Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Moda Bülteni
Moda Bülteni
Moda 4 Eylül 2016 - 01:12

Bay­ram alış­ve­ri­şi­nin key­fi

Faik-sonmez

Tüm ko­lek­si­yo­nu­nu 38 be­den­den 52 be­de­ne ka­dar üre­ten Fa­ik Sön­me­z'­de se­zo­nun hit par­ça­la­rı­na yüz­de 70'e va­ran in­di­rim­le sa­hip ola­bi­lir­si­niz. Bay­ra­m­ı şık ve renk­li ge­çir­mek için ‘sı­cak ya­z' ko­lek­si­yo­nu­na göz at­ma­yı unut­ma­yın.

Fark­lı ha­yat tarz­la­rı

inci-deri1

İn­ci De­ri'nin, Gam­ze Sa­ra­çoğ­lu krea­tif di­rek­tör­lü­ğün­de ha­zır­la­nan 2016 İlk­ba­har-Yaz Ko­lek­si­yo­nu'n­da­ki kam­pan­ya­sı, bay­ram­da fark ya­ra­ta­cak kom­bin­le­re eş­lik edi­yor.
7 fark­lı grup­ta­ki bay­ram şık­lı­ğı için fiyatlar 69.99 TL'­den baş­lıyor.

Oku­la dö­nüş he­ye­ca­nı

koton-kids1

Mar­ka yü­zü ola­rak Fah­ri­ye Ev­ce­n'­le an­la­şan Ko­ton, Kids ko­lek­si­yo­nu ile oku­la dö­nüş he­ye­ca­nı­na or­tak olu­yor. Ço­cuk­lar için okul mo­da­sı­nı baş­tan ya­zan mar­ka, kış gün­le­ri­ni ısı­tan gü­zel al­ter­na­tif­ler su­nu­yor.

19 gün­lük kul­la­nım ve…

Vichy Der­cos se­ri­si, her saç ti­pi­ne uy­gun ola­cak şe­kil­de, saç prob­lem­le­ri­ni çö­zmeye yö­ne­lik bir se­ri. En yeni ürün Der­cos Ul­tra-So­ot­hing şam­pu­an tüm saç so­run­la­rı­nı 19 gün­lük kul­la­nım­la azalt­tı­ğını id­di­a ediyor.

Ko­yu le­ke kar­şı­tı

La-Roche-Posay-Pigmentclar

Cilt­te­ki le­ke­ler ba­zen ha­ya­tı­ ka­ra­ba­sa­na çe­vi­ri­yor. Le­ke ba­kı­mın­da uz­man ka­bul edi­len mar­ka­lar­dan La Roc­he Po­say, şimdi ko­yu le­ke kar­şı­tı ba­kım­la­rı ile tü­ke­ti­ci­nin kar­şı­sı­na çı­kı­yor. Pig­ment­clar se­rum ve kre­mi ho­mo­jen bir ten ren­gi­nin ilk aşa­ma­sı.

Mak­ya­jın or­ga­nik ha­li

Attachment-1

Bit­ki­sel içe­rik­li koz­me­tik ürün­le­rin­de uz­man Yves Roc­her, mak­yaj­da da id­di­alı. Özel­lik­le mat­laş­tı­ran du­dak ka­le­mi­ne, tır­nak­la­ra rö­tuş ya­pan oje­si­ne ve ışıl­tı ve­ren fon­dö­te­ni­ne göz atın.

Etiketler