Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Ameliyatsız gençleşmek mümkün
Ameliyatsız gençleşmek mümkün
Yaşlanma süreciyle birlikte diğer organlarda olduğu gibi, cilt de zamanla fonksiyon kaybına uğrar ve sarkar.
Yaşam 27 Mart 2016 - 00:54

Dr. Ey­lem Acar

Yaşlanma süreciyle birlikte diğer organlarda olduğu gibi, cilt de zamanla fonksiyon kaybına uğrar ve sarkar. Ancak yepyeni yöntemler sayesinde ameliyatsız bir şekilde
vücudun istenilen bölgesinde sıkılaşma sağlanabilir.

Fokuslu ultrason, erkeklerde boyun sarkmaları ve gevşekliğinde; kadınlarda ise özellikle kol içi ve bacak içi sarkmalarda oldukça etkilidir.

 

Hem kro­no­lo­jik yaş hem de çev­re­sel fak­tör­ler ve ya­şam tar­zı­nın da et­ki­siy­le de­ri­de gev­şe­me­ler, sark­ma­lar mey­da­na ge­lir. Uzun sü­re kon­trol­süz ya­pı­lan di­yet­ler, sık ki­lo alıp ver­me, ye­ter­siz ya da yan­lış eg­zer­siz­ler de cilt­te sark­ma­la­ra ne­den ola­bi­lir. Vü­cut­ta­ki de­ri gev­şek­li­ği özel­lik­le kol, ba­cak içi, ka­rın de­ri­sin­de gö­ze çarp­mak­ta­dır. Her ne ka­dar spor ya­pıl­sa da bu böl­ge­ler­de sı­kı­laş­ma sağ­la­mak için eg­zer­siz her za­man tek ba­şı­na ye­ter­li ol­ma­mak­ta­dır. Dr. Ey­lem Acar Kli­ni­ği'nin sa­hi­bi Der­ma­to­log Dr. Ey­lem Acar, ame­li­yat­sız vü­cut sı­kı­laş­tır­may­la il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di. Son dö­nem­ler­de iler­le­yen tek­no­lo­ji­ler sa­ye­sin­de ame­li­yat­sız bir şe­kil­de vü­cu­dun is­te­ni­len böl­ge­sin­de sı­kı­laş­ma sağ­la­mak müm­kün. Bu ko­nu­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı tek­nik­ler söz ko­nu­su. Ör­ne­ğin “Fo­kus­lu Ul­tra­so­n” yön­te­mi, ağ­rı­sız acı­sız yan et­ki­siz bir şe­kil­de cil­din is­te­ni­len böl­ge­le­rin­de sı­kı­laş­ma ya­pa­r.

ACI VERMEZ, YAN ETKİSİ DE YOKTUR

Fo­kus­lu Ul­tra­son, tek se­ans­ta hem yüz­de hem de vü­cut­ta mu­ci­ze­ler ya­ra­ta­bi­len bir sis­tem­dir. Ul­tra­son ke­li­me­si işit­me sı­nı­rı üze­rin­de­ki ses dal­ga­la­rı­nı ta­nım­lar. Tıp­ta 50 yıl­dır, ge­be­ler­de bi­le, bir­çok ta­nı ve te­da­vi sı­ra­sın­da yay­gın ola­rak gü­ven­le kul­la­nıl­mak­ta­dır. Koz­me­tik der­ma­to­lo­ji­de de son yıl­lar­da yay­gın ola­rak ter­cih edil­mek­te­dir. Odak­lan­mış (Fo­kus­lu) ul­tra­son ise yaş­lan­ma iz­le­ri­ni yok et­mek için risk ta­şı­ma­yan yön­tem­ler­den bi­ri ola­rak gün geç­tik­çe po­pü­ler­le­şi­yor. İyi­leş­me sü­re­si ge­rek­tir­mez, ki­şi  iş ve­ya sos­yal ya­şa­mı­na he­men dö­ne­bi­lir, yan et­ki­si  yok­tur,  uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da ağ­rı­sız ve acı­sız­dır,  et­ki­li ve gü­ven­li­dir. Ayrıca cer­ra­hi mü­da­ha­le ol­ma­dan yapılan etkili yöntemdir.

