Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Cildin sonsuzluğa uzanan köprüsü “ölmez otu”
Cildin sonsuzluğa uzanan köprüsü “ölmez otu”
Ünlü kozmetik markaları bildiğinizin aksine formüllerini laboratuvar ortamlarında hazırlamıyor.
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 15 Mayıs 2016 - 00:55
37

Beş duyuya hitap eden etki

Çok yakında Bağdat Caddesi mağazasını da açacak olan markanın özünü duyumsallık daha doğrusu beş duyuya hitap etmesi, otantiklik, doğal ve organik izlenebilir içerikler oluşturuyor diyebiliriz. Fitoterapi ve aromaterapi ilkelerini takip ederek geliştirilmiş yüksek kaliteli güzellik ürünleri ve kokular sunan L'occitane'ın alametifarikası ise kesinlikle paraben, mineral yağ ve hayvansal içerik kullanmaması…

42

Ünlü kozmetik markaları bildiğinizin aksine formüllerini laboratuvar ortamlarında hazırlamıyor. Bir çoğu deyim yerindeyse dünyayı keşfe çıkıyor. Bitkilerin sırlarını çözünce kendi tarlalarını kurmaya kadar gidiyor iş. Badem çekirdekleri ve ölmez otu kremleri hayatımızda yerini bu şekilde aldı.

Ba­dem çe­kir­dek­le­ri ile yap­tık­la­rı se­lü­lit ba­kım­la­rı, öl­mez otu­nun cil­din si­hir­li ila­cı gi­bi olu­şu uzun yıl­lar ya­pı­lan keş­fi yol­cu­luk­la­rı­nın bu­luş­la­rı. Ki L'­Oc­ci­ta­ne bun­la­rı en iyi ya­pan mar­ka­lar­dan bi­ri. Öl­mez otu yü­zün­den Kor­si­ka'da bü­yük öl­çek­li ta­rım alan­la­rı kur­mak­tan çe­kin­me­di­ler ki hâ­lâ en çok sa­tan krem­le­ri öl­mez otu içe­ren­ler. Cil­din ko­la­jen üre­ti­mi­ni 6 ka­ta ka­dar ar­tı­ran bit­ki­nin sır­rı­nı, ke­şif yol­cu­lu­ğu­nu ve gü­ne­şin bit­me­yen ener­ji­si­ni ha­ya­tı­mı­za ta­şı­ma­la­rı­nı L'­Oc­ci­ta­ne Ge­nel Mü­dü­rü Pı­nar Ak­çam ile ko­nuş­tuk.

43

– Ba­dem çe­kir­dek­le­ri­nin bir ay­lık dü­zen­li kul­la­nım­da çok iyi gel­di­ği ko­nu­şu­lu­yor açık­lar mı­sı­nız?
En önem­li özel­li­ği kan do­la­şı­mı­nı uya­rır ve yağ ya­kı­mı­nı ar­tı­rır­ken yağ tu­tu­şu­nu azal­tı­yor. Ürün­le­rin için­de­ki pü­rüz­süz­leş­ti­ri­ci ba­dem pro­te­in­le­ri ve can­lan­dı­rı­cı öl­mez otu hem es­ki yağ hüc­re­le­ri­nin azal­ma­sı­na yar­dım­cı olur­ken, hem de ye­ni olu­şan yağ hüc­re­le­ri­ne et­ki ede­rek olu­şum­la­rın­da göz­le gö­rü­lür de­re­ce­de azal­tı­yor. In Vit­ro test­le­riy­le de des­tek­le­nen yağ ya­kı­mı­nı 7 ka­ta ka­dar hız­lan­dır­ma özel­li­ği de bu­lu­nu­yor. Her ürün­de ol­du­ğu gi­bi bu ri­tü­eli dü­zen­li ola­rak uy­gu­la­ma so­nu­cu hız­lı ve et­ki­li so­nuç­la­rı alı­nı­yor.
– Su iç­mek dı­şın­da cil­di­miz için ne­ler yap­ma­lı?
Ta­bii ki dü­zen­li eg­zer­siz, bu ürün­le­ri kul­lan­dı­ğı­mız dö­nem­de ha­ya­tı­mı­za ek­le­ye­ce­ği­miz gün­de ya­rım sa­at ve­ya 45 da­ki­ka­lık eg­zer­siz da­ha hız­lı ve he­de­fe yö­ne­lik so­nuç­lar al­ma­mı­zı sağ­lar. Ay­rı­ca her za­man ol­du­ğu gi­bi bes­len­me ko­nu­sun­da da özen­li ve bi­linç­li ol­ma­mız önem­li. Tüm bu bi­le­şen­le­ri ne ka­dar bir­lik­te ve doğ­ru uy­gu­lar­sa­nız, so­nuç­lar o ka­dar gü­zel ve ka­lı­cı olu­yor.
– Öl­mez otu­nun kı­rı­şık­lık­la­ra na­sıl bir fay­da­sı var?
Öl­mez otu (Im­mor­tel­le) ebe­di çi­çek ola­rak ta­nı­nır: ko­pa­rıl­dık­tan son­ra bi­le as­la sol­maz. Or­ga­nik esan­si­yel ya­ğı eş­siz yaş­lan­ma kar­şı­tı özel­lik­le­re sa­hip ak­tif mo­le­kül­ler açı­sın­dan zen­gin­dir. On yıl­dan da­ha uzun bir sü­re ön­ce mar­ka Kor­si­ka­lı öl­mez otu­nun ola­ğa­nüs­tü yaş­lı­lık kar­şı­tı gü­cü­nü or­ta­ya çı­karıp pa­tent­le­di. Öl­mez otu­nun fark­lı çe­şit­le­ri fark­lı coğ­raf­ya­lar­da ye­ti­şi­yor an­cak, Kor­si­ka'da ye­ti­şen­ler yük­sek yo­ğun­luk­ta et­ken mad­de içe­ren ye­gâ­ne çe­şi­di.
– Ken­di ta­rım alan­la­rı­nız bu­lu­nu­yor de­ğil mi?
Kor­si­ka'yı ve öl­mez otu­nu keş­fet­tik­ten he­men son­ra do­ğa­nın den­ge­si­ni ko­ru­ma amaç­lı ola­rak bü­yük öl­çek­li ta­rım alan­la­rı kur­ma ka­ra­rı al­dık. Amaç, Di­vi­ne kre­mi­mi­zin içe­ri­ği­ni sağ­lar­ken ay­nı za­man­da ya­ba­ni öl­mez otu tür­le­ri­nin ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak­tı. 2001'den bu ya­na la­bo­ra­tu­var­la­rı­mız cilt­te­ki yaş­lan­ma be­lir­ti­le­ri­nin ön­len­me­sin­de ve ona­rı­mın­da önem­li bir iler­le­me kay­det­ti. Bu­gü­ne ka­dar, Fran­sa'da Kor­si­ka ma­ki­le­ri­nin al­tın gü­ne­şi olan öl­mez otu­na ait beş pa­ten­ti­miz bu­lu­nu­yor. Bu ko­pa­rıl­dı­ğın­da bi­le sol­ma­yan çi­çek; son­suz­lu­ğa it­haf edi­le­bi­le­cek ye­ga­ne he­di­ye.
– Na­sıl keş­fe­dil­miş­ti bir hi­ka­ye­si var mı?
Öl­mez otu içe­ri­ği­mi­zin keş­fi Ok­si­tan­ya­lı ka­dı­nın gü­zel­lik ri­tü­el­le­rin­den il­ham alı­na­rak keş­fe­dil­di. Öl­mez otu Ak­de­niz ge­le­ne­ğin­de mo­rar­ma­la­rı ön­le­yi­ci, an­ti-enf­la­ma­tu­var ve şi­fa ve­ri­ci ola­rak bi­li­nen tıb­bi özel­lik­le­ri olan bir bit­ki.

