Ayna ayna söyle bana “Kim en güzel bu dünyada?”
Ayna ayna söyle bana “Kim en güzel bu dünyada?”
Yıllardır çözülemeyen bir ikilem; ‘Dış güzellik mi, iç güzellik mi?’ Medikal estetik ürünleri üreten Allergan’ın dünya genelinde 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri’ araştırmasına göre ‘Önemli olan iç güzellik’ inanışı tamamen sözden ibaret!
Yaşam 20 Kasım 2016 - 01:56

Yıllardır çözülemeyen bir ikilem; ‘Dış güzellik mi, iç güzellik mi?' Medikal estetik ürünleri üreten Allergan'ın dünya genelinde 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri' araştırmasına göre ‘Önemli olan iç güzellik' inanışı tamamen sözden ibaret!

Der­mal dol­gu­lar, yü­zü­nüz­den yıl­la­rın iz­le­ri­ni sil­me­ye yar­dım­cı ol­sa da, yan­lış el­ler­de hiç is­ten­me­yen so­nuç­lar ya­ra­ta­bi­li­yor. Uy­gu­la­ma­la­rın doğ­ru bir plan­la­may­la, ala­nın­da eği­tim­li bir he­kim ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ku­cuk­bir­do­ku­nus.com bu nok­ta­da yar­dım­cı ola­bi­le­cek ad­res­ler­den bi­ri.

Yaşı doğru yönetebilmek

Fi­zik­sel özel­lik­le­rin de ge­li­şim, du­rak­la­ma ve ge­ri­le­me dö­nem­le­ri var. Ge­li­şim dö­nem­inde ge­rek­siz es­te­tik ve­ya koz­me­tik uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çın­mak ve do­ğal genç­li­ğin ta­dı­nı çı­kar­mak ge­re­ki­yor. Du­rak­la­ma dö­ne­mi yir­mi­li yaş­la­rın son­la­rı­na doğ­ru ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­lı­yor ve 40'lı yaş­la­rın so­nu­na ka­dar de­vam edi­yor. Ted­bir al­mak ve yaş­lan­ma sü­re­cin­de kon­trol et­mek için en de­ğer­li dö­nem 30-40 yaş ara­sı. De­ri­miz es­ki­ye gö­re zor nem­le­ni­yor. Bu dö­nem­de “a­ge­ma­na­ge­men­t” (yaş yö­ne­ti­mi)  ile ge­ri­le­me sağlanabilir.

Hem Türk hem de dün­ya ka­dın­la­rı dış gü­zel­li­ğe iç gü­zel­lik­ten da­ha faz­la önem ve­ri­yor. Hat­ta Türk ka­dın­la­rı dış gü­zel­li­ğe önem ve­ren ül­ke­ler ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alı­yor. Araş­tır­ma­ya gö­re, ka­dın­la­rın yüz­de 78'i gü­zel­lik de­yin­ce “dış gü­zel­li­k” an­lı­yor. Gü­zel­li­ğin “iç gü­zel­li­k” ol­du­ğu­nu dü­şü­nen­le­rin ora­nı  yüz­de 31'de ka­lı­yor. Tür­ki­ye'de ka­dın­la­rın yüz­de 52'si dış gü­zel­li­ğin önem­li ol­du­ğu­na ina­nı­yor.

61

Özel günler öncesi 

Tüm ül­ke­ler­de gü­zel gö­rün­me ih­ti­ya­cı­nı baş­ta dü­ğün ol­mak, önem­li bir ai­le top­lan­tı­sı, önem­li bir bu­luş­ma, ye­ni iş-ka­ri­yer, ye­ni bir iliş­ki, do­ğum gü­nü ve ev­li­lik yıl­dö­nü­mü gi­bi özel gün­ler te­tik­li­yor. Tür­ki­ye'de­ki ka­dın­la­rın yüz­de 77'si der­mal dol­gu­la­rın, 5 sene ön­ce­ye gö­re da­ha faz­la ka­bul edi­le­bi­lir ol­du­ğu­nu, yüz­de 72'si yüz dol­gu­la­rı­nın do­ğal gö­rü­ne­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.

62

Mutlaka bu soruları sorun

Es­ki­den yüz genç­leş­tir­me me­tot­la­rı sa­de­ce çiz­gi ve kaz ayak­la­rı­nı dü­zelt­mek için kul­la­nı­lır­ken bu­gün şe­kil­len­dir­me­ye de yar­dım­cı olu­yor. Do­ğal bir gö­rü­nüm için uy­gu­la­ma ön­ce­sin­de ise mut­la­ka has­ta­nın şu so­ru­la­rı sor­ma­sı ge­re­ki­yor: Do­ğal so­nuç­la­rı na­sıl sağ­la­ya­cak? Gün­lük ha­ya­tı­ma ne ka­dar ça­buk ge­ri dö­ne­bi­li­rim? Et­ki­le­ri ne ka­dar uzun sü­rer? Di­ğer has­ta­lar bu­nun­la il­gi­li ne­ler söy­lü­yor? Uy­gu­la­manın gü­ve­nir­li­ği ka­nıt­lan­dı mı?

Dış güzelliğim önemli diyenler?

Türkiye: Yüzde 52
Güney Kore: Yüzde 48
Meksika: Yüzde 47
Fransa: Yüzde 47
Brezilya: Yüzde 46
Tayland: Yüzde 44
İtalya: Yüzde 43
Almanya: Yüzde 42
İspanya: Yüzde 41
Japonya: Yüzde 39

Yaşam 20 Kasım 2016 - 01:56