Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Aş­kı tek ba­şı­na da ya­şa­rım
Aş­kı tek ba­şı­na da ya­şa­rım
Geç­ti­ği­miz cu­ma viz­yo­na gi­ren, Cem Tabak’ın yönettiği Se­ni Se­ven Öl­sün fil­mi­nin iki baş­rol oyun­cu­su Ful­ya Zen­gi­ner ve Hü­se­yin Av­ni Dan­ya­l’­la fil­mi, rol­le­ri­ni, gelecek plan­la­rı­nı ko­nuş­tuk.
Yüksel ŞENGÜL
Yaşam 16 Ekim 2016 - 01:00

Ful­ya Zen­gi­ner “Aş­kı ya­şa­mam için il­le de o ki­şiy­le be­ra­ber ol­mam ge­rek­mez Ben aş­kı tek ba­şı­na da ya­şa­rım Ka­vu­şun­ca aşk bi­ter za­te­n” de­di…

ONLARSIZ OLAMAM

21

– Hay­van­la­rı?..
Ful­ya Zen­gi­ner: Tar­çın ve Wendy isim­li iki kö­pe­ğim var. Her sa­bah top oy­na­ya­rak baş­lı­yo­ruz gü­ne. Bir dö­nem kö­pek­le­ri­mi yal­nız bı­rak­ma­mak için İs­tan­bul dı­şın­da çe­ki­len di­zi tek­lif­le­ri­ni ka­bul et­me­dim. On­la­rın ener­jisi benim için çok önemli.

22

Ti­yat­ro bir ya­şam bi­çi­mi­dir

Hü­se­yin Av­ni Dan­yal  “E­mek­li­lik­ten son­ra Se­yir­li­k'­le sürdürü­yo­rum. Böy­le bir olu­şum için­de ol­mak, be­ni ener­jik ve di­ri tu­tu­yor. Bu böy­le gi­der“ dedi.

ÖZEL BİR ROLDÜ

– Ha­tır­la Sev­gi­li ad­lı di­zi­de Ad­nan Men­de­res ro­lü si­zi et­ki­le­miş miy­di?
Hü­se­yin Av­ni Dan­yal: Bu­gü­ne ka­dar oy­na­dı­ğım bü­tün rol­ler be­nim için özel­di. Fa­kat Men­de­res, önem­li bir si­ya­si ki­şi­li­ği ol­du­ğu için ve Tür­ki­ye'de ilk kez ken­di­si­ni ben can­lan­dır­dı­ğım için çok et­ki­len­dim.

24

Geç­ti­ği­miz cu­ma viz­yo­na gi­ren, Cem Tabak'ın yönettiği Se­ni Se­ven Öl­sün fil­mi­nin iki baş­rol oyun­cu­su Ful­ya Zen­gi­ner ve Hü­se­yin Av­ni Dan­ya­l'­la fil­mi, rol­le­ri­ni, gelecek plan­la­rı­nı ko­nuş­tuk.
– Se­ni sev­me­yen de­ğil, se­ven öl­sün!..
Ful­ya Zen­gi­ner: (Gü­lü­yor) Fil­min adı, öze­ti za­ten. Bir­bi­ri­ne aşık her­kes ölü­yor. “Se­ven­ler öl­me­z” der­ler ama bu film­de ölü­yor iş­te.
Hü­se­yin Av­ni Dan­yal: Fil­mi iz­le­dik­ten son­ra ger­çe­ği an­la­ya­cak­sı­nız.
– “Ka­ra­de­niz işi ro­man­tiz­m” di­yor­lar…
Ful­ya Zen­gi­ner: Fil­m Ka­ra­de­ni­z'­de ge­çi­yor, o böl­ge in­san­la­rı­nı an­la­tı­yor.
Hü­se­yin Av­ni Dan­yal: Ka­ra­de­niz ro­man­tiz­mi de­ğil de ro­man­tik in­san­la­rın yap­tı­ğı bir Ka­ra­de­niz hi­kâ­ye­si di­ye­lim. Şa­ka…
– Rol­le­ni­zi ko­nu­şa­lım.
Ful­ya Zen­gi­ner: İs­tan­bu­l'­da oku­muş, son­ra da mem­le­ke­ti Kıs­met­li'ye dön­müş, dü­rüst bir kız Il­gaz. Ço­cuk­luk­tan be­ri sev­di­ği bir genç var. Ai­le­ler ara­sın­da hu­su­met ol­du­ğundan im­kan­sız.
Hü­se­yin Av­ni Dan­yal: Kıs­met­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rem­zi Ku­yu­cuk, ti­pik bir Ka­ra­de­niz in­sa­nı… So­run­la­ra pra­tik çö­züm­ler bul­ma­ya ça­lı­şan, he­ye­can­lı, coş­ku­lu ve fa­kat kur­naz bir be­le­di­ye baş­ka­nı… İk­ti­da­rı ve gü­cü elin­de tut­mak için kü­çük oyun­la­ra baş­vu­ran bi­ri; öy­le ki; ka­sa­ba­nın so­ru­nu­nu çöz­mek için çok sev­di­ği kı­zı­nın en önem­li is­te­ği­ni da­hi ikin­ci pla­na ata­bi­li­yor. Ka­sa­ba hal­kı ta­ra­fın­dan se­vi­len, iyi ni­yet­li bir üç ka­ğıt­çı… Ve ol­duk­ça eğ­len­ce­li bir ka­rak­ter…

