Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Boyun fıtığında ameliyat gerekli mi?
Boyun fıtığında ameliyat gerekli mi?
Boyun fıtığında tedavi, hastanın muayene bulguları ve MR sonucuna göre belirlenir.
Yaşam 13 Mart 2016 - 01:37

Op. Dr. Aybars Akkor Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Boyun fıtığında tedavi, hastanın muayene bulguları ve MR sonucuna göre belirlenir. MR'da fıtıktan bir parça koptuğu görülüyorsa, hastada elle muayeneyle bile hissedilebilecek güç kaybı varsa ameliyat şarttır…

Hepimiz zaman zaman boyun ağrısı çekeriz.
Basit ağrı kesicilerle, istirahatle veya boynumuza bir şeyler sararak ağrıyı gidermeye çalışırız çoğu zamanda uyguladığımız bu tedaviler işe yarar. Ama bazen bütün gayretimize rağmen bu ağrıları yok edemeyiz. Ağrı omuza ve kola doğru yayılabilir. Sırtımızda belli noktalarda çok şiddetli ağrı oluşabilir. Ağrının özellikle omuza ve kola doğru yayılması boyun fıtığına işaret eder. Bu durumda mutlaka ve mutlaka boyun konusunda uzmanlaşmış bir hekime başvurmak gerekir…
Bizi taşıyan omur adını verdiğimiz kemikler vardır. Bu kemiklerinin arasında da disk adı verilen koyu kıvamlı sakıza benzeyen bir madde bulunur. Bu maddenin dışta kalın bir kılıfı içte de daha yumuşak bir bölümü vardır. Bazen özellikle stres altındayken yapılan ters bir hareketle bu kalın kılıf yırtılır yumuşak olan kısım dışarı doğru çıkar. Dışarı çıkan kısım da omuriliğin veya omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırır. İşte biz buna fıtık diyoruz.

Hangi belirtilere yol açar?

Eğer sadece omurilik sıkışırsa boyun ve sırt ağrısı, sadece omurilikten çıkan sinir sıkışırsa kol ağrısı, ikisi birden sıkışırsa hem boyun hem kol ağrısı duyarız. Bası arttıkça ağrıya uyuşukluk da eklenir. Daha da arttığında sinirde hasar da bırakmaya başlar kolumuzda güç kaybı hissederiz. Omuriliğe ileri derecede bası ise dengesizlik ve yürüme bozukluğuna sebep olur. Hatta idrar kaçırma, cinsel güç kaybı gibi sorunlar da gelişir…

Ameliyat RiSKLi MiDiR?

Ame­li­yat de­ni­lin­ce her­ke­si bir kor­ku kap­lar ve has­ta­lar ge­nel­lik­le ame­li­yat öne­ril­di­ği za­man ak­la ha­ya­le gel­me­dik ça­re­ler bu­lur­lar, ge­nel­lik­le bu sü­re için­de has­ta­nın du­ru­mu da­ha da kö­tü­ye, ame­li­yat­la bi­le çö­zü­le­me­ye­cek du­ru­ma ula­şa­bi­lir. Hal­bu­ki ge­li­şen tek­no­lo­ji­ler sa­ye­sin­de bo­yun ame­li­yat­la­rı ris­ki en az dü­zey­de olan ame­li­yat­lar­dan bi­ri ko­nu­mu­na ulaş­mış­tır. Bo­yun fı­tı­ğı ame­li­ya­tın­da has­ta­nın boy­nu­nun ön ta­ra­fın­dan ufak bir ke­si ile ame­li­ya­ta baş­la­nır. Başarı şansı yüksektir.

Tedavi edilmezse nelere sebep olur?

Bo­yun  fı­tık­la­rı­nın yüz­de 90'ı ge­nel­lik­le ame­li­yat­sız dö­nem­de teş­his edi­lir ve ona gö­re te­da­vi edi­lir. Ama mut­la­ka ame­li­yat ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da ame­li­yat yap­tır­ma­mak ya da ge­cik­tir­mek, has­ta­nın ömür bo­yu çe­ke­ce­ği so­run­la­ra se­bep ola­bi­lir. Den­ge­siz­lik, yü­rü­me bo­zuk­lu­ğu, id­rar ka­çır­ma ve cin­sel güç kay­bı ge­li­şir­se bir da­ha dö­nü­şü yok­tur. Bu ne­den­le bo­yun fıtığı olanlar bir dok­to­ra başvurmalı.

Hastalar nelere dikkat etmeli?

Yak­la­şık ya­rım sa­at sü­ren bu tür bir ame­li­yat­tan son­ra has­ta iki, üç sa­at içe­ri­sin­de aya­ğa kal­ka­bi­lir, is­ter­se ay­nı gün has­ta­ne­den çı­ka­bi­lir. Bo­yun fı­tı­ğı ame­li­yat­la­rın­dan dört-beş gün son­ra has­ta so­ka­ğa çı­ka­bi­lir, işi­ne gü­cü­ne gi­de­bi­lir. Bu tür bir ame­li­yat­tan son­ra has­ta­ya ağır kal­dır­ma, yu­ka­rı uzan­ma, öne doğ­ru eğil­me gi­bi  ya­sak­lar öne­ril­mez. Has­ta zor­lan­dı­ğı ye­re ka­dar her şe­yi ya­pa­bi­lir. Has­ta­ya sa­de­ce boy­nu­nu üşüt­me­me­si, özel­lik­le stres­liy­ken ters bir ha­re­ket yap­ma­ma­sı öne­ri­lir. Spora da bir ay sonra başlayabilir.

FiZiK TEDAVi  FAYDA SAĞLAR MI?

Boyun fıtığında tedavi muayene ve MR sonuçlarına göre belirlenir. Boyun fıtığında düz filmin veya bilgisayarlı tomografinin pek önemi yoktur. Hastanın MR'ında boyun fıtığı var ama fıtıktan bir parça kopmamışsa hastada sadece ağrı ve uyuşukluk var ise hastaya fizik tedavi, kayroprakti gibi manuel tedaviler ve ağrıyı yok etmek için ağrı tedavisi önerilir. Ancak çekilen MR'da fıtıktan bir parça koptuğu görülüyorsa ve o parçanın da belirgin bir bası etkisi varsa veya hasta geceleri ağrıyla uyanıyorsa ameliyat edilmeli.

Belimiz neden ağırır? YARIN ŞIK'TA