Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Kuruluğa ve akneye veda ettiğimiz bir kış
Kuruluğa ve akneye veda ettiğimiz bir kış
Mevsim geçişleri daha sert olmaya başladığından bu yana Türk kadınlarının cildi pul pul dökülecek kadar kuruyor. Akne artık sadece ergenlik döneminde yaşanan bir sorun değil. Cildin sebum seviyesini korumak için sadece nemlendirmek yetmiyor...
Yasemin CANDEMİR
Moda 27 Kasım 2016 - 06:28

Mevsim geçişleri daha sert olmaya başladığından bu yana Türk kadınlarının cildi pul pul dökülecek kadar kuruyor. Akne artık sadece ergenlik döneminde yaşanan bir sorun değil. Cildin sebum seviyesini korumak için sadece nemlendirmek yetmiyor…

Cil­din ne­mi­ni den­ge­le­mek için der­ma­to­lo­jik ola­rak test edil­miş krem­le­re, esan­si­yel yağ asidi ve an­ti­ok­si­dan ba­kı­mın­dan zen­gin ürün­le­re ih­ti­yaç var. Ec­za­cı­ba­şı geçen gün­ler­de an­ti­ok­si­dan ve an­ti­enf­la­ma­tu­ar özel­lik­li bir ürü­nü; Ce­tap­hi­l'­i Tür­ki­ye'ye ge­tir­di. Ken­di­ni­zi ta­ze­len­miş his­set­me­ni­zi sağ­la­yan ve kı­rı­şık­lık­la­rın gö­rü­nü­mü­nü azal­tan içe­rik­ler­le il­gi­li Ürün Mü­dü­rü Ni­hal Şen ile ko­nuş­tuk.

68

İHTİYACA BAKILMALI

Tür­ki­ye'ye ge­tir­me ka­ra­rı alır­ken han­gi ih­ti­yaç­la­ra baktınız?
Mo­dern ya­şam, stres ve bes­len­me gi­bi ne­den­ler­le bir­çok cilt so­ru­nuy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yo­ruz. Sa­de­ce cil­di gü­zel­leş­tir­meyi de­ğil, der­ma­to­lo­jik ih­ti­yaç da dü­şünülmeli.
Ürün­le­rin esas yo­ğun­laş­tı­ğı cil­din han­gi ona­rım sü­reç­le­ri?
Tüm der­ma­to­lo­jik so­run­la­ra odak­lı­yız. Yağ­lı ve ak­ne­ eği­lim­li cilt se­ri­si, faz­la ya­ğı alıp tah­ri­şi azal­tı­yor. Nem­len­dir­me los­yo­nu ise SPF 30 gü­neş ko­ru­ma­sı içeriyor.

İlk for­mül ko­runu­yor

Baş­lan­gıç­ta 1947'de bir ec­za­cı ta­ra­fın­dan te­miz­le­me los­yo­nu ola­rak üre­ti­len Ce­tap­hil, gü­nü­müz­de de ilk gün­kü for­mü­lüyle üre­ti­li­yor. Son­ra­la­rı der­ma­to­log­la­rın tav­si­ye­siy­le ku­ru, so­run­lu cilt­ler için öne­ri­len bir ürün ha­li­ne gel­di. 1980'li yıl­lar­da ise Ku­zey Ame­ri­ka'da çok yay­gın ha­le gel­di.

70

Her­ke­sin ken­di çö­zü­mü var!

Tay­lor Swift, Ivan­ka Trump gi­bi müş­te­ri­le­ri olan mak­yaj sa­nat­çı­sı Lau­ren Ca­vek, kuruluğa karşı yu­laf ve şe­ker ile ka­rış­tı­rıl­mış Ce­tap­hil kul­lan­ma­yı çok se­vi­yor.

Ye­di fark­lı form­da

Ce­tap­hi­l'­in ye­di for­mu var. Üçü gün­lük yüz yı­ka­ma ürü­nü ve nem­len­di­ri­ci. Prob­lem­le­re yö­ne­lik di­ğer­ ürünlerden iki­si ak­ne­, di­ğer iki­si ise çok ku­ru ve ka­şın­tı­lı cilt­ler için.

69

Cil­di­niz çok ku­ru­yor­sa

-10 bar­dak su: Cilt ku­ru­lu­ğu­nu en­gel­le­mek için bol su tü­ket­melisiniz.
-Ilık su: Sı­cak suy­la sık duş cildi kurutur.
-Sa­bun­suz te­miz­le­yi­ci­ler: Sa­bun­ cil­di ku­rut­ur. pH'­ı 5.5 olan sa­bun­suz te­miz­le­yi­ci­ler seçin.

Etiketler