23

film, izleyeni mutlu edecek

– Ger­çek ha­yat­ta böy­le bir aşk ya­şa­san ne ya­par­dın, nasıl tepki verirdin?
Ful­ya Zen­gi­ner: Ai­lem her­kes­ten ön­ce ge­lir. Ay­rı­ca, aş­kı ya­şa­mam için il­le de o ki­şiy­le be­ra­ber ol­mam ge­rek­mez. Ben aş­kı tek ba­şı­na da ya­şa­rım. Ka­vu­şun­ca aşk bi­ter za­ten.
– Fil­mi iz­le­yen­ler be­ğe­ne­cek mi?
Ful­ya Zen­gi­ner: Bu fil­mi, in­san­la­rın si­ne­ma­dan mut­lu ay­rıl­ma­sı­nı he­def­le­ye­rek yap­tık.
– Ti­yat­ro Se­yir­li­k nasıl?
Hü­se­yin Av­ni Dan­yal: Ti­yat­ro Se­yir­lik 2006 yı­lın­dan be­ri özel bir ti­yat­ro ola­rak bir­çok oyun sah­ne­le­di ve de­vam edi­yor. Sa­lon ka­pan­dı fa­kat seyirciyle fark­lı sa­lon­lar­da bu­luş­ma­ya de­vam edi­yor. Ti­yat­ro bir ya­şam bi­çi­mi­dir. Emek­li­lik­ten son­ra Se­yir­li­k'­le de­vam edi­yo­rum. Bu beni ener­jik ve di­ri tu­tu­yor. Yo­lun so­nu­na ka­dar böy­le gi­der…

25

terör sanatı etkiliyor

– Si­ze gö­re ül­ke­de ya­şa­nan­lar sa­na­tı olum­suz et­ki­li­yor mu?
Hü­se­yin Av­ni Dan­yal: “Göğ eki­ni biç­miş gi­bi­” bun­ca genç ölü­me şa­hit ol­mak, yol­da yü­rür­ken ya da dü­ğün evin­de se­bep­siz­ce ölen­le­ri gör­mek, pı­rıl pı­rıl as­ker ço­cuk­la­rı­mı­zı şe­hit ver­mek bü­tün ha­ya­tı­mı­zı olum­suz et­ki­li­yor el­bet­te. İç­ti­ği­miz su bi­le bo­ğa­zı­mız­da ka­lır­ken, sa­na­tı, sa­nat­çı­yı et­ki­le­mez mi! Tek di­le­ğim; “Bir ağaç gi­bi tek ve hür / bir or­man gi­bi kar­deş­ce­si­ne­” ya­şa­mak, gü­ze­lim ül­kem­de…
– Tra­fik­te bi­le ev­li­lik tek­lif­le­ri alı­yor­dun… Teklifler devam ediyor mu?
Ful­ya Zen­gi­ner: Tra­fik­te bi­le ev­li­lik tek­lif­le­ri alı­yor­dum, bu doğru. Ancak ar­tık met­ro­yu kul­la­nı­yo­rum (gü­lü­yor). Şu an evlilik aklımın ucundan bile geçmiyor.

27