Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
“Beş dakikada şekle girmeli ve herkes dönüp bakmalı”
“Beş dakikada şekle girmeli ve herkes dönüp bakmalı”
Tolstoy günümüzde yaşasa Anna Karenina’nın “parlayan saçlar”ından bu kadar dem vurmazdı...
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 13 Mart 2016 - 01:24

F.Scott Fitzgerald, eşi Zelda'yı; “Saçlarının parlaklığı onu hayatımda gördüğüm en güzel kadınlardan biri kılıyor” diye anlatırken gelecekte kadınların saçlarıyla ilgili kuruluk sorunu yaşayacağını, havanın kötü, suyun kireçli olacağını bilmiyordu elbette. Tolstoy günümüzde yaşasa Anna Karenina'nın “parlayan saçlar”ından bu kadar dem vurmazdı…

Beril Duman Erdebil

 

Bu ara­lar her­kes saç­la­rı­nın sö­nük ol­ma­sın­dan, ne ya­par­sa yap­sın şek­le gir­me­me­sin­den ya­kı­nı­yor. Özel­lik­le kı­vır­cık saç­lar için çö­züm su­nan mar­ka­la­rın sa­yı­sı hâ­lâ bir elin par­mak­la­rı­nı geç­mi­yor. Dün­ya sa­çı bo­ya­ma­dan ren­gi­ni aç­ma­nın, fön­ler­ken sa­çı ko­ru­ya­cak ürün­ler bul­ma­nın, işi da­ha duş­tay­ken çöz­me­nin yo­lu­nu arı­yor. Za­man ar­tık es­ki­sin­den da­ha de­ğer­li, bu yüz­den saç­la­rı­mı­za ayı­ra­ca­ğı­mız eks­tra bir sa­ati­miz yok. Pra­tik ama ba­kım ya­pan ürün­ler­le ta­nış­ma­nın za­ma­nı gel­di. Bun­lar­dan bi­ri John Fri­eda. Mar­ka­nın kı­dem­li mü­dü­rü Be­ril Du­man Er­de­bi­l'­le çö­züm­le­ri­ni ko­nuş­tuk.

– Saç­lar ha­va kir­li­li­ğin­den do­la­yı hay­li ba­kım­sız, ku­ru­muş gö­rü­nü­yor. Si­zin bu nok­ta­da çö­zü­mü­nüz ne­dir?
Sa­çı nem­len­dir­mek çok önem­li; özel­lik­le saç mas­ke­le­ri­nin dü­zen­li kul­la­nı­mı bu açı­dan bü­yük önem ta­şı­yor. Sa­çı­nı­zı yı­ka­yıp ku­rut­tuk­tan son­ra par­lak­lık ve­ren sprey ve­ya krem­le­rin kul­la­nı­mı sa­ça eks­tra bir ışıl­tı ve can­lı­lık ka­tar. Kul­la­na­ca­ğı­nız ürü­nün özel­lik­le ke­ra­tin içer­me­si­ne ve saç te­li­ni dış et­ki­le­re kar­şı ko­ru­yu­cu özel­li­ği bu­lun­ma­sı­na dik­kat et­me­li.

– Kı­vır­cık saç­lar ay­rı bir prob­lem. Açıl­mı­yor ya da şek­le gir­mi­yor­lar. Sa­çı ağır­laş­tır­ma­yan ürün­le­re yö­ne­lik bir ka­te­go­ri var mı?
Evet, biz de John Fri­eda ola­rak kı­vır­cık saç­la­rı kon­trol al­tın­da tut­ma­nın ne ka­dar zor ol­du­ğu­nu bil­di­ği­miz için sa­de­ce bu prob­le­me özel bir se­ri ya­rat­tık. Bu amaç­la ge­liş­ti­ri­len Frizz Ea­se se­ri­si özel­lik­le dal­ga­lı, elek­trik­le­nen ve ka­ba­ran saç­la­rı­nı hem dal­ga­lı, hem de düz şe­kil­len­dir­mek is­te­yen­le­rin en iyi so­nuç­la­rı al­ma­sı için for­mü­le edil­di. Saç ti­pi­ni­ze uy­gun bir şam­pu­an ve ba­kım kre­mi se­çe­rek sa­çı­nı­zı da­ha duş­tay­ken şe­kil­len­dir­me­ye baş­la­ya­bi­lir­si­niz. Duş­ta ba­kım kre­mi­ni­zi uy­gu­la­dık­tan son­ra ge­niş diş­li bir ta­rak­la ta­ra­yıp du­ru­la­yın. Duş­tan son­ra da sa­çı­nı­zı di­fü­zör­le ku­rut­ma­nı­zı ve­ya ken­di ken­di­ne ku­ru­ma­ya bı­rak­ma­nı­zı tav­si­ye edi­yo­ruz. Ay­rı­ca sa­çı­nı­zı sü­rek­li ola­rak el­le­mek­ten ka­çı­nın; çün­kü eli­niz­de­ki nem sa­çı­nı­zın da­ha faz­la elek­trik­le­nip ka­bar­ma­sı­na yol açabilir.

