Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
En ideal buklenin şifresinin izinde…
En ideal buklenin şifresinin izinde…
Kıvırcık saçlılar bilir; doğru dürüst forma girmez uzun uğraşlarla şekle sokarsın bir saat sonra dağılır, kabarır, elektriklenir ya da hacmini kaybedip yapışır. Doğru ürünü bulmak bazen mucizeye eş değer olabilir...
Yasemin CANDEMİR
Moda 26 Haziran 2016 - 02:09

Saç­la­rın kur­ta­rı­cı­sı ol­ma ro­lü­ne yıl­lar ön­ce so­yu­nan mar­ka­lar­dan bi­ri Ke­ras­ta­se. Saç­la­rı gü­ne­şin et­ki­le­rin­den ko­ru­yan ilk ba­kım se­ri­si, saç­la­rı bes­le­yen ilk ba­kım mas­ke­si gi­bi bir­çok il­ke im­za at­mış ol­ma­sı te­sa­düf de­ğil…Uzun za­man­dır kı­vır­cık saç­la­rın şif­re­si­ni çöz­mek için ça­lı­şı­yor­lar. “Saç­la­rım bir tür­lü şek­le gir­mi­yor, elek­trik­le­ni­yor, ne­den su dal­ga­sı gi­bi for­ma so­ka­mı­yo­ru­m” so­ru­la­rı­na ce­vap­la­rı­nı Dis­cip­li­ne Curl Ide­al se­ri­si ile ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor­lar. Ye­ni ba­kım ri­tü­eli­ni Mar­ka Mü­dü­rü Nes­li­han Üner an­lat­tı.

69

Ne ola­cak bu kı­vır­cık saç­la­rın ha­li?
Kı­vır­cık saç­lar, ba­kı­mı açı­sın­dan zor­dur ama gü­zel form ve­ril­di­ğin­de son de­re­ce çe­ki­ci ve ha­va­lı­dır. Buk­le­le­rin for­mu­nu ko­ru­ma­sı için şe­kil ver­me­den ön­ce uy­gun bir ba­kım uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir.
Dal­ga­lar rüz­gar­da sav­rul­sun, ku­ru­ma­sın ve bir for­mu ol­sun is­ti­yo­ruz ama ne­den ola­mı­yor?
Düz saç ile kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da kı­vır­cık saç­lar kay­na­ğın­dan iti­ba­ren saç te­li özel­li­ği­ne ka­dar fark­lı­dır. Saç de­ri­sin­den iti­ba­ren olu­şan kıv­rım­lar, se­bu­mun dip­ten uç­la­ra doğ­ru iler­le­me ha­re­ke­ti­ni en­gel­ler. Bu ne­den­le dal­ga­lı ve kı­vır­cık saç­lar ya­pı­sı ge­re­ği da­ha ku­ru, da­ha mat gö­rü­nüm­lü olur­lar. Saç te­li bo­yun­ca ise düz sa­çın ak­si­ne fark­lı ka­lın­lı­ğa sa­hip­tir­ler. Saç te­li­nin da­ha in­ce ol­du­ğu yer­ler­de kıv­rım­lar mey­da­na ge­lir. Kıv­rım nok­ta­la­rı in­ce ol­du­ğun­dan güç­süz­dür. Bu da ço­ğu za­man ka­dın­lar­da “saç­la­rım şek­le gir­mi­yo­r” his­si ya­ra­tır.
Siz­ce kı­vır­cık saç­lı­lar en bü­yük ha­ta­la­rı ne­re­de ya­pı­yor?
Dal­ga ve buk­le­le­ri için uy­gun bir ba­kım uy­gu­la­mı­yor­lar, doğ­ru bir şe­kil­len­dir­me yap­mı­yor­lar. As­lın­da ken­di­le­ri­ni gü­ven­de his­se­de­cek­le­ri bir ba­kım ri­tü­eli ile tüm dün­ya­la­rı­nı de­ği­şe­bi­lir.
Kı­vır­cık saç­lı­la­ra özel ürün çı­ka­rı­yor­su­nuz de­ğil mi?
Ke­ras­ta­se ola­rak ilk kez “Dis­cip­li­ne Curl Ide­al” se­ri­si ile bir­lik­te ide­al buk­le­le­rin şif­re­si­ni çöz­dük di­ye­bi­li­riz. Şam­pu­an­dan he­men son­ra uy­gu­la­nan az kö­pü­ren te­miz­le­yi­ci ba­kı­mı sa­ye­sin­de saç­lar te­miz­le­nir­ken, buk­le­ler es­nek­lik özel­li­ği­ni ko­ru­yor. Tıp­kı bir su dal­ga­sı gi­bi olu­yor ve ko­lay­ca açı­lı­yor. Haf­ta­da 2 kez uy­gu­la­nan mas­ke­si ile de saç­lar­da mü­kem­mel bir di­sip­lin ve ha­cim kon­tro­lü sağ­la­nı­yor.
Ne­dir ala­me­ti fa­ri­ka­sı?
Mü­kem­mel bir be­lir­gin­lik için saç­la­rı pü­rüz­süz­leş­ti­ren Pro Ke­ra­tin de­di­ği­miz sa­çın do­ğal ke­ra­ti­ni­ne en ya­kın mo­le­kül bu­lu­nu­yor. Bu­nun ya­nı sı­ra içer­di­ği “Hid­ro­li­ze Elas­ti­n” sa­ye­sin­de ise saç tel­le­ri­nin kıv­rım nok­ta­la­rı güç­len­di­ri­le­rek saç­lar­da muh­te­şem bir es­nek­lik sağ­la­nı­yor.

