Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Ayna ayna söyle bana “Kim en güzel bu dünyada?”
Ayna ayna söyle bana “Kim en güzel bu dünyada?”
Yıllardır çözülemeyen bir ikilem; ‘Dış güzellik mi, iç güzellik mi?’ Medikal estetik ürünleri üreten Allergan’ın dünya genelinde 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri’ araştırmasına göre ‘Önemli olan iç güzellik’ inanışı tamamen sözden ibaret!
Yaşam 20 Kasım 2016 - 01:56

Yıllardır çözülemeyen bir ikilem; ‘Dış güzellik mi, iç güzellik mi?' Medikal estetik ürünleri üreten Allergan'ın dünya genelinde 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri' araştırmasına göre ‘Önemli olan iç güzellik' inanışı tamamen sözden ibaret!

Der­mal dol­gu­lar, yü­zü­nüz­den yıl­la­rın iz­le­ri­ni sil­me­ye yar­dım­cı ol­sa da, yan­lış el­ler­de hiç is­ten­me­yen so­nuç­lar ya­ra­ta­bi­li­yor. Uy­gu­la­ma­la­rın doğ­ru bir plan­la­may­la, ala­nın­da eği­tim­li bir he­kim ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ku­cuk­bir­do­ku­nus.com bu nok­ta­da yar­dım­cı ola­bi­le­cek ad­res­ler­den bi­ri.

Yaşı doğru yönetebilmek

Fi­zik­sel özel­lik­le­rin de ge­li­şim, du­rak­la­ma ve ge­ri­le­me dö­nem­le­ri var. Ge­li­şim dö­nem­inde ge­rek­siz es­te­tik ve­ya koz­me­tik uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çın­mak ve do­ğal genç­li­ğin ta­dı­nı çı­kar­mak ge­re­ki­yor. Du­rak­la­ma dö­ne­mi yir­mi­li yaş­la­rın son­la­rı­na doğ­ru ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­lı­yor ve 40'lı yaş­la­rın so­nu­na ka­dar de­vam edi­yor. Ted­bir al­mak ve yaş­lan­ma sü­re­cin­de kon­trol et­mek için en de­ğer­li dö­nem 30-40 yaş ara­sı. De­ri­miz es­ki­ye gö­re zor nem­le­ni­yor. Bu dö­nem­de “a­ge­ma­na­ge­men­t” (yaş yö­ne­ti­mi)  ile ge­ri­le­me sağlanabilir.

Hem Türk hem de dün­ya ka­dın­la­rı dış gü­zel­li­ğe iç gü­zel­lik­ten da­ha faz­la önem ve­ri­yor. Hat­ta Türk ka­dın­la­rı dış gü­zel­li­ğe önem ve­ren ül­ke­ler ara­sın­da ilk sı­ra­da yer alı­yor. Araş­tır­ma­ya gö­re, ka­dın­la­rın yüz­de 78'i gü­zel­lik de­yin­ce “dış gü­zel­li­k” an­lı­yor. Gü­zel­li­ğin “iç gü­zel­li­k” ol­du­ğu­nu dü­şü­nen­le­rin ora­nı  yüz­de 31'de ka­lı­yor. Tür­ki­ye'de ka­dın­la­rın yüz­de 52'si dış gü­zel­li­ğin önem­li ol­du­ğu­na ina­nı­yor.

61

Özel günler öncesi 

Tüm ül­ke­ler­de gü­zel gö­rün­me ih­ti­ya­cı­nı baş­ta dü­ğün ol­mak, önem­li bir ai­le top­lan­tı­sı, önem­li bir bu­luş­ma, ye­ni iş-ka­ri­yer, ye­ni bir iliş­ki, do­ğum gü­nü ve ev­li­lik yıl­dö­nü­mü gi­bi özel gün­ler te­tik­li­yor. Tür­ki­ye'de­ki ka­dın­la­rın yüz­de 77'si der­mal dol­gu­la­rın, 5 sene ön­ce­ye gö­re da­ha faz­la ka­bul edi­le­bi­lir ol­du­ğu­nu, yüz­de 72'si yüz dol­gu­la­rı­nın do­ğal gö­rü­ne­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.

62

Mutlaka bu soruları sorun

Es­ki­den yüz genç­leş­tir­me me­tot­la­rı sa­de­ce çiz­gi ve kaz ayak­la­rı­nı dü­zelt­mek için kul­la­nı­lır­ken bu­gün şe­kil­len­dir­me­ye de yar­dım­cı olu­yor. Do­ğal bir gö­rü­nüm için uy­gu­la­ma ön­ce­sin­de ise mut­la­ka has­ta­nın şu so­ru­la­rı sor­ma­sı ge­re­ki­yor: Do­ğal so­nuç­la­rı na­sıl sağ­la­ya­cak? Gün­lük ha­ya­tı­ma ne ka­dar ça­buk ge­ri dö­ne­bi­li­rim? Et­ki­le­ri ne ka­dar uzun sü­rer? Di­ğer has­ta­lar bu­nun­la il­gi­li ne­ler söy­lü­yor? Uy­gu­la­manın gü­ve­nir­li­ği ka­nıt­lan­dı mı?

Dış güzelliğim önemli diyenler?

Türkiye: Yüzde 52
Güney Kore: Yüzde 48
Meksika: Yüzde 47
Fransa: Yüzde 47
Brezilya: Yüzde 46
Tayland: Yüzde 44
İtalya: Yüzde 43
Almanya: Yüzde 42
İspanya: Yüzde 41
Japonya: Yüzde 39