Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
‘Sevgilim beni öldürecekti’
‘Sevgilim beni öldürecekti’
Geçtiğimiz günlerde psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Ebru Polat, asıl korkunç gerçeği Sözcü Pazar’a açıkladı
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 3 Temmuz 2016 - 00:24

Dokun Bana şarkısıyla yeniden dillere düşen Ebru Polat'la, hemen her gün spor yaptığı Bebek Parkı'nda buluştuk. Önce sporu, sonra fit kalmanın sırlarını, ardından da müzikteki hedefleriyle, oyunculuk konusunu konuştuk.
Son sevgilisiyle yaşadıkları ise tek kelimeyle şoktu.
– Sporu çok seviyorsun…
Bazıları gibi moda olsun diye spor yapmıyorum. Lise yıllarımdan beri spor hayatımda var. Eskiden profesyonel sporcuydum. Pilates konusunda uzmanlaştım. Daha sonra spor hocası olmak istemedim.
– Sonra…
Sonra klasik Türk kadınlarının moduna girdim. Yılda iki üç ay spor yapıp, hadi bu kadar yeter deyip, tatile çıkıp denize gitmeye başladım. Ama son bir yıldır sporu asla ihmal etmiyorum.
– Sporla kilo vermek en sağlıklısı galiba…
İstediğin kadar spor yap, yanlış besleniyorsan asla kilo veremezsin.

28

– Sağlıklı beslenme reçeteni öğrenelim…
Hayatıma asla kızartmaları sokmadım, katı yağlardan hep uzak durdum. Genelde protein ağırlıklı besleniyorum ve kahvaltılarımı sağlam yaparım. Her sabah bir tatlı kaşığı elma sirkesini suyla karıştırıp içiyorum. Bu çok önemli…
Kahvaltıda kırmızı biber, roka, maydonoz, bir avuç ceviz mutlaka yenilmelidir. Öğlen balık ya da et ve salata. Ara öğünde badem, meyve olabilir. Akşam yine salata yenilebilir. Bu arada kararında, ölçüsünde her şey yenilebilir.
– İdeal kilonda mısın?
Boyum 1.71 cm, kilom da 55…

26

– Erkekler de artık sıska kadınları pek sevmiyor.
Özellikle popo çok önemli. Kadınlar şimdi büyük popo istiyor. Benim popom da tam kıvamındadır, ne büyük ne küçük.
– Genelde Boğaz kıyısında yürüyüş yapanlar sık sık gündeme geliyor…
Boğaz kıyısında yürüyüp spor yaptıklarını iddia edenler bana göre tamamen kendilerini göstermeyi amaçlıyorlar.

Ebru Polat “Ne yazık ki kadına şiddet konusu benim başıma da geldi. Vurma olayına değil de psikolojik şiddete hedef oldum. Kıskançlık krizlerine girdi, tehditler etti. ‘Ya benimsin ya toprağın' sözleriyle beni korkutuyordu. Ünlü bir işadamıydı bu kişi” dedi

24

KALBİMİN RİTMİ KÖTÜ…

– Kal­bi­nin rit­mi ne du­rum­da?
(Gü­lü­yor) Ve gel­dik aş­ka… Kal­bi­min rit­mi çok kö­tü val­la. Ara­dı­ğım er­ke­ği hâ­lâ bu­la­ma­dım. Her şey çok iyi baş­lı­yor ama bir ay son­ra müt­hiş bir ge­çim­siz­lik baş­lı­yor, an­la­şa­mı­yo­rum kar­şım­da­ki er­kek­le.
İl­ginç…
İlk iki haf­ta­da mut­la­ka yü­zük ta­kı­yor­lar ba­na, ev­li­lik tek­lif edi­yor­lar. Me­lek gi­bi­yim… Bir ay bit­tik­ten son­ra şey­ta­na dö­nü­yo­rum (gü­lü­yor).
– So­run ne­dir?
Her er­kek be­ni kal­dı­ra­mı­yor. Ün­lü bir ka­dı­nın ya­nın­da bu­na­lı­ma gi­ri­yor­lar. Dob­ra dob­ra ko­nu­şu­yo­rum iş­te, ken­di­mi pa­zar­la­ma­ya ih­ti­ya­cım da yok. Be­ni se­ven böy­le sev­sin.
– İde­alin­de­ki er­kek…
Sı­ra­dan bir er­kek­le bir­lik­te ol­mam. Be­nim er­ke­ğim de­li ol­ma­lı, ha­yal pe­rest ol­ma­lı, ener­ji do­lu ol­ma­lı… Be­ni çok sık şa­şırt­ma­lı ve gül­dür­me­li. Ço­cuk gi­bi bir ka­dı­nım.

