Oyunculuğu annem önerdi

Oyunculuğu annem önerdi

Fox TV ekranlarında eğlenceli komedi programı ‘Görevimiz Komedi’de jüri üyeliğini üstlenen Açelya Topaloğlu Sözcü Pazar’a konuştu...
Magazin 24 Nisan 2016 - 00:59
Edda SÖNMEZMagazin Editörü

29 ya­şın­da­ki Açel­ya To­pa­loğ­lu as­lın­da sa­de­ce dans et­me­ye odak­lan­mış­ken an­ne­si­nin ak­lı­nı çel­me­siy­le oyun­cu­lu­ğa yö­nel­miş. Aşık ol­du­ğu za­man mut­lu­lu­ğu­nu her­kes­le pay­laş­mak is­te­yen ve faz­la ko­nuş­ma­ya baş­la­yan Açel­ya, ener­ji­si son de­re­ce yük­sek bir isim. Tüm sa­mi­mi­ye­tiy­le özel ha­ya­tı­na da­ir önem­li ay­rın­tı­la­rı bi­zim­le pay­la­şan Açel­ya To­pa­loğ­lu ile ke­yif­li bir soh­bet ger­çek­leş­tir­dik.– Açel­ya To­pa­loğ­lu'nu as­lın­da pek ta­nı­mı­yo­ruz. Ken­di­ni­zi han­gi ke­li­me­ler­le an­la­tır­dı­nız?

Ha­re­ket­li, ne­şe­li, hırs­lı, ba­zen ge­rek­siz yük­sek ener­ji­li, çok ko­nu­şan, ken­di ko­nuş­ma­sın­dan yo­ru­lan biri. (Gü­lü­yo­ruz) Ener­jim hiç bit­mi­yor da ba­zen ken­di­mi ro­lan­ti­de tu­tu­yo­rum. Uma­rım ar­ka­daş­la­rım dost­la­rım da ben­den mem­nun­dur. (Gü­lü­yor)
– ‘Gö­re­vi­miz Ko­me­di'ye da­hil ol­ma hi­ka­ye­niz ne­dir?
Me­na­je­rim pro­je ta­sa­rım aşa­ma­sın­da iken jü­ri üye­si ve ta­kım li­de­ri ola­rak be­ni öner­miş. FOX, ba­na inan­mış, gü­ven­miş. Oyun­cu­luk­tan fark­lı bir pro­je be­nim için ama ye­ni şey­ler yap­mak için de bir plat­form. Çalıştığım herkes us­ta, ener­jik, ko­mik, sı­cak ve muh­te­şem bir kad­ro. For­mat şa­ha­ne.

OYUNCULUK DAMARLARIMA İŞLEDİ

– Uzun yıl­lar dans eği­ti­mi al­mış­sı­nız. Oyun­cu­lu­ğa si­zi ilk çe­ken ne ol­du?
As­lın­da oyun­cu­luğu ilk an­ne­m önerdi.
(Gü­lü­yor) An­nem “Sen­de oyun­cu ener­ji­si var. Sa­de­ce dans­la sı­nır­lı kal­ma­” de­di. Ben de
Müj­dat Ge­zen Sa­nat Mer­ke­zi Kon­ser­va­tu­varı'­na gir­dim. 4 se­ne­de ora­da eği­tim al­dım. Al­dı­ğım eği­tim ile oyun­cu­lu­ğun sih­ri içi­me iş­le­di.

ÇOCUKLUĞUMDAN KALAN KOKULARI ÖZLÜYORUM

– Nasıl bir ailede büyüdünüz?
Aslında çekirdek aile, 4 kişiyiz; annem, babam, abim ve ben. Hayatımızda aile olarak, keyifli vakit geçiriyoruz. Çocukluğumdan kalan kokular; sanırım özellikle annemin yaptığı yemeklerin kokuları hep burnumda. Evimi, çocukluğumu hatırlatıyor o kokular bana hep.

BEŞ SENE ÖNCEKi AÇELYA DEĞiLiM

– Siz bü­yü­dük­çe en çok ne­ler de­ğiş­ti?
Bü­yü­dük­çe dü­şün­ce­ler de­ği­şi­yor, ha­ya­ta ba­kış açı­sı de­ği­şi­yor, olay­lar de­ği­şi­yor. El­bet­te ar­tık 5 se­ne ön­ce­ki Açel­ya de­ği­lim ama bu da gü­zel.
– Gü­nün her anı do­lu olan bir ka­dın için za­man sa­ya­cı na­sıl iş­li­yor?
Di­zi dö­ne­min­de çok yo­ğun ge­çi­yor, çün­kü tek bir gü­nüm boş olu­yor di­zi çe­ker­ken, onu da din­le­ne­rek, ken­di­me va­kit ayı­ra­rak ge­çir­me­ye ça­lı­şı­yo­rum.

SOSYAL MEDYA EN BÜYÜK TAKINTIM

– Bu den­li yo­ğun ça­lı­şan bir ka­dı­nın il­la ki ta­kın­tı­la­rı ya da alış­kan­lık­la­rı var­dır. Ne­ler bun­lar?
Sos­yal med­ya di­ye­bi­li­riz. Sos­yal med­ya­da be­ni se­ven­ler­le, ta­kip eden­ler­le ile­ti­şim­de ol­mak, öne­ri ve eleş­ti­ri­ni öğ­ren­mek çok önem­li ben­ce.
– Bas­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nız en giz­li kor­ku­nuz ne?
Ka­ran­lık­tan kor­ku­yo­rum ve ev­de ışık ol­ma­dan uyu­ya­mam. Ev­de elek­trik­ler gi­din­ce fa­lan he­ye­canlanıyorum.

AŞIKKEN KONUŞKAN OLUYORUM

– Si­zin için iliş­ki­de na­sıl bir ha­ta affedilmez?
Al­dat­ma za­ten ge­ri dö­nü­le­mez bir ha­ta ama onun dı­şın­da da­ha kü­çük ha­ta­lar­ da ben­ce ba­zen ge­ri dö­nül­mez nok­ta­lar oluş­tu­ra­bi­li­yor.
– Açel­ya aşık olun­ca na­sıl bi­ri olu­yor?
Sü­rek­li gü­lü­yo­rum, da­ha da çok ko­nu­şu­yo­rum işin kö­tü­sü. Me­se­la sürekli in­san­la­ra aşık ol­du­ğum ki­şi­yi an­lat­ıyorum.
– Gü­zel ka­dın ol­ma­nın kri­ter­le­ri ne­ler si­zin için?
Ol­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler; tu­run­cu kı­vır­cık saç­lar, çı­tı pı­tı bir fi­zik, yük­sek ener­ji , ze­ka ve çok ko­nuş­ma­dır. Şa­ka bir ya­na ken­di­ne gü­ve­nen, ayak­la­rı ye­re ba­san bir ka­dın en gü­zel ka­dın­dır ben­ce. 

Son güncelleme: 09:05 - 24.04.2016
Edda SÖNMEZMagazin Editörü