Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Güzelliğin yol haritası teknolojinin ellerinde…
Güzelliğin yol haritası teknolojinin ellerinde…
Koz­me­tik da­ha uzun sü­ren genç­li­ğin sır­la­rı­nı tek­no­lo­jiy­le keş­fe­di­yor.
Yasemin CANDEMİR
Moda 1 Mayıs 2016 - 00:51
Cildi temizlerken masaj yapan aletler, doku yenileyiciler, lekeleri giderenler derken kozmetik sanılanın aksine teknolojiyle müthiş kilometre katetti. İğnesiz, ameliyatsız güzellik devrimi belli ki çok yakın…

Koz­me­tik da­ha uzun sü­ren genç­li­ğin sır­la­rı­nı tek­no­lo­jiy­le keş­fe­di­yor. Ne­re­dey­se dev­rim di­ye­bi­le­ce­ği­miz bu­luş­lar da bu bü­yük or­tak­lık­tan son­ra tü­ke­ti­ci­ye ula­şa­bi­li­yor. Yüz te­miz­le­me fır­ça­la­rı ile ta­nı­şıp kı­sa sü­re­de cilt­le­rin­de fark­lar ya­ka­la­yan ka­dın­la­rın mar­ka­sı LR'­ın Ge­nel Mü­dü­rü Ömer Ba­rış Tu­ra­n'­la ko­nuş­tuk. 

53
LR ne ka­dar za­man­dır Tür­ki­ye'de? Ne­den ye­ni ta­nı­şa­bil­dik?
As­lın­da 1985'ten bu ya­na dün­ya ça­pın­da 28 ül­ke­de fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. Tür­ki­ye'de de 2003 yı­lın­dan bu ya­na hiz­met ve­ri­yo­ruz. As­lın­da bi­zi az ta­nı­ma­nız ürün­le­ri­mi­zi doğ­ru­dan sa­tış yön­te­miy­le pa­zar­la­ma­mız­la il­gi­li. Ken­di­mi­zi ön­ce­lik­le iş or­tak­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la  ta­nıt­mak is­ti­yo­ruz. 
Al­man­ya'nın gü­zel­lik­le tek­no­lo­ji­yi bir­leş­ti­ren mar­ka­la­rın­dan bi­ri­si­niz de­ğil mi? 
Evet ve do­kun­du­ğu­muz her­ke­sin ya­şam ka­li­te­si­ni yük­selt­me­ye odak­la­nı­yo­ruz. Ki dün­ya ge­ne­lin­de sa­tı­lan 600'den faz­la krem ve ürü­nü­mü­zün ta­ma­mı Al­man­ya'da üre­ti­li­yor. 
Alo­e Ve­ra en bü­yük gü­cü­nüz ya­nıl­mı­yor­sam. Ne­re­de, na­sıl ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni an­la­tır mı­sı­nız? 
Evet, en bü­yük gü­cü­müz Alo­e Ve­ra. 2014 yı­lın­da Av­ru­pa'da­ki en bü­yük Ar-Ge ya­tı­rım­la­rın­dan bi­ri­ni ya­pa­rak la­bo­ra­tu­va­rı­mı­zı ye­ni­le­dik. Ürün­le­ri­miz­de yüz­de 90 ora­nın­da kul­lan­dı­ğı­mız Alo­e Ve­ra, ken­di­ne ait li­te­ra­tü­rü olan bir bit­ki. Şi­fa­lı bit­ki­yi ana­ va­ta­nı Mek­si­ka'da olan özel bah­çe­le­ri­miz­de ye­tiş­ti­rip, iş­li­yo­ruz. 

55

İçeriğimiz kendi tarlalarımızda yetişiyor!

Aloe Vera tarlada yetiştirilip ürün aşamasına gelene kadar uzun bir süreçten geçiyor. Bitki büyük tarlalarda elle yapılan dikim ve toplama işlemi ile işleniyor. 5 yıl süren ve güneşin altında olgunlaşan yapraklar, içerisinde bulunan özün alınması için hasat dönemlerinde budanarak toplanıyor. Bitkilerin her 18 ayda bir olgun yapraklarından elde edilen taze bitki özü dikkatlice kalın yeşil kabuğundan ayrıştırılıp, birkaç kez yıkandıktan sonra filtrelenerek işleniyor. Son aşamada bu değerli ve saf Aloe Vera özü koruma işleminden geçerek büyük bidonlarda saklanıyor. 

52

Sadece doğrudan satış

Ürünler neden mağazalarda satılmıyor, nasıl ulaşılabiliyor? 

Doğrudan satış sistemi ile hizmet veriyoruz. Doğrudan satış,  basitçe, kişisel deneyim ve tavsiye üzerinden son kullanıcıya ulaşan bir pazarlama biçimi. LR ürünlerine ulaşmak isteyen tüketicilerimiz web sayfamızdan bize mesaj bırakıyor ve sonrasında yaşadıkları bölgedeki iş ortaklarımız kendilerine ulaşarak ürünlerimizle buluşmalarını sağlıyoruz.
Satış yapan kadınlar bütçelerine nasıl bir destek sağlıyor? 
Türkiye'de doğrudan satış genellikle kadınlar tarafından değerlendirilen bir işkolu. Markanın eşsiz ücretlendirme sistemi, yaş ve cinsiyet, eğitim düzeyi, kişisel deneyim ve maddi geçmişe bakmaksızın herkese kazanç fırsatı sunuyor. Türkiye'de şu an 60 bin aktif iş ortağımız bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bu üyelerin neredeyse yüzde 90'nını da kadınlar oluşturuyor. 
Kişinin sağlık durumuna göre uzman görüşü istenirse ne yapıyorsunuz? 
Tüm ürünler Almanya'nın önde gelen enstitülerinden Dermatest onaylı. Ayrıca içeceklerimiz de Instıtute Fresenius kalite mührüne sahip. Ancak bu ürünlerdeki her türlü dozaj ve içerik sağlıklı bireyleri kullanımı baz alınarak yapılıyor. Bu nedenle sağlık yönünden uzman görüşüne ihtiyaç duyan kişilerin ürünlerimizi kullanmadan önce bir profesyonele danışmaları doğru olacaktır. 
Dünyada ürünlerinizi kullanan ünlüler var mı? 
Bruce Willis, Emma-Heming Willis, Karolina Kurkova gibi dünyaca tanınmış ünlülerle çalışıyoruz. Bu insanlar bizim için bir reklam yüzünden çok öte, ailemizin bir parçası gibi. 

54

Hem temizleme hem gençlik için…

Zeitgard diye temizleyen bir ürününüz var. Nedir alametifarikası? 

Cihazın özelliği 10 kata kadar temizlik sunması. Farklı cilt tiplerine uygun olarak üretilen temizleme jelleri ve özel fırçalarıyla Zeitgard, ince çizgileri ve kırışıklık görünümünü azaltarak cildi de aydınlatıyor. Esnekliği kaybeden ve yorgun görünen cildi onaran cihaz, gözenekleri derinlemesine temizlerken, ciltteki pullanmalar, lekeler vb. gibi tüm sorunları da ortadan kaldırıyor. 
Son güncelleme: 02:00 - 01.05.2016