Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
‘Simdi de insanları ağlatmak istiyorum’
‘Simdi de insanları ağlatmak istiyorum’
Hanım Köylü’nün şaşı Döne’si Emel Çetin’in hedefi başka: Emel Çetin “ Her rolün tadı başka, keyfi başka.
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 3 Temmuz 2016 - 01:35

Hanım Köylü'nün şaşı Döne'si Emel Çetin'in hedefi başka: Emel Çetin “ Her rolün tadı başka, keyfi başka. Rol ayırmak istemem. Komedi yapacağım hiç aklıma gelmezdi ama daha ilk denememde başıma geldi. İnsanlar bana bakıp gülüyor. Şimdi onları ağlatmak istiyorum” dedi.

38

SAHNE TOZUNU 8'iNDE TATTIM

– Oyun­cu­luk aş­kı hep yü­re­ğin­de var mıy­dı?
Ço­cuk yaş­lar­da za­ten ba­le­rin ola­rak ilk sah­ne de­ne­yi­mim ol­muş­tu. Sah­ne to­zu­nu 8 ya­şın­da ta­dın­ca fark­lı bir bağ ku­ru­yor in­san. 6 yıl ka­dar su­ren ba­le ha­ya­tım, li­se ve ünı­ver­site sı­nav­la­rı, ha­yat te­la­şe­le­ri se­be­biy­le son­lan­dı. An­cak okul­da za­ten ti­yat­ro ya­pı­yor­dum, sah­ne­den pro­fes­yo­nel ol­ma­sa da hiç kop­ma­dım. Ünı­ver­sı­te bit­tik­ten son­ra git­ti­ğim oyun­lar­da, iz­le­di­ğim sah­ne per­for­mans­la­rın­da oyun­cu­la­rın he­ye­ca­nı­nı çok iyi an­lı­yor­dum, his­se­di­yor­dum. Son­ra Aka­de­mi 35 Bu-­çu­k'­tan eği­tim al­ma­ya ka­rar ver­dim ve se­rü­ven baş­la­dı. Bu­ra­da si­ne­ma ve te­mel oyun­cu­luk dışında birçok ders aldım.

Ek­ra­nın öm­rü kı­sa yaz di­zi­le­rin­den olan Ha­nım Köy­lü'de şa­şı göz­lü köy­lü kı­zı Dö­ne ka­rak­te­riy­le dik­kat­le­ri üs­tü­ne çe­ken Emel Çe­ti­n'­le ko­nuş­tuk. Soh­be­ti­miz Çe­ti­n'­in oyun­cu­lu­ğa ge­çi­şi ve he­def­le­riy­le baş­la­dı.
– Emel Çe­ti­n'­in oyun­cu­lu­ğu na­sıl baş­la­dı?
Aka­de­mi 35 Bu­çu­k'­ta oyun­cu­luk eği­ti­mi­mi ta­mam­la­dık­tan son­ra, Aka­de­mi'nin me­na­jer­lik port­fö­yü­ne se­çil­dim. Bu sü­reç­te çe­şit­li pro­je­ler için gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­dim. Ha­nım Köy­lü de bun­lar­dan bi­ri­siy­di. Ben­den per­for­mans is­te­di­ler. Per­for­man­sı iz­le­dik­ten son­ra Dö­ne ka­rak­te­ri­ne se­çil­di­ğim ha­be­ri gel­di ve sü­re­ç böy­le­ce baş­la­dı.
 Dö­ne fark­lı bir ka­rak­ter… Özel­lik­le şa­şı bir köy­lü kı­zı ola­rak ka­me­ra önü­ne geç­men se­ni ür­küt­me­di mi?
Şa­şı ro­lü be­ni ür­küt­me­di, he­ye­can­lan­dır­dı. Çün­kü, Dö­ne çok di­şi bir ka­rak­ter ve bu bir oyun­cu için çok bü­yük bir şans. Da­ha ilk di­zi pro­jem­de böy­le bir ka­rak­te­re bü­rün­mek faz­la­sıy­la he­ye­can ve­ri­ci ol­du.
– Di­zi­nin ya­yın­dan kal­ka­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor...
Be­nim de ku­la­ğı­ma gel­di. Ya­yın­dan kal­dı­rıl­ma ola­yı her di­zi­nin ba­şı­na ge­le­bi­lir. Ya­pı­la­cak bir şey yok.
– Tam da şa­şı Dö­ne'ye alış­mış­ken…
Dö­ne'yi çok sev­dim. Saf bir köy­lü kı­zı­dır Dö­ne.
– Ro­le ha­zır­lık aşa­ma­sın­da dok­to­ra git­ti­ğin doğ­ru mu?
(Gü­lü­yor) Şa­şı köy­lü kı­zı Dö­ne ro­lü için ka­me­ra önü­ne geç­me­den ön­ce bir göz dok­to­ru­na gi­de­rek sor­dum. Çün­kü uzun sü­re göz kas­la­rı­mı şa­şı gi­bi kul­la­na­cak ol­mam ile­ri­ye yö­ne­lik bir ha­sar oluş­tu­rur mu di­ye me­rak et­tim.

