Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Gerekirse kırmızı çizgilerimi kaldırırım
Gerekirse kırmızı çizgilerimi kaldırırım
Baba Candır dizisinin Ceylan’ı Melis Tüzüngüç Sözcü Pazar’a konuştu...
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 5 Haziran 2016 - 02:23

Melis Tüzüngüç “Kafam ve mantığıma uyan bir rol için kırmızı çizgilerimi kaldırarak her türlü fedakarlığı yaparım” dedi…

Yıl­dız Ma­sa­lı'nın İpe­k'­i, Ha­re­m'­in Bal­kı­z'­ı, Ba­bam Sı­nıf­ta Kal­dı'nın Yağ­mu­r'­u, Şim­di On­lar Dü­şün­sü­n'­ün Rey­ha­n'­ı… Me­lis Tü­zün­gü­ç'­ü şim­di de Ba­ba Can­dır ad­lı di­zi­de Cey­lan ka­rak­te­rin­de iz­li­yo­ruz. Tü­zün­gü­ç'­le di­zi­si­ni, he­def­le­ri­ni ve ti­yat­ro aş­kı­nı ko­nuş­tuk.

92

– Oyun­cu­luk se­rü­ve­nin Yıl­dız Ma­sa­lı'y­la baş­la­dı ve sen he­nüz 16 ya­şın­day­dın…
(Gü­lü­yor) 16'sın­da ta­ze­cik bir genç kız­dım oyun­cu ola­rak Yıl­dız Ma­sa­lı'na baş­la­dı­ğım za­man.
– Okul?..
Li­se üçün­cü sı­nıf öğ­ren­ci­siy­dim. Haf­ta­da al­tı gün se­ti­ne git­ti­ğim Yıl­dız Ma­sa­lı'n­da oy­na­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra oku­lu bı­rak­ma­ya ka­rar ver­dim.
– Ne­den?
Oyun­cu­luk be­ni çok et­ki­le­di ve oku­la git­ti­ğim za­man as­la ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mı an­la­dım.
– Eği­tim önem­li de­ğil mi?
Önem­li el­bet­te. An­cak eği­ti­mi bı­rak­ma­dım ve açık öğ­re­ti­me de­vam ede­rek, yük­sek not­lar­la de­vam et­tim öğ­ren­ci­li­ğe.
– Ba­ba Can­dır di­zi­si ve Cey­lan ka­rak­te­ri… Di­zi de rol de ar­tık iyi­den iyi­ye otur­du ga­li­ba…
Ba­ba Can­dır ve Cey­lan de­ni­lin­ce göz­le­rim par­lı­yor, yü­re­ğim hız­la at­ma­ya baş­lı­yor. Cey­lan ro­lü­nü oku­yun­ca, bu ka­rak­te­ri mut­la­ka ben can­lan­dır­ma­lı­yım de­miş­tim. Cey­la­n'­ın ye­ri ben­de çok özel­dir.
– Me­lis Tü­zün­güç de Cey­lan gi­bi ba­ba­cı mı­dır?
Ha­yır ben ba­ba­an­ne­ci­yim…
– Ni­çin?
Doğ­du­ğum­dan be­ri ba­ban­ne ve de­dem­le bü­yü­düm. Ben ba­ba­an­ne­me “An­ne­” di­yor­dum.

