Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Moda ve güzellik keşifleri
Moda ve güzellik keşifleri
Moda 9 Ekim 2016 - 01:43

Yasemin CANDEMİR

basliksiz-1

Ayakkabıya zamansızlık harmanı

Av­ru­pa'nın en bü­yük ayak­ka­bı zin­ci­ri De­ich­mann, Tür­ki­ye'de ilk kez rek­lam yü­zü ola­rak bir Türk şar­kı­cı ile an­laş­tı. “Miş Mi­ş” şar­kı­sıy­la ta­nı­nan Sim­ge, glo­bal mar­ka­nın ilk ‘yer­li' rek­lam yü­zü ol­du.  Baş­tan çı­ka­rı­cı fe­mi­nen­li­ği so­kak tar­zıy­la öz­deş­leş­ti­ren ta­sa­rım­lar, mar­ka­nın asi ru­hu­nu da Sim­ge ile ön pla­na çı­ka­rı­yor.

Her se­zo­nun vaz­ge­çil­mez kla­si­ği olan Ox­ford­lar ise ko­lek­si­yon­da dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ki­yor. 70'le­rin tar­zı­nın yan­sı­tıl­dı­ğı bo­oti­e ta­sa­rım­lar, mo­dern­li­ği nos­tal­jiy­le bü­tün­leş­ti­ri­yor.

Hem gün­lük ha­yat­ta hem de ge­ce da­vet­le­rin­de ra­hat­lık­la kom­bin­le­nen öz­gün ko­lek­si­yon, ka­dın­la­rın stil kod­la­rı­nı yo­rum­lu­yor. Baş dön­dü­rü­cü bor­do­lar, top­rak ton­la­rı ve vaz­ge­çil­mez si­yah renk­le­rin ağır­lık­ta ol­du­ğu mo­del­ler, di­na­mik bir gö­rü­nü­mü des­tek­li­yor. Şeh­rin ko­şturmasına ayak uy­dur­mak is­te­yen ka­dın­la­rın, göz­de par­ça­sı ola­rak ön pla­na çı­kan pos­tal mo­del­ler, bu se­zon­da ka­dın­la­rın grun­ge tar­zı­na ayak uy­du­ru­yor.

Metalin şıklığı

La­cos­te'un 12.12 Bi­ma­te­ri­al se­ri­si me­ta­lin gü­cü­nü şık renk­lerle bir ara­ya ge­tir­di­ği so­fis­ti­ke tar­zıy­la dik­kat çe­ki­yor. 44 mm çe­lik ka­sa­sı, can­lı be­yaz renk­li in­dek­si ve iko­nik ye­şil tim­sah lo­go­suy­la 12.12 Bi­ma­te­ri­al şe­hir­li er­ke­ğe stil ka­tı­yor.

Mo­da haf­ta­sı baş­lı­yor

mudo

Mu­do, Son­ba­har Kış 2016-17 ko­lek­si­yo­nu ile Mer­ce­des-Benz Fas­hi­on We­ek Is­tan­bu­l'­da ola­cak. 13 Ekim 12.30'da Zor­lu PSM'­deki özel bir etkinlikle su­nu­la­cak ko­lek­si­yon #back­to­mu­do kon­sep­tiy­le mo­da­ya yön ve­ren bir şe­hir ka­dı­nı­nı an­la­tı­yor..

Bot­lar so­ka­ğa in­di

elle-382-tl

39 yıl­dır ayak­ka­bı tut­kun­la­rı­nı mo­da­sıy­la bu­luş­tu­ran El­le, bot­la­rıy­la spor kom­bin­le­rin ide­al ta­mam­la­yı­cı­sı ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Mar­ka bu se­zon kov­boy sti­li­ni vit­rin­le­re ta­şı­yor ve ‘Wes­ter­n' te­ma­sıy­la ye­ni bir akım oluş­tu­ru­yor.

Ak­de­niz do­ğal­lı­ğıyla

le-petit-marseillais

Pro­ven­ce'ın 300 yıl­lık Mar­sil­ya Sa­bu­nu'n­dan esin­le­ni­le­rek do­ğan Le Pe­tit Mar­se­il­la­is'­nin sı­vı sa­bun­la­rı ile Ak­de­niz do­ğa­sı­nı ev­le­re ta­şı­yor. Le Pe­tit Mar­se­il­la­is sa­bun­la­rı, do­ğal­lı­ğı­nı ko­ru­mak için ka­zan­lar­da pi­şi­ri­le­rek ha­zır­la­nı­yor.

Tek­no­lo­jinin mo­dası

samsung-gear1

Spor ya­pan kul­la­nı­cı­la­rın ih­ti­yaç­la­rı dik­ka­te alı­na­rak ta­sar­la­nan kab­lo­suz ku­lak­lık Sam­sung Ge­ar IconX, benzersiz ta­sa­rım özel­lik­le­riy­le dik­kat çe­ki­yor. Ku­lak­lı­ğın üç­gen şek­li mo­dern ve es­te­tik yak­la­şı­mı çağ­rış­tı­rı­yor.

Ka­dın spor­cu­la­ra des­tek

trendyol-galatasaray-kadin-voleybol-takimi25375

Mo­da e-ti­ca­re­tin­de sek­tör li­de­ri olan Trend­yol, Ga­la­ta­sa­ray A Ba­yan Vo­ley­bol Ta­kı­mı' na spon­sor ol­du. Takım ye­ni se­zon­da göğ­sün­de Trend­yo­l'­u ta­şı­ya­rak maç­la­ra çı­ka­cak.