– Sa­çı bes­le­yen han­gi içe­rik­ler var?
Ürün­le­ri­miz­de çok fark­lı içe­rik­ler mev­cut. Ör­ne­ğin “Mi­ra­cu­lo­us Re­co­ver­y” se­ri­si “A­mi­no Ona­rım Komp­lek­si­” içe­ri­yor ve ba­kım mas­ke­sin­de le­si­tin, avo­ka­do ya­ğı, süt pro­te­ini gi­bi sa­çı bes­le­yen öz­ler var. Tam ona­rım se­ri­si Ome­ga-3 açı­sın­dan zen­gin ama sa­çı yağ­lan­dır­ma­dan, hat­ta ha­cim ve­re­rek onar­ma özel­li­ği olan “In­ca Inc­hi ya­ğı­” içe­ri­yor.

Saçlar için renk yenileyici

– Ürün­le­ri­ni­zi ka­dın­la­ra ye­te­rin­ce an­la­ta­bil­di­ği­ni­ze ina­nı­yor mu­su­nuz?
As­lın­da bu­ra­da en önem­li nok­ta bi­zim ne an­lat­tı­ğı­mız­dan zi­ya­de ken­di­le­ri­nin ne­ye ih­ti­yaç­la­rı ol­du­ğu­nu iyi sap­ta­ma­la­rı. Bi­zim en bü­yük avan­taj­la­rı­mız­dan bi­ri ken­di­mi­zi an­lat­ma­mı­za ge­rek kal­mı­yor, çün­kü ço­ğu ka­dın, ar­ka­daş­la­rı­nın ya­şa­dı­ğı olum­lu de­ne­yim ve dö­nü­şü­me biz­zat şa­hit olu­yor, böy­le­ce mar­ka­yı biz de­ğil ger­çek kul­la­nı­cı­la­rı da­ha doğ­ru ve da­ha et­ki­li bir bi­çim­de an­lat­mış olu­yor.
– 2016 için mar­ka­nın han­gi sür­priz­le­ri var?
Mar­ka­nın AR-GE eki­bi sü­rek­li ola­rak de­ği­şen ve ge­li­şen saç ih­ti­yaç­la­rı­na yö­ne­lik se­ri­ler ve ürün­ler ge­liş­tir­me­ye de­vam edi­yor. Ör­ne­ğin geç­ti­ği­miz yı­lın son­la­rın­da iş­lem gör­müş, nem­siz ve elek­trik­le­nen saç­lar­da adı gi­bi mu­ci­ze bir et­ki bı­ra­kan Mi­ra­cu­lo­us Re­co­very se­ri­si­nin lans­ma­nı­nı yap­mış­tık. Bir ön­ce­ki yıl sa­çı ağır­laş­tır­ma­dan, saç tel­le­ri­ne ha­cim ka­ta­rak ona­ran Full Re­pa­ir se­ri­si­ni lan­se et­miş­tik. 2016'da da saç ren­gi­ni 1-2 ton de­ğiş­ti­re­bi­len ürün­le­ri­miz ola­cak.

Türk kadınlarının saçlarıyla ilgili yaşadığı genel sorunların başında yağlanma ve çabuk sönme, saç uçlarında aşırı kuruluk ve elektriklenme geliyor...

 

Teknoloji destekli ürünler

Elektriklenme ve kabarma problemiyle savaşmayı, matlaşan saç renklerine ışıltı katmayı, saça ağırlık vermeden nemlendirmeyi, saça hacim verirken saç tellerini kurutmamayı hedefliyorsanız eğer, kaçınılmaz olarak saçı sadece temizlemenin ötesinde bir teknolojiyi de  ürünlerinize entegre etmeniz gerekiyor. John Frieda'nın inovatif ürünler geliştirmeye büyük önem vermesinin nedeni bu.

Kadınlar hız istiyor!

Herkes artık daha fazla kaliteli zaman geçirmenin peşinde olduğu için, pratiklik her alanda olduğu gibi saç bakımında da büyük önem kazandı. Saçta daha uzun süreli etki yaratıp, daha kalıcı sonuçlar sağlayan ürünler (örneğin 3 güne kadar fön sabitleyen sprey gibi) veya hem bakım yapıp, hem de saç stilinizi daha uzun süre sabitlemeye yardımcı ürünler (örneğin bukle belirginleştirici sprey veya saçı havadaki nemden de koruyabilen UV filtreli saç spreyi gibi) ürünler daha fazla tercih ediliyor.

Son güncelleme: 10:31 - 16.03.2016