Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Boyun ve Dekolte bakımı nasıl yapılır
Boyun ve Dekolte bakımı nasıl yapılır
Yaşam 6 Mart 2016 - 00:27

Dr. Ey­lem Acar

Yüzümüz ne kadar genç görünse de boyun ve dekoltemize iyi bakmazsak yaşımızı hemen ele veririz. Çünkü bu bölgelerin derisi yüzümüzden daha incedir ve daha kolay kırışır. İşte dikkat etmemiz gereken noktalar ve ameliyatsız gençleşmenin yolları…

Birçok insan yüzüne gösterdiği özeni ne yazık ki boyun ve dekolte bölgesine göstermiyor… Oysa bu bölge güneşten inanılmaz derecede etkilenir. Öte yandan yüzümüze oranla çok daha fazla baskı altındadır. Özellikle boynumuz gün boyunca kıvrılır, katlanır, şekilden şekile girer. Gece uyurken bile aynı baskı devam eder. Boyun ve dekoltemiz güneşte en kolay kuruyan, lekelenen ve kırışan bölgemizdir. Güneş ve aşırı solaryum etkisini ilk önce boyunda gösterir. Boyun derisi kısa sürede kalınlaşır, kabalaşır ve kırışır. Boynumuzu ve dekoltemizi gençleştirip güzelleştirmenin birçok yöntemi var. Bu yöntemleri Dr. Eylem Acar Kliniği'nin sahibi Dermatolog Dr. Eylem Acar, şöyle anlattı:

Yerçekimine meydan okuyun

Gıdı bölgesinin en büyük düşmanı yer çekimidir. Yaşla birlikte gergin cildimiz zamanla gevşemeye ve yerçekiminin de etkisiyle sarkmaya başlar. Bu süreci bugünkü teknolojik gelişmelerle ortadan kaldırmak artık mümkün…

Mezolifting: Beş ya da altı seanslık kürler halinde düzenlenen hyalüronik asit, aminoasit ve vitamin komplekslerinden oluşan mikro-enjeksiyonlar, cildin kendini onarması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyor ve cildi içeriden nemlendiriyor.

Nemlendirin ve güneşten koruyun

C ve E vitamini bazlı nemlendiricilerin günlük kullanımlarının ihmal edilmemesi ve güneşten korumaya özen göstermek sağlıklı ve taze bir dekolte için ilk adımı oluşturuyor. Koruyucu önlemlerin zamanında alınması bu bölgenin tazeliğini sürekli kılmak açısından oldukça önemli. İhtiyaca göre birçok yöntemden yararlanılabilir. Botoks, dolgu teknikleri, lazer tedavileri, mezolifting, PRP, özellikle ileri teknolojilerden Hybrit Enerji ve Fokuslu Ultrason boyun ve dekolte bölgesinin gençleştirilmesinde son dönemlerde başarıyla kullanılmaktadır.

Süresi de kısa…

La­zer te­da­vi­le­ri:  De­kol­te­de en sık rast­la­nan so­run­la­rın ba­şın­da, kah­ve­ren­gi gü­neş le­ke­le­ri ve kıl­cal da­mar olu­şum­la­rı ge­li­yor. Ba­zı has­ta­lık­la­rın ha­ber­ci­si de ola­bi­len bu kıl­cal da­mar çat­la­ma­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de, la­zer yar­dı­mıy­la da­mar du­va­rı­nın ya­kıl­ma­sı ve or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ter­cih edi­li­yor. Kah­ve­ren­gi le­ke­ler ise pig­ment­le­rin du­yar­lı ol­du­ğu dal­ga bo­yun­da­ki yo­ğun ışık ve la­zer te­da­vi­le­riy­le si­li­ni­yor. 3-4 haf­ta­da bir kez tek­rar­la­nan, 4 ve­ya 5 se­ans­lık uy­gu­la­ma so­nu­cun­da, genç­lik yıl­la­rı­nın pü­rüz­süz­lü­ğü­nü ya­ka­la­mak müm­kün olu­yor. Son je­ne­ras­yon la­zer­ler­le ay­nı an­da hem le­ke, hem kıl­cal da­mar hem de cilt genç­leş­tir­me te­da­vi­le­ri ay­nı an­da ya­pı­la­bi­li­yor.