YENİLENME SÜRECİ HEMEN BAŞLAR

Tek bir uy­gu­la­ma ar­dın­dan ye­ni­len­me sü­re­ci he­men baş­lar, ilk an­da bi­le ha­fif bir ge­ril­me et­ki­si gö­rül­mek­te­dir. Cilt uy­gu­la­ma son­ra­sı her ge­çen gün da­ha iyi gö­rün­me­ye baş­lar, 1 haf­ta son­ra­sın­da cil­di­ni­zi da­ha iyi his­se­der­si­niz, 1 ay son­ra et­ki­ler gö­rü­nür ha­le ge­lir, 3 ayın so­nun­da is­te­nen so­nuç göz­len­me­ye baş­lar. Tam so­nuç alın­ma­sı ise 6 ay sür­mek­te­dir.

NASIL UYGULANIR?

Ultrasonik yüz ve boyun gençleştirme sırasında cildin 3 mm ve 4,5 mm altına odaklanmış ultrason dalgaları gönderilerek, kollajen üretimini uyaran ısı hasarları oluşturulur. Bu işlem sırasında cilt yüzeyi uygulamadan etkilenmez.
Cilt altında taşıyıcı bağ dokusunun bulunduğu derinliğe ulaşan enerji sayesinde dokuda yeni kollajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma etkisi meydana gelir ve zaman içinde cerrahi olmadan yüz germe etkisi elde edilir.

HANGİ BÖLGELERDE ETKİLİDİR?

Ul­tra­son ile yüz genç­leş­tir­me, yüz cil­di ve yüz ova­li­te­sin­de kay­bı olan çe­ne çiz­gi­sin­de sark­ma­la­rı olan has­ta­lar­da ya­nak­la­ra, gı­dı böl­ge­sin­de­ki sark­ma­yı dü­zelt­mek ama­cıy­la bo­yu­na, kaş kal­dır­mak ama­cıy­la kaş-alın böl­ge­si­ne, göz dış ve alt kıs­mın­da­ki kı­rı­şık­lık­la­rı azalt­mak ama­cı ile göz çev­re­si­ne, de­kol­te böl­ge­sin­de­ki kı­rı­şık­lık­la­rı dü­zelt­mek için uygulanır.

GÜVENLİ BİR YÖNTEM MİDİR?

Ultrason enerjisi tıpta 50 yılı aşkın süredir güvenle (gebelerde dahi) kullanılmaktadır.

İŞLEM NE KADAR SÜRER?

Ultrason ile cilt gençleştirme süresi uygulama yapılan bölgeye göre 30-60 dakika arasında değişmekte olup tüm yüz ve boyuna yapılan uygulama 1 saat kadar sürmektedir. Ultrasonla cilt gençleştirme ile istenen sonuca ulaşmak için genelde tek seans uygundur.

CİLTTE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLUR?

Yüksek fokuslu ultrasound terapi  yaptıran kişide daha önceki sarkmış görünümünden eser kalmıyor. Sıkı ve gerginlik hissi, cildin kalitesinin artması, çizgilerin-kırışıklıkların, gıdılı ve yağlı görünümün azalması, düşük ve asık yüz ifadesinin yukarı doğru kalkması ile daha genç bir görünüm elde ediliyor. Dışarıdan bakan gözler genelde; ‘çok güzel dinlenmiş görünüyorsun', ‘yüzün küçülmüş kilo mu verdin' ‘kilo verdiysen bile hiç sarkma,kırışıklık  yok, birşey mi yaptırdın' gibi yorumlar yapıyor.

CİLTTE LEKE BIRAKMAZ

Uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da has­ta­lar his­set­tik­le­ri acı­yı ge­nel­de “iğ­ne bat­ma­sı­” ya da “e­lek­trik­len­me­” ola­rak ta­nım­la­mak­ta­dır. Uy­gu­la­ma­nın ar­dın­dan ki­şi gün­lük ak­ti­vi­te­le­ri­ne he­men dö­ne­bi­lir. Ul­tra­son ile cilt genç­leş­tir­me son­ra­sın­da cilt­te ya­nık, le­ke, her­han­gi bir yan et­ki oluş­maz. Ba­zı has­ta­lar­da bir­kaç sa­at son­ra nor­ma­le dö­ne­cek kı­za­rık­lık­lar olu­şa­bi­lir.

Haftaya: YENİ BÖLGESEL ZAYIFLAMA TEKNİKLERİYLE YAZA FORMDA GİRİN