Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Berrak canlı aydınlık sonbahar
Berrak canlı aydınlık sonbahar
Sonbaharın gelişi sadece sert mevsim dönüşümlerini ifade etmiyor yanı sıra güneşin hediyesi lekelerle savaşma zamanı olduğunu da hatırlatıyor. Eğer şimdi önlem almazsanız lekeler kalıcı olmaya aday. Kırışıklık karşıtı kremler kadar lekeleri kapatan, savaşan ürünlere ihtiyacınız var.
Moda 11 Eylül 2016 - 02:41

Yasemin CANDEMİR

Strobing nasıl uygulanmalı?

fds

Özel­lik­le el­ma­cık ke­mik­le­ri­mi­ze, göz pı­nar­la­rı­mı­za, kaş­la­rı­mı­zın al­tı­na ve bur­nu­mu­zun ke­mi­ği­ne uy­gu­la­dı­ğı­mız­da ay­dın­lık ve sağ­lık­lı bir gö­rü­nüm or­ta­ya çı­kar­ma­mı­zı sağ­lı­yor. Li­kit ay­dın­la­tı­cı­la­rı fon­dö­ten ön­ce­si tüm cil­di­ni­ze uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği­niz gi­bi, mak­ya­jı­nı­zı yap­tık­tan son­ra yu­ka­rı­da be­lirt­ti­ği­miz yer­le­re ıs­lak bir mak­yaj sün­ge­ri ve­ya par­mak­la­rı­nız­la uy­gu­la­yıp da­ha yo­ğun bir
gö­rü­nüm el­de ede­bi­lir­si­niz…

Düzenli kullanım için

Ya­kın mar­ka­ja alın­ma­sı ge­re­ken ürün­le­rin ba­şın­da Ca­uda­li­e, Vi­no­per­fect Ra­di­an­ce Se­rum ge­li­yor. Kült­leş­miş le­ke kar­şı­tı ürün­ler­den bi­ri olan se­rum, içe­ri­sin­de­ki üzüm öz­le­ri ile da­ha ay­dın­lık bir cilt is­te­yen­lere ça­re olu­yor.
Ins­ti­tut Est­he­derm Whi­te­ning Day Cre­am ise gün­düz kul­la­nı­ma uy­gun. Le­ke kar­şı­tı nem­len­di­ri­ci, mik­ro in­ci­ler ile ton fark­lı­lık­la­rı­nı ka­pa­tı­yor. Der­ma­lo­gi­ca Pu­re Light SPF 50, yük­sek ko­ru­ma fak­tör­lü bir nem­len­di­ri­ci iş­le­vi de gö­ren krem, içe­ri­sin­de­ki pep­tit­ler ve yo­sun öz­le­ri ile gü­ne­şin se­bep ol­du­ğu pig­ment üre­ti­mi­ni ön­lü­yor.
Mu­rad, Es­sen­ti­al-C Day Mo­is­tu­re SPF 30 le­ke­le­re kar­şı C vi­ta­mi­ni içe­ri­yor. Yo­ğun mik­tar­da an­ti­ok­si­dan­lı ve gü­neş ko­ru­ma­lı nem­len­di­ri­ci cil­t sı­kı­lı­ğı­nı da ar­tı­rı­yor. Ka­lıt­sal le­ke­le­ri de ge­çir­me­yi he­def­le­yen Shi­se­ido Whi­te Lu­cent Mic­ro Tar­get­ting Spot Cor­rec­tor se­ru­mda Ja­pon kiraz ağa­cı öz­le­ri var. Uzun sü­re­li le­ke sa­vaş­la­rında Bi­o Oil ve Bio­der­ma Pho­to­derm ve La Roc­he Po­say Pig­ment­clar Cre­am'­i de ya­nı ba­şı­nız­dan ek­sik et­me­yin.

Cilt lekesi, ciltteki renk değişiklikleridir. Melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmentinin ciltte birikmesi sonucu oluşur. Düzensiz melanin sentezi sonucu meydana gelen lekeler ve leke düzensizlikleri oldukça sağlıksız görünür ve doğru kozmetik ürünle kapatılmadıkça kışın da rahatsız etmeye devam eder.
Ciltteki pigment düzensizlikleri konusunda gerçek anlamda etkili aktif maddelerin sayısı ne yazık ki çok az. Ve en önemlisi de bu etken maddeleri içeren krem ve makyaj malzemelerinin düzenli kullanımı çok önemli.

Cildi aydınlatmak gerek!

Le­ke­ler­le sa­va­şır­ken bir yan­dan par­lak, ay­dın­lık, ku­sur­suz bir yüz­le do­laş­mak is­te­yen­ler için de mak­yaj dün­ya­sı ha­zır. Yü­ze genç­lik ener­ji­si ve­ren stro­bing tek­ni­ği için ay­dın­la­tı­cı­lar raf­lar­da ye­ri­ni al­dı. Li­kit, krem, pud­ra ya da stick for­mun­da­ki ürün­ler çok il­gi gö­rüyor. Yü­zü­nüz­de ne­re­yi ön pla­na çı­kar­mak, han­gi böl­ge­le­ri gö­rün­mez kıl­mak is­ti­yor­sa­nız im­da­da ye­ti­şi­yor­lar. Le­ke­le­ri ar­ka pla­na ata­bil­mek için kur­ta­rı­cı ol­ma­ya da aday­lar. Bu ürün­le­rin en iyi­le­ri ise Lo­re­al Lu­mi Ma­gi­qu­e, Bur­berry RDun­way Pal­let­te in Nu­de Gold, Nars Il­lu­mi­na­tor in Co­pa­ca­ban­na, The Balm Mary Lo­u Ma­ni­zer, MAC Stro­be Cre­am ve Be­ne­fit Wat­t's Up! Cre­am High­ligh­ter.

Etiketler