Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Yerli turizmci yerli turizme yardım etsin
Yerli turizmci yerli turizme yardım etsin
Seyahat 21 Şubat 2016 - 00:00

Murat Z. ÖZBİLGİ

Uçak dü­şü­rül­dü, bom­ba­lar pat­la­dı. Ya­ban­cı tu­rist­ler Tür­ki­ye'ye gel­me­ye kor­kar ol­du. Tur ope­ra­tör­le­ri dev ip­tal­ler yap­tı, Pu­tin fır­sat bi­lip Türk acen­ta­la­rı Rus­ya'dan te­miz­le­di. Cru­ise ge­mi tur­la­rı Tür­ki­ye ayağını kal­dır­dı. Sul­ta­nah­me­t'­te­ki ka­la­ba­lık ye­ri­ni yel­ler esen bir sa­kin­li­ğe bı­rak­tı. Türk tu­riz­mi zor­da!
Tu­rizm­ci­le­ri­miz de­di­ler ki: “Ma­dem ya­ban­cı­lar gel­mi­yor, o za­man yer­li tu­rist yurt­dı­şı­na çı­ka­ca­ğı­na bi­ze gel­sin!”
Ül­ke­mi­zin bu bü­yük do­ğal ve kül­tü­rel zen­gin­li­ğiy­le sa­hip ol­du­ğu tu­rizm po­tan­si­ye­li­nin si­ya­si ger­gin­lik­ler ve te­rö­rist sal­dı­rı­lar ne­de­niy­le böy­le bü­yük bir za­rar gör­me­si iç­ler acı­sı bir du­rum. Bu se­ne bu­ra­da tu­rizm­ci­le­ri­miz zor du­rum­da.
Hep söy­le­rim, bi­raz faz­la öze­ni­yo­ruz Av­ru­pa'ya di­ye. Dün­ya­yı ge­zer­ken ya­şa­dı­ğı­mız hay­ran­lı­ğın bel­ki kat kat faz­la­sı­nı yur­du­muz­da du­ya­bi­le­ce­ği­mi­zi çok ko­lay unu­tu­yo­ruz. Bü­tün La­tin Ame­ri­ka'yı gez­miş ama Do­ğu Ana­do­lu'dan ha­be­ri ol­ma­yan gez­gin­ler ta­nı­yo­rum ör­ne­ğin.
Yer­li tu­riz­min des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni, bu se­ne yurt­dı­şı­nı de­ğil yur­ti­çi­ni gez­me­nin iyi bir fi­kir ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren tu­rizm­ci­le­ri­mi­ze yü­rek­ten ka­tı­lı­yo­rum. Ta ki bir nok­ta­ya ka­dar.
Yer­li tu­riz­min des­tek­len­me­si için ya­pı­lan lo­bi fa­ali­yet­le­ri öy­le bir bo­yu­ta var­dı ki, ge­çen haf­ta cum­hur­baş­ka­nı açık­la­ma yap­tı: “Yurt­dı­şı­na tu­riz­me git­me­yin, tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­ni­zi yur­ti­çin­de ya­pın.” En son da geç­ti­ği­miz haf­ta Tu­rizm Ya­tı­rım­cı­la­rı Der­ne­ği'n­den açık­la­ma gel­di: “Yurt­dı­şı­na çı­kış zor­laş­tı­rıl­sın. Ta­til­ci­nin iç pa­za­ra yö­nel­me­si için bir ta­kım ya­sak­lar, ver­gi yük­le­ri kon­ma­lı­” de­di sa­yın baş­kan yar­dım­cı­sı.
Yer­li tu­riz­min can­lan­ma­sı için bu se­ne gü­zel yur­du­mu­zu keş­fet­me­nin gü­zel bir fi­kir ol­du­ğu­na ke­sin­lik­le ka­tı­lı­yo­rum. Bu fik­rin be­nim­le ay­nı ya da fark­lı si­ya­si gö­rüş­te­ki ki­şi­ler­den çık­mış ol­ma­sı önem­li de­ğil. Doğ­ru­ya doğ­ru de­nir. Ama yurt­dı­şı­na çık­mak is­te­ye­ni kı­sıt­la­mak?
