Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Ölümsüz aşk vardır
Ölümsüz aşk vardır
Şarkıcı, gazeteci, sunucu, sinema eleştirmeni, hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik “Benim ölümsüz aşkım havyanlara karşı hissettiğim aşktır.
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 5 Haziran 2016 - 00:49

Şarkıcı, gazeteci, sunucu, sinema eleştirmeni, hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik “Benim ölümsüz aşkım havyanlara karşı hissettiğim aşktır. Ferhat da biliyor bu ölümsüz aşkımı” dedi.

38

Aşk mı De­din ad­lı sing­le'ıy­la ba­ha­ra adım atan, şim­di de yaz kon­ser­le­ri­ne ha­zır­la­nan Ömür Ge­di­k'­le Eti­le­r'­de­ki Har­vard Ca­fe'de bu­luş­tuk. Bi­raz mü­zik, bi­raz aşk, bi­raz da ka­dın­lar­la hay­van­la­rı ko­nuş­tuk.
– Aşk mı De­din ad­lı sing­le'ın na­sıl gi­di­yor?
Şu an­ki or­ta­ma rağ­men iyi gi­di­yor. Ba­har şar­kı­sıy­dı, şim­di de yaz şar­kı­sı ol­du Aşk mı De­din. Sing­le'da­ki di­ğer şar­kı Ölüm­süz Aş­k'­a olan il­gi göz ka­maş­tı­rı­cı.
– Ger­çek ha­yat­ta var mı­dır aş­kın ölüm­sü­zü?
Ben­ce ölüm­süz aşk var­dır.
– O za­man Ömür Ge­dik ölüm­süz aş­kı­nı açık­la­ya­bi­lir mi?
(Gü­lü­yor). Be­nim ölüm­süz aş­kım hav­yan­la­ra kar­şı his­set­ti­ğim aşk­tır.
– Fer­hat Gö­çer duy­ma­sın…
O da bi­li­yor bu ölüm­süz aş­kı­mı.

35

– Kıs­kan­mı­yor mu?
Ara­mız­da kıs­kanç­lık­lar ol­maz. Ay­rı­ca hay­van­la­rı o da çok se­vi­yor. Hay­van­la­rın kap­ri­si ol­maz, kıs­kanç­lı­ğı ol­maz, de­di­ko­du­su yok­tur. Hay­van­lar kar­şı­lık­sız se­ver­ler.
– Dü­ğün mev­si­mi baş­la­dı­ğı için sor­mak is­ti­yo­rum, ufuk­ta ni­kah var mı?
Bir za­man­lar Fer­hat Gö­çe­r'­le ev­len­me­yi, ge­lin­lik giy­me­yi çok is­ti­yor­dum. An­cak, ar­tık ge­lin­lik giy­me­yi es­ki­si ka­dar is­te­mi­yo­rum. Ni­kah ve ge­lin­lik ko­nu­la­rın­da he­ve­sim kaç­tı. Üzü­cü bir du­rum ama ger­çek bu.
– Aşk mı De­din ad­lı şar­kı se­nin için mi ya­pıl­dı?
Sing­le'-da­ki iki şar­kı­yı da ben seç­tim ama be­nim için ya­pıl­ma­dı. Aşk ko­nu­sun­da dik du­ran ka­dın­la­rı an­la­tan şar­kı­la­rı se­vi­yo­rum. Ka­dı­na güç­lü ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Aj­da Pek­kan tar­zı şar­kı­lar ho­şu­ma gi­di­yor.

30

– Ezi­len ka­dın­la­ra da bir an­lam­da yol gös­te­ri­yor­sun.
Şid­det gö­ren, ta­ci­ze uğ­ra­yan ka­dın­la­rı­mı­za şar­kı­la­rım­la dik dur­ma­la­rı ve güç­lü ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­la­tı­yo­rum.
– Şar­kı­da es­ki aş­kı ve ye­ni aş­kı ara­sın­da ka­lan bir ka­dın­sın. En zo­ru da bu ga­li­ba…
Aşk­ta köp­rü­le­rin atıl­ma­sı, geç­mi­şi si­ler­ken iş­le­ri ko­lay­laş­tı­rır. Ye­ni aş­ka baş­la­yın­ca es­ki­si­ne dön­mek za­ten im­kan­sız­dır.

33

– 45 yaşındasın ama genç kız gibi formdasın, fitsin…
Genlerim sayesinde formdayım. Çünkü gece yarısında yataktan kalkıp iki üç tabak makarna yiyen bir kadınım. Ancak tezcanlıyım, hareketliyim ve yediklerimi enerjimle yakıyorum galiba.

EĞİTİM VE ALGI DEĞİŞMELİ

– İyi ama bu ül­ke­de ka­dın­la­rın bu­nu ya­pa­bil­me­si ço­ğu za­man can­la­rı­na mal olu­yor… Bu açı­dan ba­kı­lın­ca böy­le bir me­saj teh­li­ke­li ola­bi­lir.
Çok doğ­ru söy­lü­yor­sun. Eği­tim ve al­gı­yı de­ğiş­tir­mek ge­re­ki­yor. Şar­kı­da ver­di­ğim aşk me­sa­jım teh­li­ke­li ama eği­ti­me ve al­gı­ya gö­re de­ği­şir, bak­tı­ğın açı­ya bağ­lı. Bu tür me­saj­lar ve­ril­me­li ki al­gı de­ğiş­sin.
– Er­kek­le­rin al­gı­sı mı de­ğiş­me­li?
Er­kek­ler is­ti­yor­lar ki, on­dan ay­rı­lan ka­dın baş­ka bir er­kek­le bir­lik­te ol­ma­sın. Böy­le bir şey ola­maz. Ka­dın­lar er­kek­le­rin ta­pu­lu ma­lı de­ğil­dir. Şar­kı­mı din­le­yen er­kek­ler ar­tık ka­dın­la­ra şid­det uy­gu­la­ma­ma­lı.

