Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Çok zayıfım ama yeterince güzel miyim?
Çok zayıfım ama yeterince güzel miyim?
Değişen beslenme düzeni, çalışma saatleri yüzünden spora yeterince vakit ayıramamak beraberinde fazla kiloyu getiriyor. Panik halinde yapılan “Hızlı kilo verme” rejimleri, kontrolsüz diyetler çatlakların oluşumunu kehanet olmaktan çıkarıyor. 
Yaşam 19 Haziran 2016 - 00:51

Yasemin CANDEMİR

10 ka­dın­dan bi­ri için bu du­rum ge­çer­li di­yor uz­man­lar. Sü­rek­li “Sağ­lık­lı ya­şa­ma geç­me­niz ge­rek, bes­len­me dü­ze­ni oluş­tur­ma­lı­sı­nı­z” de­me­le­ri bun­dan. Za­man kı­sa sü­re­li re­jim­ler­le ki­lo­yu den­ge­de tut­ma dev­ri. Ama so­nuç­la­rı hiç de sa­nıl­dı­ğı gi­bi ol­mu­yor. Çı­kar­dı­ğı en be­lir­gin so­run çat­lak­lar. Ya­nı sı­ra hi­pog­li­se­mi, de­ri­de ku­ru­luk, le­ke­len­me vb. gi­bi düz­gün bir ba­kım ya­pıl­maz­sa aşıl­ma­sı zor prob­lem­ler do­ğu­ru­yor.

Çat­lak­la­rın olu­şu­mu­na ne­den olan tek so­run el­bet­te hız­lı ki­lo alıp ver­mek de­ğil. Ge­be­lik, er­gen­lik, ge­ne­tik kod­lar, ba­zı ilaç­la­rın yan et­ki­le­ri de kor­ku­lu rü­ya­mız olan çat­lak­la­ra ne­den ola­bi­li­yor.
Nor­mal du­rum­lar­da de­ri­de yüz­de 80 ko­la­jen ve yüz­de 4 ora­nın­da elas­tik fi­ber mev­cut. Çat­lak­lar ya da bi­lim­sel di­liy­le stri­a, ko­la­jen par­ça­lan­ma­sı ve elas­tin ha­sa­rı so­nu­cu olu­şu­yor. Çat­la­ğı el­le­di­ği­niz­de san­ki o böl­ge­de de­ri yok­muş gi­bi his­se­dil­me­si de bu yüz­den. Doğ­ru ürün dü­zen­li ola­rak kul­la­nı­lır­sa cilt ha­sa­rı ona­rı­la­bi­li­yor ve çat­la­ğın ren­gi ve de­rin­li­ği­nin za­man­la kay­bol­du­ğu his­se­di­le­bi­li­yor.

Güzellik sadece zayıf olmak değil!

Za­yıf­la­mak çok gü­zel ama her za­man in­ce bir vü­cut an­la­mı­na gel­mi­yor. Çok zor di­yet­ler, hiç­bir şey ye­me­mek ve sa­una­ya gir­mek vü­cut­ta­ki su­yu at­mak gü­zel­lik­ten çok şey kay­bet­ti­ri­yor. Kas kay­bıy­la be­ra­ber ki­şi­nin me­ta­bo­liz­ma­sı da hiç­bir şey ye­me­di­ği için ya­vaş­la­ma­ya baş­lı­yor. Ki­şi hız­lı ki­lo ve­rir fa­kat me­ta­bo­liz­ma ya­vaş ça­lış­tı­ğı için bu ki­lo­la­rın yüz­de yüz­de 90'ı su ola­rak gi­di­yor.  Kas­la­rın  yüz­de 70'i­nin su ol­du­ğu­nu var­sa­yar­sak vü­cut­ta­ki su­yu bu ka­dar faz­la şe­kil­de at­mak si­zi za­yıf ama şe­kil­siz de kı­la­bi­li­yor. Ki ka­za­nı­lan çat­lak­lar da ca­ba­sı…

En sık kadınlarda görülüyor

Çat­lak­lar vü­cu­dun tüm böl­ge­le­rin­de gö­rü­le­bi­li­yor. Fa­kat en sık yağ mik­ta­rı­nın faz­la ol­du­ğu vü­cut alan­la­rın­da ken­di­ni gös­te­ri­yor. En yay­gın ka­rın, gö­ğüs­ler, üst kol­lar, sırt, bal­dır­lar, kal­ça­lar­da kar­şı­mı­za çı­kı­yor­lar. Ka­dın­lar­da gö­rül­me sık­lı­ğı da­ha yo­ğun. Ka­dın­lar da be­lir­gin çat­lak­lar en sık ha­mi­le­lik sı­ra­sın­da hız­la alı­nan ki­lo­la­ra kar­şı ba­kım­sız kal­mak ne­de­niy­le or­ta­ya çı­kı­yor. Le­ke­len­me için de ay­nı du­rum ge­çer­li. Cilt ko­run­ma­sız kal­dı­ğın­da ya­şa­nan bü­yük de­ği­şim­le tek ba­şı­na sa­va­şa­mı­yor bu yüz­den koz­me­tik ba­kım­la­rın gü­cü­ne du­yar­sız kal­mak iler­de bü­yük mut­suz­luk ne­de­ni ola­bi­li­yor.

A ve E vitaminlerinin gücü!

Özellikle leke tedavisinde ve önlenmesinde A ve E vitaminlerinin etkisi çok yüksek. Cildin nem ihtiyacını ayarlayarak cildin rengini düzenliyor ve canlı görünmesini sağlıyorlar. Koruyucu özellikleri sayesinde dışarıdan gelecek mikrobik etkenlerin zararını da en aza indiriyorlar….

Çatlaklar oluşmasın diye…

– Cildinizi her gün bakım yağıyla nemlendirin. Duştan sonra yapacağınız kremleme hem çatlamaya karşı cildinize gerekli suyu verir, hem de cildin esnemesini daha kolay hale getirir.
– Spor yapanlar çatlamalara engel olmak için spordan 10 dk. önce vücutlarının belirli bölgelerini bakım yağıyla masaj yapıp öyle antrenman yapmalı.
– Bol bol su için. Kaybettiğiniz suyu tekrar yerine koymalısınız.
– Kesinlikle hızlı kilo alıp vermeyin ayda ortalama kardiyo diyet ve antrenmanla beraber 3-4 kılo hedefleyin.
– Oluşan çatlakları hemen anında fark edebilirseniz bakım yağlarını düzenli olarak hayatınıza dahil edin.
– Aç kalınarak yapılan rejimler vücuttan ağırlıklı olarak su kaybettirir. Cildiniz susuz kaldıkça, ihtiyacı olan kolajen ve elastin lifleri güçlendiremedikçe çatlaklar, lekeler oluşur.