70

Isıya karşı koruma

Yumuşak dalgalar için yaratılmış durulanmayan bakım kremi, içeriğindeki Xylose sayesinde saçları aynı zamanda ısıya karşı da koruyor. İlk şekillendirmede nemli saçlara uygulanırken, ikinci gün dalgaları düzeltmek için kuru saça da uygulanabiliyor.

Alg özleri ile şekillendirme

Es­nek dal­ga­lar için ya­ra­tı­lan se­ri­nin bir di­ğer şe­kil­len­di­ri­ci ba­kı­mı da kö­pük ba­kı­mı… İçe­ri­ğin­de­ki Xylo­se ile ısı­dan ko­ru­yu­cu et­ki­ye sa­hip­ken, Glyce­rin ile yu­mu­şak­lık sağ­lı­yor. Alg öz­le­ri ise sa­ça es­nek­lik ve ha­re­ket ka­zan­dı­rı­yor. Beş du­yu­ya hi­tap eden ürün­le­rin ko­ku­su da çok fark­lı.

Üç parfüm Oscar'ını birden aldı

Par­füm dün­ya­sı­nın Os­ca­r'­ı ola­rak bi­li­nen; “T­he Frag­ran­ce Fo­un­da­ti­on” ta­ra­fın­dan bu yıl 43.'sü dü­zen­le­nen 2016 Ulus­la­ra­ra­sı Par­füm ödül tö­re­nin­de Dior Sa­uva­ge; “En Çok Ter­cih Edi­len Er­kek Par­fü­mü­”, “En Pres­tij­li Er­kek Par­fü­mü­” ve “Er­kek Par­fü­mün­de Yı­lın En İyi Med­ya Kam­pan­ya­sı­” ödül­le­ri ile bir­lik­te, top­lam­da 3 dal­da ödül al­ma­ya hak ka­zan­dı.
Di­or'­un 10 yıl ara­dan son­ra lan­se et­miş ol­du­ğu ve dün­ya­da bü­yük yan­kı uyan­dı­ran, rek­lam yü­zün­de Johhny De­ep ile lans­ma­nı­nı yap­tı­ğı; öz­gür, asi ve güç­lü er­ke­ğin par­fü­mü olan Sa­uva­ge, Di­or'­un ef­sa­ne­vi ko­ku bur­nu Fran­ço­is De­machy ta­ra­fın­dan 2015 yı­lın­da Di­or par­füm evi­ne ka­tıl­mış­tı. Johnny Depp Di­or, için bu par­füm­de “ Sa­uva­ge­” er­ke­ği ol­du.