27

AVUKATLIK YAPTIM

– Ge­le­lim ka­dı­na şid­de­te… Çün­kü sen psi­ko­lo­jik şid­det gör­dü­ğü­nü de söy­le­din…
Ne ya­zık ki ka­dı­na şid­det ko­nu­su be­nim ba­şı­ma da gel­di. Vur­ma ola­yına de­ğil de psi­ko­lo­jik şid­de­te he­def ol­dum. Hu­kuk Fa­kül­te­si'n­den me­zun ol­dum (2005) ve ce­za avu­kat­lı­ğı yap­tım. Çok çir­kin da­va­la­ra bak­tım. Al­la­h­ım be­nim ba­şı­ma böy­le bir olay ge­lir­se mah­ve­de­rim o ada­mı der­dim. So­nun­da be­nim ba­şı­ma da gel­di.
– Ne­ler ya­şa­dın?
Kıs­kanç­lık kriz­le­ri­ne gir­di, teh­dit­ler et­ti. ‘Ya be­nim­sin ya top­ra­ğı­n' söz­le­riy­le be­ni kor­ku­tu­yor­du. ‘Sen öl­sen se­vi­ni­rim. Çün­kü se­nin ya­nın­da baş­ka bir er­ke­ği gör­me­ye ta­ham­mül ede­me­m' de­me­ye baş­la­dı. Ay­rı­la­na ka­dar anam­dan em­di­ğim süt bur­num­dan gel­di. Ün­lü bir işa­da­mıy­dı bu ki­şi.
– De­vam et­sey­di…
Bu iliş­kim de­vam et­sey­di sev­gi­lim be­ni ke­sin­lik­le öl­dü­re­cek­ti… Ve­ril­miş sa­da­kam var­mış.
– En iyi­si mü­zi­ği ko­nuş­mak. Na­sıl baş­la­dı mü­zik aş­kı?
Ço­cuk yaş­ta gö­nül ver­dim ben mü­zi­ğe. Ba­bam hu­kuk­çuy­du ve onun is­te­ğiy­le hu­kuk oku­dum. Bir yıl Ba­kır­köy Ad­li­ye­si'n­de ce­za avu­kat­lı­ğı yap­tım, so­nun­da da­ya­na­ma­dım ay­rıl­dım.

23

ŞORAY'A BENZETTiLER

– Se­zen Ak­su şar­kı­la­rı söy­lü­yor­sun…
Se­zen Ha­nı­m'­ı çok se­vi­yo­rum. Çok Geç ad­lı ilk al­bü­mü­me adı­nı ve­ren şar­kı Se­zen Ak­su'nun­du. Se­zen Ak­su da be­nim gi­bi İz­mir­li ve onun şar­kı­la­rı ba­na çok ya­kı­şı­yor. Ben­den son­ra co­ver mo­da­sı baş­la­dı (gü­lü­yor).
– Hay­ra­nı ol­du­ğun oyun­cu da Tür­kan Şo­ray…
Bir in­san bu ka­dar mı ki­bar olur. Ge­çen­de kar­şı­laş­tık ve bir­lik­te fo­toğ­raf çek­tir­dik. In­sag­ra­m'­a koy­dum bu fo­toğ­ra­fı. Ço­ğu ki­şi ‘Tür­kan Şo­ra­y'­a kı­zı Yağ­mu­r'­dan da­ha çok ben­zi­yor­su­n' me­saj­la­rı at­tı.

Son güncelleme: 02:01 - 03.07.2016