Botulinum toksin uygulamaları:  Dekolte cildinin nem ve elastikiyetini kaybetmesi kadar, yatma şekline bağlı olarak da, kırışıklıklar oluşabiliyor. Bu durumda, bölgeye uygulanan deri içi botoks enjeksiyonları da çizgilenmelerin açılmasında etkili oluyor.

Dolgu uygulamaları: Özel olarak üretilmiş hyalüronik asit dolgu ürünleri özel bir teknikle kırışıklıklar içersine uygulanarak boyun bölgesindeki derin kırışıklıkların açılmasını sağlamak mümkün.

Kendi kanınızla gençleşin

PRP uy­gu­la­ma­la­rı: PRP (Pla­te­let Rich Plas­ma) ya­ni trom­bo­sit (pla­te­let) hüc­re­le­rin­den zen­gin kan de­mek­tir. PRP te­da­vi­sin­de ki­şi­nin ken­di ka­nın­dan el­de edi­len pıh­tı hüc­re­le­ri ve bü­yü­me fak­tör­le­rin­den zen­gin plas­ma cil­di ye­ni­le­mek­te kul­la­nı­lır. Bo­yun ve de­kol­te böl­ge­si­ne mi­nik en­jek­si­yon­lar şek­lin­de ve­ya der­ma­te­ra­pi tek­ni­ği ile cilt gençleştirilebilir.

 

Ameliyat tarihe karışacak

Fo­kus­lu Ul­tra­son tek­no­lo­ji­si cil­din alt kat­man­la­rın­da­ki do­ku­lar­da ‘o­dak­lan­mış ses dal­ga­la­rı' kul­la­nı­la­rak ko­la­jen üre­ti­mi­nin uya­rıl­ma­sı yo­lu ile cilt­te sı­kı­laş­ma ve lif­ting sağ­la­yan bir te­da­vi yön­te­mi­dir. Ul­tra­son ile cil­din sı­kı­lı­ğı­nı yi­tir­me­si se­be­biy­le sark­ma ya­şa­nan kaş, alın, ya­nak, ağız ke­na­rı, yüz kon­tu­ru, çe­ne hat­tı, gı­dı, de­kol­te böl­ge­si ve kı­rı­şan göz çev­re­sin­de ame­li­yat­sız to­par­lan­ma ve genç­leş­me sağ­lan­mak­ta­dır. Odak­lan­mış ul­tra­son tek­no­lo­ji­si cer­ra­hi mü­da­ha­le ol­ma­dan de­rin do­ku­lar üze­rin­de et­ki sağ­la­yan tek yön­tem­dir.
Tek bir uy­gu­la­ma ar­dın­dan ye­ni­len­me sü­re­ci he­men baş­lar, ilk an­da bi­le ha­fif bir ge­ril­me et­ki­si gö­rül­mek­te­dir. Cilt uy­gu­la­ma son­ra­sı her ge­çen gün da­ha iyi gö­rün­me­ye baş­lar, 1 haf­ta son­ra­sın­da cil­di­ni­zi da­ha iyi his­se­der­si­niz, 1 ay son­ra et­ki­ler gö­rü­nür ha­le ge­lir, 3 ayın so­nun­da is­te­nen so­nuç göz­len­me­ye baş­lar. Tam so­nuç alın­ma­sı ise 6 ay sür­mek­te­dir.

Bir hasara yol açmıyor

Hib­rit Ener­ji de­ri­ye iki fark­lı ener­ji tü­rü ile pe­net­re ola­rak de­ri­de her­han­gi bir ha­sar oluş­tur­mak­sı­zın ya­ra iyi­leş­me­si sü­re­ci­ni baş­la­ta­bi­len,  böy­le­ce cilt­te ye­ni ko­la­jen olu­şu­mu ile bir­lik­te ye­ni­den ya­pı­lan­ma sağ­la­yan hib­rit sis­te­mi olup ye­ni ne­sil cilt genç­leş­tir­me tek­no­lo­ji­si­dir.

Haftaya: Elleriniz yaşınızı ele vermesin

 

 

 

 

Son güncelleme: 09:23 - 06.03.2016