Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Dalaman Ovası, Türkiye’nin ve dünyanın en verimli ovasıdır
Dalaman Ovası, Türkiye’nin ve dünyanın en verimli ovasıdır
Tropikal iklimi, taze sebze ve meyveleri ile Dalaman eşsiz lezzetleri bir arada sunuyor 
Ebru ERBERDİ
Yaşam 15 Mayıs 2016 - 00:22
35

Ege'­nin in­ci­si Muğ­la'dan her­ke­se mer­ha­ba. Ha­va­la­rın ısın­ma­sı­nı fır­sat bi­lip, ya­zın ka­vu­ru­cu sı­cak­la­rı ili­mi­ze uğ­ra­ma­dan he­men ön­ce, ya­za gi­riş yap­mak is­ti­yor­sa­nız, Muğ­la'ya mut­la­ka uğ­ra­ma­lı­sı­nız. Özel­lik­le sa­kin­li­ği, hu­zu­ru ve eş­siz lez­zet­le­ri tek bir ça­tı al­tın­da top­la­mak is­ti­yor­sa­nız, Muğ­la'nın en gü­zel il­çe­le­rin­den bi­ri olan Da­la­man, bu ide­al ka­ça­mak için bi­çil­miş kaf­tan. Yem­ye­şil or­man­la­rın, Ak­de­niz ve Ege böl­ge­si­nin ge­çiş nok­ta­sın­da, ve­rim­li top­rak­lar üze­rin­de ku­ru­lu Da­la­man, Tür­ki­ye'nin tu­ris­tik, kül­tü­rel ve ta­ri­hi mi­ras­la­rı­nın en önem­li­le­rin­den bi­ri­si ola­rak yer alı­yor. Da­la­man Ova­sı, Da­la­man Ça­yı ve tro­pi­kal ik­lim, bu top­rak­la­rı ve­rim­li kı­lı­yor ve böl­ge, Tür­ki­ye'de ta­rı­mın en önem­li nok­ta­la­rın­dan bi­ri­si ha­li­ne ge­li­yor.

33

Yayın balığı

Malzemeler: – 1.5 kg. kadar taze yayın balığı – 3 adet patates – Bir çorba kaşığı kadar un – 3-4 diş sarımsak
– Yarım deste maydanoz
– Yarım su bardağı zeytinyağı – 5-6 adet domates
– İki çorba kaşığı sosanglez
– 2 adet kuru soğan
– Defne yaprağı – Limon

Ya­pı­lı­şı: Ya­yın ba­lı­ğı­nın fı­rın­da pi­şi­ril­me­si için ilk ola­rak do­ma­tes­le­rin ka­buk­la­rı­nı ay­rış­tı­ra­rak kuş ba­şı ola­cak şe­kil­de di­lim­le­yi­niz. Ar­dın­dan pa­ta­tes­le­ri sö­ğüş ola­cak şe­kil­de pi­şi­rin ve bir kö­şe­de bek­le­tin. Ar­dın­dan ku­ru so­ğan­la­rı in­ce in­ce di­lim­le­yi­niz. May­da­noz­la­rı kı­yım­la­yı­nız. Ar­dın­dan sa­rım­sak­la­rı çok faz­la ol­ma­ya­cak şe­kil­de dö­vü­nüz. Ar­dın­dan fı­rın­da ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız tep­si­nin al­tı­na yağ­lı ka­ğı­dı ser­dik­ten son­ra üs­tü­ne ilk ola­rak ya­yın ba­lık­la­rı­nı di­zi­niz. Pa­ta­tes­le­ri haş­lan­dık­tan son­ra el­ma di­li­mi ola­cak şe­kil­de in­ce in­ce di­lim­le­yi­niz. Di­lim­le­ri ya­yın ba­lık­la­rın üst kı­sı­mı­na se­ri­niz. Ar­dın­dan bir ta­va ala­rak içi­ne di­lim­le­di­ği­niz so­ğan­la­rı atın ve so­ğan­la bir­lik­te def­ne yap­ra­ğı­nı ve zey­tin­ya­ğı­nı ak­ta­ra­rak ta­va­da ka­vu­run. Ar­dın­dan ta­va­ya unu ek­le­ye­rek ka­rış­tı­rın. Son­ra ta­va­ya sı­ra­sıy­la; di­lim­le­di­ği­niz do­ma­tes­le­ri, may­da­noz­la­rı ve sa­rım­sak­la­rı atın. Ta­va­da bu ka­rı­şı­mı ka­rış­tır­dık­tan son­ra 2 bar­dak su ila­ve ede­rek tek­rar­dan ka­rış­tı­rın, tu­zu­nu da ta­va­ya atın. Ta­va­nız­da­ki ka­rı­şı­mı fı­rın­da ya­yın ba­lı­ğı için ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz tep­si­nin üs­tün­den hiçbir yer boş kal­ma­ya­cak şe­kil­de gez­di­re­rek dö­kün. Ya­yın ba­lık­la­rı­nı­zın üs­tü­ne dök­tük­ten son­ra fı­rın­da kı­sık ateş­te ya­rım sa­at ka­dar pişirin.

34

Deniz börülcesi

Malzemeler: – 1/4 kg. deniz börülcesi – 2 çorba kaşığı zeytinyağı – 1 çorba kaşığı limon suyu – 1 diş püre halinde sarımsak – Tuz

Ya­pı­lı­şı: Deniz börülcelerini yıkayın ve kaynayan suda çok yumuşamasına izin vermeden pişirip, buzlu suya çıkarın. Börülceler soğuyunca sap kısımlarından yavaşça çekerek ayıklayın. Zeytinyağı, limon suyu ve sarımsak püresini iyice karıştırın. Börülceleri servis etmeden önce hazırladığınız sos ile karıştırın.

32

Silcan yoğurtlaması

Malzemeler: – 250 gram kadar Silcan
– 1 büyük soğan
– 1 tatlı kaşığı salça – 3 yumurta
– 2 diş sarımsak – Zeytinyağı

Ya­pı­lı­şı: Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ve haşlayıp ince kıydığınız silcan otunu ilave edip kavurmaya devam edin. 10 dakika kadar kavurduktan sonra yumurtalar kırılır ve pişirme süresi arzuya göre ayarlanarak servis edilir.