Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Güzelliğe gölge düşürenler…
Güzelliğe gölge düşürenler…
Güzel ciltlerimizin davetsiz misafirleri lekeler, çoğumuzun korkulu rüyası haline gelmeye başladı. Bilinçsizce güneşlenme, genetik yatkınlık ve hormonal problemler ile oluşan lekelerle savaşta A ve E vitaminlerinin gücü ile tanışmalı...
Yasemin CANDEMİR
Moda 25 Haziran 2016 - 23:38

Pü­rüz­süz, le­ke­siz bir cil­de sa­hip ol­mak gü­zel, pe­ki ama na­sıl? Vi­ta­min­le­rin gü­cün­den bu nok­ta­da ne ka­dar ya­rar­la­nı­yo­ruz? Gü­zel ola­bi­le­cek bir cil­din da­vet­siz mi­sa­fir­le­ri olan le­ke­le­rin as­lın­da ge­ne­tik yat­kın­lık, ye­te­rin­ce ba­kım uy­gu­la­ma­mak ve hor­mo­nal et­ki­ler­le ge­liş­ti­ği­nin ne ka­dar far­kın­da­yız?

CİLTTE DÜZENSİZ RENKLENME

Cil­de ren­gi­ni ve­ren me­la­nin pig­men­ti ba­zı du­rum­lar­da nor­ma­lin üze­ri­ne çı­ka­rak cilt­te dü­zen­siz renk­len­me­ye da­ha doğ­ru­su le­ke­ye ne­den olur. Gü­ne­şe faz­la ma­ruz kal­ma so­nu­cu or­ta­ya çık­tıy­sa ve ge­rek­li ba­kım ya­pıl­ma­dıy­sa yıl­lar­ca et­ki­si­ni sür­dü­re­bi­lir. Gü­neş her açı­dan sağ­lık kay­na­ğı evet ama ona han­gi ko­ru­ma­lar­la çık­tı­ğın­la il­gi­li tüm me­se­le.

24

GENETİK YATKINLIK

Sa­de­ce gü­neş de­ğil­dir le­ke­len­me­ye yol açan. Hor­mo­nal de­ği­şik­lik­ler, ha­mi­le­lik, ba­zı sis­te­mik has­ta­lık­lar ve ge­ne­tik yat­kın­lık cilt­te le­ke­len­me­ye ne­den ola­bi­lir. Za­man­la ba­kım­sız kal­mak­tan ço­ğa­lır, ne ka­dar gü­neş gö­rür­sek o ka­dar sen­tez­le­nir­ler.

İKİ ŞEKİLDE GÖRÜLÜR

Le­ke­len­me epi­der­mal ve der­mal ola­rak iki şe­kil­de gö­rü­lür. Ye­ni oluş­muş olan­lar ve­ya cil­din en üst ta­ba­ka­sın­da gö­rü­len le­ke­ler ola­rak ay­rı­lır­lar.
Süt­lü kah­ve­ren­gi ve­ya kah­ve­ren­gi ton­la­rın­da gö­rü­nür­ler. Da­ha alt ta­ba­ka­lar­da ya­ni der­mis­te olan le­ke­len­me ise grim­si- ma­vim­si kah­ve­ren­gi­dir.

25

Hormonal değişikliklere yol açanlar

• Hamilelik
• Doğum kontrol hapı alıyor olmak veya hormonlu spiral kullanıyor olmak
• Regl döneminde güneşlenmek
• Endokrinolojik sebepler

Lekelerin önlenmesinde vitaminlerin gücü

Yaz ya da kış, mevsimlere bağlı kalmadan A ve E vitamini içeren bakımlara yönelmek ve düzenli kullanım, lekelenmeye karşı savaşın en etkin yolu. Ciddi bazı araştırmalar gösteriyor ki A ve E vitamini ile birlikte kullanılırsa leke tedavisinde gerçek başarı sağlanabiliyor. Bu arada bu vitaminlerin antioksidan etkisi olduğu da unutulmamalı ve düzenli kullanım sonucunda cildin canlanacağı, pürüzsüz ve sıkılık kazanacağı da aklımızın bir köşesinde bulunmalı.

Leke çeşitleri

Me­las­ma (Chlo­as­ma): Ha­mi­le­lik sı­ra­sın­da olu­şan hor­mo­nal de­ği­şim­ler, me­la­nin pig­men­ti­nin aşı­rı üre­ti­mi­ne ne­den ola­bi­lir. Bu ar­tış ile bir­lik­te ka­rın, gö­ğüs, ya­nak, alın ve çe­ne gi­bi böl­ge­ler­de le­ke­ler olu­şa­bi­lir. Olu­şan bu le­ke­ler, tek­rar­la­yan ha­mi­le­lik­ler­le bir­lik­te ar­tış gös­te­re­bi­lir.
Yay­gın hi­per­pig­men­tas­yon: Böb­re­küs­tü be­zi yet­mez­li­ği ile olu­şan yay­gın renk de­ği­şik­lik­le­ri gö­rü­lür.
Fo­to aler­jik re­ak­si­yon­lar: Ağız­dan alı­nan ba­zı ilaç­lar ve­ya to­pi­kal (böl­ge­sel) sü­rü­len ba­zı kim­ya­sal ilaç­lar hi­per­pig­men­tas­yo­na yol aça­bil­mek­te­dir.
Gü­neş ve so­lar­yum ban­yo­la­rı: Gü­neş ve so­lar­yu­ma ma­ruz kal­ma­ so­nu­cun­da cilt, ken­di­ni ko­ru­mak ama­cı ile da­ha da ka­lın­la­şır ve me­la­nin pig­ment üre­ti­mi ar­tar. Do­la­yı­sıy­la le­ke olu­şu­mun­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir.
Çil: En çok yüz, sırt ve kol kıs­mın­da gö­rü­len bu le­ke­ler açık ve­ya da­ha ko­yu kah­ve­ren­gi le­ke­ler şek­lin­de ola­bi­lir­ler. Ge­nel­de gü­neş­li mev­sim­ler­de ar­tar­ken, gü­neş ol­ma­yan mev­sim­ler­de azal­ma gös­te­rir­ler.

26
Hem çatlaklar hem lekeler

Hamilelikle gelen bir başka şey de karın ve bel bölgesinde oluşan derin çatlaklardır. Deri çatlaması genellikle cildin en gergin olduğu karın bölgesinde görülmekle birlikte hormonal değişimlere ve kilo alımına bağlı olarak kol, kalça ve bacak gibi bölgelerde de oluşabilir. Gebeliğe bağlı oluşan tüm cilt problemlerinin ilacının A ve E vitamini içeren bakımlar olduğu konusunda tüm dermatoloji dünyası hemfikir.