Sev­gi­li tu­rizm gi­ri­şim­ci­le­ri unut­tu­lar ga­li­ba, Türk­ler M.Ö. 1700'de Or­ta As­ya'dan çık­tık­tan be­ri her za­man ye­ni yer­ler keş­fet­me dür­tü­sü için­de ol­du­lar. Ata­la­rı­mız iş­te bu ke­şif ru­huy­la Ba­tı'ya yak­laş­tı. Do­ğu'nun gi­ze­miy­le Ba­tı'nın ay­dın­lık yü­zü­nü iş­te böy­le bir­leş­tir­di. İçi­miz­de­ki bu ke­şif dür­tü­süy­le­dir ki gi­dip 3 kı­ta­da hü­küm sü­ren ko­ca bir im­pa­ra­tor­luk kur­duk.
Ev­li­ya Çe­le­bi'ye gez­me ya­sa­ğı koy­sa­lar­dı bi­ze Se­ya­hat­na­me'yi mi­ras bı­ra­ka­bi­lir miy­di? Al­pars­la­n'­ın için­de keş­fet­me dür­tü­sü ol­ma­sa 1071'de Ma­laz­gir­t'­ten Ana­do­lu'ya gi­re­bi­lir miy­di Türk ka­vim­le­ri? Bı­ra­kın yurt­dı­şı ver­gi har­cı­nı, Bi­zans­lı­la­r'­ın ko­ca zin­ci­ri dur­du­ra­bil­di mi Fa­ti­h'­in ge­mi­le­ri Ha­li­ç'­e so­kup İs­tan­bu­l'­u fet­het­me­si­ni? Gi­dip keş­fet­mek bi­zim gen­le­ri­miz­de var. He­le ki tüm top­lum­la­rın ken­di iç­le­ri­ne ka­pa­lı ol­duk­la­rı o so­ğuk sa­vaş dö­ne­mi­ni ge­ri­de bı­ra­kıp dün­ya­ya açıl­ma­ya baş­la­dı­ğı bil­gi ça­ğın­da, her­ke­sin bir­bi­rin­den ha­ber­dar ol­du­ğu, her­ke­sin her­şe­yi bil­di­ği bir dö­nem­de in­sa­nı­mı­zın gez­me öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­mak na­sıl bir dü­şün­ce­dir? Biz ne za­man kı­sıt­la­yı­cı zih­ni­ye­te gel­dik, ora­da za­rar gör­dük. Ta­rih­te ne za­man ki keş­fet­me­yi bı­rak­tık, ör­ne­ğin Av­ru­pa de­niz ti­ca­ret yol­la­rı­nı açar­ken biz mı­şıl mı­şıl uyu­duk, iş­te o za­man ge­ri kal­ma­ya baş­la­dık.
Gi­dip de yurt­dı­şı­nı gez­mek is­te­yen in­sa­nı si­lah zo­ruy­la ote­li­ni­ze ge­tir­te­mez­si­niz. O müş­te­ri­yi çe­ke­cek yön­te­mi bu­la­cak, çe­ki­ci ta­ti­l
or­ta­mı­nı ya­ra­ta­cak­sı­nız. Mon­te­neg­ro'da piz­za­yı 5 Euro'­ya yi­yen ada­ma Bod­ru­m'­da 50 li­ra­ya lah­ma­cun sat­ma­ya ça­lı­şı­yor­sa­nız o bi­raz zor dö­ner yü­zü­nü yer­li tu­riz­me, ku­su­ra bak­ma­yın sev­gi­li tu­rizm ya­tı­rım­cı­sı ar­ka­daş­la­rım.
Yer­li tu­riz­me her tür­lü des­te­ği
gö­nül­den ver­me­ye, her or­tam­da yer­li
tu­rizm­ci­ye yar­dım et­me­ye ha­zı­rız. Ama ilk ön­ce yer­li tu­rizm­ci­nin yer­li tu­riz­me yar­dım et­me­si ge­rek.

www.gezimanya.com

https://gezimanya.com/yazarlar/murat-z-ozbilgi

 

Son güncelleme: 13:40 - 21.02.2016
Etiketler