Hiç acelem yok
Hiç acelem yok
Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinin Fırat’ı Mert Yazıcıoğlu, bilinmeyenlerini Sözcü Pazar’a anlattı...
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 13 Kasım 2016 - 00:52

Yazıcıoğlu “Kalbim boş… Gerçi aşkla tanıştım ve yaşanmışlıklarım var ama şu an hayatımda kimse yok. Bir gün aşkın kapımı çalacağını biliyorum. Hiç acelem yok” dedi.

Ka­ra­gü­l'­ün Ba­ra­n'­ı Mert Ya­zı­cı­oğ­lu'nu ar­tık ek­ra­nın ye­ni di­zi­si Umu­da Ke­lep­çe Vu­rul­ma­z'­da Fı­rat ro­lün­de iz­li­yo­ruz. Ya­zı­cı­oğ­lu'y­la di­zi­de­ki ro­lün­den oyun­cu­lu­ğu­na, ge­le­cek plan­la­rın­dan hak­kın­da me­rak edi­len­le­re ka­dar her şe­yi­ni ko­nuş­tuk.

34

– Ön­ce di­zi­ diyelim…

Di­zi­nin adı Umu­da Ke­lep­çe Vu­rul­maz. Is­la­he­vin­de bu­lu­şan genç­le­rin oku­la baş­la­ma­sıy­la ha­yat­ta ya­şa­dık­la­rı de­ği­şi­mi an­la­tı­yor bu di­zi. Ye­di fark­lı genç ve ye­di fark­lı hi­ka­ye­miz var.
– Fı­rat na­sıl bi­ri­si?
Yü­re­ği in­ti­kam ate­şiy­le do­lu bi­ri­si Fı­rat. Kar­de­şi­nin ölü­müy­le yı­kıl­mış, kin­len­miş. Ger­çek­te çok akıl­lı, çok us­lu. Onu de­ğiş­ti­ren kar­de­şi­nin ölü­mü. Ka­rak­te­ri de­ği­şi­yor. Fı­ra­t'­ın ba­şı­na gel­me­yen de kal­mı­yor. Al­ko­lik bir ba­ba­sı var ki evlere şenlik. Annesine, kız kar­de­şine çok düşkün….
– Ben­zer yan­la­rı­nız…
Ada­le­tin pe­şin­de ko­şu­yor, ada­let arı­yor. Ben de adaletten yanayım her zaman.
– Gü­nü­mü­zün so­ru­nu…
Or­ta­da bir hak­sız­lık var. Kar­de­şi­ne çar­pan ara­ba, onu olay ye­rin­de ölü­me ter­k et­me­yip has­ta­ne­ye gö­tür­se bel­ki de Fı­rat in­ti­kam his­le­riy­le dol­ma­ya­cak.
– Ka­ra­gü­l'­ün Ba­ra­n'­ıy­la Fı­ra­t'­ın ben­ze­yen yan­la­rı var mı?
Ba­ran de­li­do­lu, dü­şün­me­den ha­re­ket eden bi­ri­siy­di. Fı­rat, öy­le de­ğil. Or­tak yan­la­rı­na ge­lin­ce, iki­si de say­gı­lı ve iyi yü­rek­li.
– Ge­le­lim eği­tim du­ru­mu­na… Okul ne oldu?
İkin­ci sı­nıf­tay­ken iş­let­me eği­ti­mi­mi so­na er­dir­dim. Şim­di açı­köğ­re­tim­de fo­toğ­raf­çı­lık ka­me­ra­man­lık oku­yo­rum. An­cak fi­nal­de mut­la­ka üni­ver­si­te­ye git­mek is­ti­yo­rum.
– Na­sıl oyuncu oldun?
Oyun­cu­luk aş­kı li­se yıl­la­rım­da baş­la­dı. Fe­na hal­de me­rak edi­yor­dum o dün­ya­yı.
– Var mıy­dı oyun­cu­luk ye­te­ne­ğin?
Ben as­lın­da çok mah­cup, çok utan­gaç ve aşırı içe dö­nük bi­ri­yim.

37

KARAGÜL, OYUNCULUK AŞKIMI iYiCE ARTIRDI

– Ka­me­ray­la na­sıl bu­luş­tun, her şey nasıl başladı?
Bir ar­ka­da­şım­la gittiğim De­de­min İn­san­la­rı fil­mi­nde fi­gü­ran ola­rak ka­me­ra önü­ne geç­tim. Oyun­cu­la­rın top­lu gö­rün­dü­ğü bir sah­ne­de yer al­dım. Ar­dın­dan bir ajan­sa ka­yıt yap­tır­dım ve Ka­yıp Şe­hir di­zi­sin­de Fur­kan ro­lü­nü oy­na­dım.
– Ka­ra­gül gel­di.
Ka­ra­gü­l'­ün Ba­ra­n'­ı olun­ca bir an­da ha­ya­tım de­ğiş­ti, her­kes be­ni ta­nı­dı.
– Fi­gü­ran­lık­tan te­le­viz­yon yıl­dız­lı­ğı­na…
(Gü­lü­yor) Öy­le ol­du. Fi­gü­ran­dım, te­le­viz­yon yıl­dı­zı ol­dum. Ken­di ça­pım­da bü­yük bir mü­ca­de­le ver­dim. Oyun­cu­luk eği­ti­mi al­dım sonra. Ba­ran ro­lü­nü üst­len­di­ğim za­man çok he­ye­can­lıy­dım. 125 bö­lüm oy­na­dı­ğım Ka­ra­gül ha­ya­tı­mın ki­lo­met­re ta­şı ol­du. Ba­ra­n rolü oyun­cu­luk aş­kım artırdı.

36

– Da­ha çok genç­sin…
23 ya­şın­da­yım.
– Spor var mı ha­ya­tın­da?
Spo­ru çok se­vi­yo­rum ama şu yoğun dö­nem de pek za­ma­nım olmuyor. Fı­rat tüm za­ma­nı­mı alı­yor. Bu arada snow­bo­ard yap­mak is­ti­yo­rum. Teh­li­ke­li bir spor ama ben yine de yap­ma­yı çok ar­zu­lu­yo­rum.

35

BABAMIN SÖZLERi

– Se­ni en çok gu­rur­lan­dı­ran ba­ba­nın sözleriydi…
Ve­fa­tın­dan kı­sa sü­re ön­cey­di, hep yanındaydım. Bir gün şu söz­ler dö­kül­dü ağ­zın­dan: “Bir kez da­ha dün­ya­ya gel­sen, se­ni yi­ne böy­le ye­tiş­ti­rir­dim.” Bu söz­le­ri hiç unut­ma­ya­ca­ğım.

KALBiM BOŞ!..

– Aşkı konuşsak.
Kal­bim boş. Ger­çi aşk­la ta­nış­tım ve ya­şan­mış­lık­la­rım var ama şu an ha­ya­tım­da kim­se yok. Bir gün aş­kın ka­pı­mı ça­la­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum. Bu ko­nu­da hiç ace­lem yok (gü­lü­yor).

Yüksel ŞENGÜL
Magazin 13 Kasım 2016 - 00:52