Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Moda ve güzellik keşifleri
Moda ve güzellik keşifleri
Moda 11 Eylül 2016 - 02:46
NetWork-imaj

Kendine dönüş!

Net­Work, 2016-2017 Son­ba­har/Kış ko­lek­si­yo­nu ile se­ni do­ğa­ya ve özü­ne dön­me­ye da­vet edi­yor. Sı­ra­dan­lık­tan çık­mış ye­ni an­la­tım­lar ile tav­rı­nı or­ta­ya ko­yan mar­ka ye­ni bir olu­şu­ma im­za atı­yor. Do­ğal­lık­tan il­ham alı­yor ve ra­hat form­la­ra yer ve­ri­yor.

adidas-Originals-NMD

Geleceği yeniden yarat

Geç­miş­ten il­ham alan ge­le­ce­ğe yön ve­ren ta­sa­rı­mıy­la adi­das Ori­gi­nals NMD, sı­nır­la­rın öte­si­ne ge­çen kent­li bir de­ne­yim için ta­sar­lan­dı. Renk blok­la­rıy­la kar­şı­mı­za çı­kan NMD, fü­tü­ris­tik ta­sa­rı­mıy­la gün­lük sti­le güç­lü bir do­ku­nuş ge­ti­ri­yor.

Levis

İyi bir yaşam

İko­nik mar­ka Le­vi­s'­ın, Ka­li­for­ni­ya'dan il­ham alan “Go­od Li­fe­” te­ma­lı ko­lek­si­yo­nu hem co­ol hem fit bir gö­rü­nüm ya­ka­la­mak is­te­yen­le­re ben­zer­siz bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­rı­yor. Efsanevi 505C, za­man­sız mo­de­liy­le, her vü­cut ti­pi­ne uyum sağ­lı­yor.

Tommy-Hilfiger-gigi

Gigi'nin yeni macerası

Gi­gi Ha­di­d'­in ken­di viz­yo­nuy­la Tommy Hil­fi­ger için ha­zır­la­dı­ğı kap­sül ko­lek­si­yo­nun ilk gö­rü­nüm­le­ri­ne ka­vuş­ma­mı­zın ar­dın­dan, Ha­di­d'­in baş­rol­de ol­du­ğu kam­pan­ya vi­de­osu ya­yın­lan­dı. Ma­vi yol­cu­luk­tan esin­le­nen ko­lek­si­yon, Gi­gi'yi dal­ga­lı ve di­na­mik bir ma­ce­ra­ya çı­ka­rı­yor.

puma-ignite-xt-v2-gold

Spot ışıkları üzerinde

Pu­ma'nın al­tın ren­giy­le zen­gin­le­şen ayak­ka­bı­sı Ig­ni­te XT Gold and Whi­te, sa­de­ce her sti­li fark­lı­laş­tı­ran tar­zı ile de­ğil iş­lev­sel­li­ği ile de ko­nu­şu­lu­yor. Üst dü­zey es­nek­lik ve yas­tık­la­ma sağ­la­mak için ta­sar­la­nan spor ayak­ka­bı, pa­tent­li kö­pük tek­no­lo­ji­si­ni içe­ri­yor.

deichmann_6_

Parlak toprak tonları

Son­ba­ha­rın ha­ber­ci­si ey­lül ayı­nın rüz­gar­lı ha­va­sı­nı yaza çe­vi­ren De­ich­mann, ye­ni ko­lek­si­yo­nu ile ayak­ka­bı tut­kun­la­rı­nı bek­li­yor. Ye­ni se­zon mo­del­le­ri, bay­ram şık­lı­ğı­nız­da si­zi yal­nız bı­rak­mı­yor. Par­lak top­rak ton­la­rı­nın yo­ğun­luk­ta ol­du­ğu sne­aker­la­ra ve ox­ford ayak­ka­bı­la­ra mut­la­ka ba­kıl­ma­lı.

FW16-Beymen-D

Yepyeni bir dünya

İn­gi­liz il­lüs­tra­tör Ka­te Phi­lip­son ta­ra­fın­dan Bey­men dün­ya­sından il­ham alı­na­rak ta­sar­la­nan, 300 fark­lı emo­ji­den olu­şan Bey­men Be­mo­ji uy­gu­la­ma­sı App­le Sto­re ve Go­og­le Pla­y'­den üc­ret­siz in­di­ri­le­bi­li­yor. Markanın tüm ile­ti­şim ça­lış­ma­la­rı­nın Bey­men Be­mo­jiler ile ger­çek­le­şe­ce­ği belirtiliyor.

Sıra dışı renkler

2016 son­ba­har­da YSL Bea­uty mak­ya­jı Skan­dal Ko­lek­si­yo­nu ile kar­şı­mız­da ola­cak. İd­di­alı son­ba­har ton­la­rı­nı genç, uça­rı ve siv­ri YSL ka­dı­nın­da bir ara­da gö­re­ce­ğiz. YSL Bea­uté Krea­tif Di­rek­tö­rü Lloyd Sim­monds 1970'le­rin mo­da­sı olan sı­ra­ dı­şı renk­le­rden il­ham al­dık­la­rı­nı söy­lü­yor.