91

HAYALiM VETERiNER OLMAKTI

– Ür­gü­p'­te ba­lon pi­lo­tu ol­mak zor bir mes­lek mi­dir?
Cey­lan, di­zi­de ba­lon pi­lo­tu ola­rak gö­rev ya­pı­yor. An­cak bu rol ge­re­ği ol­du­ğu için be­nim ye­ri­me baş­ka­la­rı uçur­du ba­lo­nu. Zor ol­du­ğu ka­dar ke­yif­li­dir böy­le bir iş. Cey­la­n'­ın mes­le­ği ba­lon pi­lot­lu­ğu. Zevk­le ya­pı­yor mes­le­ği­ni.
– Uç­ma­yı se­vi­yor…
Cey­la­n'­ın asıl he­de­fi pi­lot ol­mak­tı ama ara­ya aşk meşk gi­rin­ce bu ha­ya­li ger­çek­leş­me­di.
– Me­lis Tü­zün­gü­ç'­ün ha­yal et­ti­ği bir mes­lek var mıy­dı?
Ço­cuk­lu­ğum­da en bü­yük he­de­fim ve­te­ri­ner ol­mak­tı. Ba­ba­an­ne­min evi bah­çe­li ol­du­ğu için kö­pek­le­rim var­dı, hâ­lâ da o bah­çe­de­ler.
– Son­ra…
Son­ra bir ara İn­gi­liz­ce öğ­ret­me­ni ol­mak is­te­dim. Ar­dın­dan da oyun­cu­lu­ğa baş­la­dım. Mes­le­ği­mi bü­yük bir aşk­la ya­pı­yo­rum.
– Ge­çen yıl Sı­cak Çi­ko­la­ta oyu­nuy­la ti­yat­ro sah­ne­le­ri­ne adım at­tın. O ro­lün­ dik­kat çek­ti…
Evet, es­cort kız ro­lüy­le adım at­tı­ğım ti­yat­ro­da her­ke­sin dik­ka­ti­ni çek­tim. Cez­mi Bas­kın ve Ba­rış Hay­ta'y­la oy­nu­yo­rum. Sı­cak Çi­ko­la­ta mi­zah ağır­lık­lı seksi bir oyun. Kafam ve mantığıma uyan bir rol için kırmızı çizgilerimi kaldırarak her türlü fedakarlığı yaparım” dedi…
– Ti­yat­ro­ya ne za­man baş­la­dın?
Li­se yıl­la­rın­da ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rı yap­tım.
– Ti­yat­ro sa­na ne gi­bi duy­gu­lar ya­şa­tı­yor?
Se­yir­ci­nin anın­da tep­ki gös­ter­me­si be­ni çok he­ye­can­lan­dı­rı­yor.

93

YAZA BÜYÜK SÜRPRİZİM VAR

– İl­ginç bir açık­la­man var.
Ney­miş o il­ginç açık­la­mam?
– “Aşk-ı Mem­nu bir da­ha çe­kil­se Bih­ter ol­ma­ya ha­zı­rı­m” de­miş­sin…
(Gü­lü­yor) Evet, böy­le bir açık­la­ma yap­mış­tım. Aşk-ı Mem­nu di­zi­si­ni iz­ler­ken bü­yük ke­yif al­mış­tım.
– Ne­den Bih­ter?
Bih­ter, fark­lı ve ters kö­şe­le­ri olan bir ka­rak­ter. Hem me­lek hem şey­tan olan ka­rak­ter­le­ri se­vi­yo­rum. Oyun­cu­luk­ta ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yor­san mut­la­ka risk al­man ge­re­ki­yor.
– Kal­bin boş mu?
(Gü­lü­yor) Kal­bim oyun­cu­luk aş­kıy­la do­lu.
– Ken­din gi­bi oyun­cu olan Ali Bi­çi­m'­le be­ra­ber­din. İki oyun­cu­nun be­ra­ber­li­ği zor mu­dur?
O iliş­ki geç­ti bit­ti… An­cak biz iki oyun­cu ola­rak as­la zor­luk ya­şa­ma­dık.
– Me­se­la, mü­zik­te sür­priz­le­rin ola­bi­lir mi?
Ben oyun­cu­luk dı­şın­da mü­zi­ğe de tut­kuy­la bağ­lı­yım. Söz ve mü­zi­ği ba­na ait olan şar­kı­la­rım var. O şar­kı­la­rı­mı bir gün mut­la­ka al­büm ya­pa­rak hay­ran­la­rım­la pay­la­şa­ca­ğım. Ha­zır olan bir şar­kım var, bu yaz sing­le ola­rak çı­kabilir.

94

SİNEMA FİLMİ HEP AKLIMDA

– İlhamın var mı?
Her şeyden ilham olabilirim. Uçan bir kelebek bile ilham veriyor bana. En büyük hedefim bir gün müzikalde oynamaktır.
– Dizi mi, sinema mı, tiyatro mu, müzik mi?
Ekmeğini yediğim dizi elbette önemli. Tiyatro ve müziği de çok seviyorum. Şu ana kadar hiç sinema yapmadım ama bir filmde oynamayı da deliler gibi istiyorum.