Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Kültür Bakanı’na hediye ettiğim tablo eskicide çıktı
Kültür Bakanı’na hediye ettiğim tablo eskicide çıktı
Tenis oynayan tombul kadın tablosu ile Hülya Avşar’ı kızdıran Batıoğlu, sessizliğini Sözcü Pazar için bozdu... Ünlü ressam, bomba gibi açıklamalarda bulundu...
Magazin 22 Mayıs 2016 - 01:00

Röportaj: Nil SOYSAL

Ka­mer Ba­tı­oğ­lu ile yap­tı­ğım ilk rö­por­taj­da; “Ka­dın­la­rın iti­raf ede­me­dik­le­ri­ni tu­va­li­me yan­sı­tı­yo­ru­m” de­me­si­nin üze­rin­den 11 yıl geç­ti. Ge­nel Ev'­ren Ka­dın­la­rı se­ri­si ile ka­dın­lar adı­na çok ce­sur çı­kış­lar ya­pan ün­lü res­sam­la bu de­fa hem ka­dın­la­rı­nı, hem de Tür­ki­ye'nin ka­dı­na ve sa­na­ta ba­kı­şı­nı ko­nuş­tuk. İş­te o rö­por­taj:

45

– Biz ka­dın­lar faz­la ki­lo­la­rı­mı­zı bu ka­dar dert eder­ken, si­zin ka­dın­la­rı­nız ne­den hep tom­bul?
Ben ka­dın re­sim­le­rim­de ilk ön­ce Ana­do­lu tan­rı­ça­la­rı Ki­be­le­ler­den yo­la çık­tım. Hep tom­bul ka­dın­lar ya­pı­yo­rum. Bu; za­ma­nın üret­ken, güç­lü, ta­pı­nı­lan ka­dın­la­rı­nın, gü­nü­müz­de sı­fır be­den da­yat­ma­sıy­la iti­len, ka­kı­lan, hor gö­rü­len ka­dın­lar ha­li­ne ge­li­şi­ne bir kar­şı du­ruş.
Ben yol­da yü­rür­ken sı­fır be­den bir in­san gör­mü­yo­rum. Ya­ni nor­mal olan o de­ğil. Obe­zi­te ha­riç şiş­man di­ye ta­nım­la­dı­ğı­mız in­san­la­rın da nor­mal kar­şı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Kal­dı ki he­pi­mi­zin ai­le­le­ri­miz­de ki­lo­lu in­san­lar mu­hak­kak var.

48

ARABAYI VERDİ TABLOLARI ALDI!

– Kubat'a arabasını sattıran ressam diyorlar sizin için…
(Gülüyor) 2009'da ilk Genel Ev'ren Kadınları sergimi açtığımda sergiye gelmişti. Çok beğendi resimleri ve hepsini almak istedi. Ama arada satılanlar vardı. Pazarlık yaptı önce. Sonra da birden bire “Param yok” dedi. “Peki ne yapacağız” dedim. Bilgisayar ekranında bana bir araba gösterdi ve “Bunu verip, tabloları alacağım” dedi. Ben de “Tamam” dedim. Anahtarı verdi, tabloları alıp gitti.

VİCDANIN RESMİ BEYAZ'DA

– Ün­lü ko­lek­si­yon­lar­da tab­lo­la­rı­nız var mı?
Yurt dı­şın­da çok var. Çün­kü her git­ti­ğim­de ben tab­lo­la­rı­mı sa­tıp ge­ri dön­düm. Tür­ki­ye'de es­ki Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ve kar­de­şin­de 3'er met­re­lik se­ma­zen tab­lo­la­rı­mın ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum.
– Vic­da­nın res­mi­ni ya­pan ilk res­sam da siz­si­niz ya­nıl­mı­yor­sam…
Vic­da­nın res­mi­ni Be­ya­zıt Öz­türk için yap­tım. İyi bir ko­lek­si­yo­ner ol­du­ğu­nu bi­li­yor­dum. Prog­ram­la­rın­da bu res­mi is­te­di­ği­ni söy­lü­yor­du.

44

YANDAŞ ANLAYIŞI VAR

– Ba­şa­rı­lı ka­dın­la­ra so­ru­lan kli­şe bir so­ru ile de­vam ede­lim… Siz de ken­di ala­nı­nız­da ka­dın ol­ma­nın zor­luk­la­rı­nı ya­şa­dı­nız mı?
Ba­şa­rı­lı ol­du­ğum ko­nu­sun­da be­ni bes­le­yen tek şey, yurt dı­şın­dan al­dı­ğım tep­ki­ler. Tür­ki­ye için­de­ki tep­ki­le­re bak­tı­ğım­da böy­le bir şey dü­şün­mem müm­kün de­ğil. Hat­ta sırf Tür­ki­ye'de­ki tep­ki­le­re bak­sam, res­mi bı­rak­ma­yı bi­le dü­şü­ne­bi­lir­dim. Çün­kü bu­ra­da­ki an­la­yış ta­ma­men yan­daş an­la­yı­şı!
– Ne de­mek o?
Her­kes üze­rin­den ka­zanç sağ­la­ya­bi­le­ce­ği res­sa­mı ön pla­na çı­ka­rıp, pom­pa­la­yıp, ola­ma­ya­cak fi­yat­la­ra sa­tıl­dı gös­te­rip, onun üze­rin­den ne­ma­la­nı­yor­lar. Ger­çek­ten res­mi ile sa­na­tı ile ge­len ki­şi­le­rin önü­ne du­var olu­yor­lar. Ay­nı şey ya­rış­ma­lar için de ge­çer­li.

46

MEC­BU­REN MÜ­HEN­DİS OL­DUM

– As­lın­da kim­ya mü­hen­di­si­si­niz. Hiç mü­hen­dis­lik yap­tı­nız mı?
Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si'ni bi­tir­dim. Ama kim­ya mü­hen­di­si ola­rak hiç ça­lış­ma­dım. Mü­hen­dis­lik be­nim ter­ci­him de­ğil­di çün­kü. Bi­zim za­ma­nı­mız­da an­ne-ba­ba bir kaş kal­dır­dı mı, akan su­lar du­rur­du. İl­ko­kul­dan iti­ba­ren re­sim ya­par­dım.

 

SANATA DEĞER VERİLMİYOR

– Tür­ki­ye'de sa­na­ta hak et­ti­ği de­ğer ve­ri­li­yor mu siz­ce?
Ke­sin­lik­le ve­ril­mi­yor. Şu ana ka­dar 9 il­de bu eser­le­ri ser­gi­le­dim. Bu il­ler­den Or­du'da­ki ser­gi­nin açı­lı­şı­nı za­ma­nın Kül­tür Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay yap­tı. Ben de o açı­lış­ta Sa­yın Ba­ka­n'­a bir tab­lo­mu he­di­ye et­miş­tim. Bir­kaç ay son­ra tablom eskiciye verilmiş. Çok şa­şır­dım.