34

SESLE BiRLiKTE GÖRÜNTÜ DE ÖNEMLi

– Şar­kı­cı, ga­ze­te­ci, su­nu­cu, si­ne­ma eleş­tir­me­ni, kö­şe ya­za­rı, hay­van hak­la­rı sa­vu­nu­cu­su… Han­gi­si ilk sı­ra­da?
El­bet­te, hay­van hak­la­rı be­nim için her za­man ilk sı­ra­da bu­lu­nu­yor. An­cak say­dık­la­rın için­de ilk baş­la­dı­ğım el­bet­te mü­zik­tir.
– Şar­kı söy­le­mek na­sıl duy­gu­lar yük­lü­yor sa­na?
Sah­ne­de şar­kı söy­ler­ken ne ka­dar der­dim var­sa hep­si­ni unu­tu­yo­rum. Sah­ne­dey­ken vü­cu­du­mun her ye­ri­ne mut­lu­luk hor­mo­nu en­jek­te edi­yor­lar. Böy­le bir duy­gu iş­te.
– Ömür Ge­dik sek­si gö­rün­me­yi se­vi­yor.
Sek­si gö­rün­mek ya da sek­si ol­mak gi­bi bir ama­cım yok. Ama şort­la­rı, mi­ni ete­ği se­vi­yo­rum. Sah­ne­de sek­si ol­mak da göz zev­ki­ni ok­şa­mak­tır.
– Kon­se­ri­ne ge­len ba­zı er­kek­ler “O­nu iz­le­mek­ten şar­kı­la­rı­nı din­le­ye­me­di­k” di­yor­.
(Gü­lü­yor) Gü­zel gö­rün­mek her ka­dın gi­bi be­nim de ho­şu­ma gi­di­yor. Kon­se­ri­me ge­len­le­ri yal­nız se­sim­le de­ğil, gö­rün­tüm­le de et­ki­le­mek is­ti­yo­rum.

32

ÇOK ACIMASIZ OLDUK

– Ga­ze­te­ci­lik için zor bir dö­nem…
Ga­ze­te­ci­lik için zor bir dö­nem ama mal­ze­me­si de bol. Ben işin kül­tür-sa­nat bö­lü­mün­de­yim. An­cak ne olur­sa ol­sun, her­ke­sin içi kan ağ­lı­yor. Ça­tış­ma­lar, şe­hit­ler kal­bi­mi­zi par­ça­lı­yor.
– Sos­yal med­ya­da ki­mi za­man sert eleş­ti­ri­ler alı­yor­sun?
20 yıl­dır ga­ze­te­ci­lik ya­pı­yo­rum. Öte­den be­ri eleş­ti­ri alı­yor­dum ama son dö­nem­de in­san­lar bir­bi­ri­ne kar­şı çok acı­ma­sız. Bu yüz­den sos­yal med­ya­nın in­saf­sız sal­dı­rı­la­rı da be­ni çok et­ki­le­mi­yor.

36

HERKES HAYVAN DOSTU OLMALI

Ge­le­lim HA­Çİ­KO'ya (Hay­van­la­rı Ça­re­siz­lik ve İl­gi­siz­lik­ten Ko­ru­ma Der­ne­ği)…
HA­Çİ­KO, al­tı yıl­dır ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ma­ma yar­dı­mı ya­pı­yo­ruz, sa­hip­siz hay­van­la­rı ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ba­rı­nak­lar­la sü­rek­li bağ­lan­tı ha­lin­de­yiz. Önü­müz bay­ram, lüt­fen ba­rı­nak­la­ra bay­ram gün­le­rin­de özel il­gi gös­te­re­lim. Çün­kü ba­rı­nak ça­lı­şan­la­rı bay­ram ta­ti­li­ne gi­din­ce hay­van­lar aç ka­lı­yor.
Hay­van hak­la­rı ya­sa­sıy­la il­gi­li Ah­met Da­vu­toğ­lu des­tek sö­zü ver­miş­ti.
Ah­met Da­vu­toğ­lu baş­ba­kan­lık­tan ay­rı­lın­ca çok üzül­düm. Çün­kü 5199 sa­yı­lı Ya­sa'­da de­ği­şik­lik ya­pı­la­ca­ğı­na söz ver­miş­ti. Ama ina­nı­yo­rum ki, şim­di­ki yö­ne­tim de bu ko­nu­ya has­sa­si­yet­le yak­la­şa­cak­tır. Ka­dı­na şid­de­ti ön­le­me­nin ilk adı­mı hay­van­la­ra sa­hip çık­mak­tır. Çün­kü sa­pık­la­rın ilk he­de­fi hay­van­lar, son­ra ço­cuk­lar, da­ha son­ra da ka­dın­lar­dır.
– Ömür Ge­di­k'­in kaç hay­va­nı var?
Üç kö­pe­ğim, beş ke­dim, fa­re­le­rim var. An­cak kı­şın so­kak­taki hayvanlara da kapım açık.

38