71

Tasarımcı gözüyle

DeFacto ulaşılabilir modanın dünya markalarından biri olma vizyonuyla, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından Gül Ağış ve Ayşe Deniz Yeğin ile yeni bir işbirliğine imza attı. Ağış ve Yeğin'in koleksiyonları 2016 yazında da markanın kadının kendini farklı hissettirecek tasarımlardan oluşuyor.

72

Sporculara iç konforu

Spor yaparken kıyafetlerin vücut hareketlerini desteklemesi ve esnek olması kuralı iç çamaşırları için de geçerli. Bu yüzden Yeni İnci'nin spor yapan kadınların ihtiyaçlarını düşünerek ürettiği sütyeninde rahatlık ön plana çıkıyor. Hava alabilme özelliği sayesinde terlemeyi önleyebilmesi de spor esnasında büyük konfor sağlıyor.

73

Altı ağacın özü

Erkek cildinin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde özel olarak hazırlanan Nuxe Men serisi içeriğinde 6 farklı ağaç özünün birleşimini barındırıyor. İçeriğindeki meşe, gürgen, sandal ağacı, mantar ağacı, araucaria ve babobab özleri cildi yumuşatıyor ve koruyor.

74

Pembenin binbir tonu

Ha­re­ke­tin hiç ek­sik ol­ma­dı­ğı yaz mev­si­min­de hem bağ­cık­lı hem bağ­cık­sız se­çe­nek­ler su­nan Sketc­hers Go Flex ka­dın­la­rın ener­ji­si­nin hep yük­sek ol­ma­sı­na odak­la­nı­yor. Go Flex pem­be­nin ton­la­rı ile de ka­dın­la­rın ayak­ka­bı aş­kı­na bo­yut katıyor.

75

Moda okuluna davet var

İs­tan­bul Mo­da Aka­de­mi­si, mo­da ala­nın­da ye­te­nek­li genç­le­ri, Ni­şan­ta­şı'n­da bu­lu­nan bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­re­ce­ği “Yaz Oku­lu­”na da­vet edi­yor.14-17 ve 18-25 yaş grup­la­rın­da­ki genç­ler için 8 fark­lı eği­tim var.

76

Yaza özgü parçalar

Şık­lı­ğı ev­le­re, bah­çe­le­re, te­ras­la­ra ve tek­ne­le­re ta­şı­yan Vak­ko Ho­me Ko­lek­si­yo­nu, sof­ra­la­ra, de­ko­ras­yo­na ve ev teks­ti­li­ne yaz ay­la­rı­nın ma­rin et­ki­si­ni ge­ti­ri­yor. Ya­şam alan­la­rı­na şık­lık ka­tan öz­gün mo­tif­li ke­ten yas­tık­lar ev­le­re yaz fe­rah­lı­ğı­ ge­ti­ri­yor.

77

Doğal olana davet

Bebeğinizin hem cildini hem de saçını temizlemeye yarayan Burt's Bees Bebek Saç ve Vücut Şampuanı göz yaşartmayan formülü ile sizi doğal olana davet ediyor. Yüzde 98.9 bitkisel içeriklerden oluşan bu ürün pürüzsüz, yumuşak ve sağlıklı bir his yaratmayı destekliyor.

78

Güzel ağız kokusu için 

Gün boyu ağzımızın kendini temizleme sistemi aktif olarak çalışır. Tükürük bezlerinin çalışmasıyla ağız içinde bakteriler etkilerini kaybeder. Fakat uyurken çok az tükürük salgılandığı ve gece boyunca ağız kapalı kaldığı için artan sıcaklık nedeniyle ağız kurur. Bu yüzden hem doğal hem de etkili Dentiste ile tanışmak, hayata dahil etmek gerek.