41

Bitkilerin gücüne adanan bir öykü

L'Occitane'ın doğuşu, Olivier Baussan'ın, yani doğduğu topraklara tutku ile bağlı bir çocuğun hayalinin gerçekleşme hikayesi. Tüm dünya sadece kimyasallardan bahsederken, bitkilerin gücüne tutkuyla kendini adamış 23 yaşındaki bir adamın 1976 yılında şişelemeye başladığı bakır bir imbikten damıtılan aromatik bitkiler ile başlamış bir serüveni. Lavanta ve Mine Çiçeği ile başlamış, Shea yağı, ölmez otu, badem gibi her biri hikayelerle örülü içeriklerle geliştirilen ürünlerle marka bugünlere kadar geldi.  Bitkilerin peşinde koşarken Oliver Baussan'ın, belki de L'Occitane'ın kaderini belirleyen en önemli keşiflerden biri, 1980 yılında Burkino Faso'ya yerleşmesi ve Shea yağını keşfetmesi.

39

Selülit savaşlarının kazananı!

Hızlı sonuçlar ve güzel bir görüntü için markanın badem serisi çok etkili. Günlük duş jeli olarak ölü derileri temizlerken ve selülite neden olan yavaşlamış kan dolaşımını düzenleyen peelingle destekleniyor. Ve tabii Beautiful Shape & Shaping Delight'ı da yaz mevsimi başlamadan hayatın içine dahil etmek gerek.

44

CİLDE RENK EŞİTLİĞİ VE CANLILIK KATIYOR

– BB ve CC krem­le­ri­ni­zin de çık­tı­ğı doğ­ru mu? Ça­ğın mu­ci­ze­si olan bu krem­le­re si­zin na­sıl bir do­ku­nu­şu­nuz ol­du?
Evet ge­çen yı­lın sür­pri­zi ola­rak CC ve BB krem­le­ri­miz çık­tı. En önem­li do­ku­nu­şu­muz el­bet­te do­ğal ve or­ga­nik içe­rik­le­ri­miz kul­la­nıl­ma­sı. Ay­nı za­man­da ba­kım yap­ma ya­ni cil­din ka­li­te­si­ni bir son­ra­ki aşa­ma­ya ta­şı­ma özel­lik­le­ri­ne de sa­hip­ler. BB kre­mi­miz cil­de gör­sel renk eşit­li­ği, ışıl­tı ve pü­rüz­süz­lük ka­tar­ken, içer­di­ği öl­mez otu esan­si­yel yağ­la­rı ile cil­din güç­len­me­si­ne, bes­len­me­si­ne ve sı­kı­laş­ma­sı­na da des­tek olu­yor. CC krem­le­ri­miz ise şa­ka­yık öz­le­ri­ne CC pig­ment­le­ri ve ışıl­tı ve­ren in­ci par­ti­kül­le­rin­den olu­şan bir for­mül ek­le­ne­rek oluş­tu­rul­muş bir ürün.
– İn­san­la­rın ıs­rar­la is­te­di­ği han­gi ürün­le­ri­niz var?
En çok ter­cih edi­len ilk 5 ürü­nü­müz­den bah­se­de­bi­li­rim. Di­vi­ne Cre­am en çok sa­tan ürün­le­ri­miz­de ba­şı çe­ki­yor. Sa­de­ce kre­mi de­ğil, şu an ge­niş­le­miş ürün ga­mı ile Di­vi­ne se­ri­si­nin göz kre­mi se­ru­mu da revaçta.

Son güncelleme: 15:23 - 19.05.2016
Etiketler