43

DÖNE FARKLI BİR KARAKTER…

– Se­nin göz­le­rin ye­şil, renk­li göz­le­ri­ni Al­lah na­zar­dan sak­la­sın…
Na­za­ra ina­nı­rım. Bun­dan ko­run­mak için çe­şit­li yön­tem­le­rim var. Be­ni iyi his­set­ti­ren du­ala­rım var me­se­la.
– Emel Çe­tin için Ha­nım Köy­lü bir ilk­ti. Bu ko­nu­da ne­ler söy­le­mek is­ter­sin?
Dö­ne ka­rak­te­ri be­nim için çok özel­di. Çün­kü ben mes­le­ği­mi bı­ra­kıp, ak­trist ol­mak için bü­yük bir mü­ca­de­le­ye gir­dim. Bu ilk pro­jem­de, Dö­ne gi­bi fark­lı bir ka­rak­te­re se­çil­miş ol­mam be­ni çok mut­lu et­ti.
– Kı­sa bir ha­yat hi­ka­ye­si ala­bi­lir mi­yim?
Bir as­ker kı­zı ola­rak dün­ya­ya gel­dim. İl­ko­ku­la An­ka­ra'da baş­la­yıp Kar­s'­ta de­vam et­tim. Da­ha son­ra İs­tan­bu­l'­a ge­lip or­ta­okul ve li­se­yi bu­ra­da bi­tir­dim. Al­man­ya Ruhr Uni­ver­si­tat Boc­hu­m'­da üni­ver­si­te ha­ya­tı­ma baş­la­dım, Tür­ki­ye'de ta­mam­la­dım. Al­man Fi­lo­lo­ji­si okur­ken bir yan­dan pe­dago­jik for­mas­yon al­dım. Ama asıl is­te­di­ğim mes­lek ak­trist­lik­ti ve bu ha­ya­li­mi Aka­de­mi 35 Bu­çu­k'­la ha­ya­ta ge­çir­dim.

42

ŞANS ÇOK ÖNEMLİ

– Gelecekle ilgili ideallerin ve hedeflerinden söz eder misin?
Tek hedefim iyi bir oyuncu olabilmektir. Mutlaka bir sinema filmi istiyorum.
– Komedi mi dram mı avantür mü?
Her rolün tadı başka, keyfi başka. Rol ayırmak istemem. Komedi yapacağım hiç aklıma gelmezdi ama daha ilk denememde başıma geldi. İnsanlar bana bakıp gülüyor. Şimdi de onları ağlatmak istiyorum.
– Bu işte şans ve kısmetin payının da olduğuna inanıyor musun?
Hayatta gerçekten çok başarılı insanlar var ve şansları yaver gitmediği için hak ettikleri yerde olamıyorlar. Şans gerçekten önemli ve ben şanslı olduğumu düşünüyorum.
– Ailen nerede?
Annem ve babam İzmir'de yaşıyor, zaman buldukça görüşüyoruz.

37

– Döne'nin gözlerini düzelten de aşk oldu…
Döne, Koptagel'e aşık olunca ve onu gördüğünde düzeliyordu gözleri. O gidince tekrar şaşılığa dönüyordu.

41

– Aşkla ilgili neler söylersin?
Bu derin bir konu. Yaşama sebebi bence aşk. Her şey aşk üzerine kurulu. Aşk olmazsa olmaz. Kadın erkek arasındaki aşk dışında da aşklar var ve olmalı da. O zaman hayat daha güzelleşir, her şey daha pozitif olur.