi­bi ün­lü­le­rin de­ğil de ye­ni ve genç isim­le­rin oy­na­ma­sı­nı is­te­rim. An­cak bu ko­nu el­bet­te ka­na­lın ve ya­pım fir­ma­nın ka­ra­rı­dır. Şu anda hazırlıkları devam ediyor.
 
Son güncelleme: 02:05 - 01.05.2016
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 30 Nisan 2016 - 23:00