Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Estetik artık “doğal güzellik” için var!
Estetik artık “doğal güzellik” için var!
Günümüzde konu güzellik olunca tüm tabular yıkıldığından bu yana belki de en rahat, en özgür ve sınırlarını zorladığı dönemini yaşıyor estetik.
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 20 Kasım 2016 - 01:50

Günümüzde konu güzellik olunca tüm tabular yıkıldığından bu yana belki de en rahat, en özgür ve sınırlarını zorladığı dönemini yaşıyor estetik. Çünkü çektiğimiz selfie önemli, çünkü hepimiz kendi sosyal medyamızın yıldızlarıyız. Ve ne kadar iyi, doğal, sağlıklı görünüyorsa cildimiz o kadar varız. Peki son dönem yeniliklerle birlikte hangi yöntemler bizi gençleştirmek için çalışıyor ve sıkılaştırıyor.

Kişiye özel botoks

Ka­dın, er­kek her­kes bo­tox yap­tır­mak is­ti­yor çün­kü et­kin­li­ği­ni ve ko­ru­ma gü­cü­nü tar­tış­ma­mı­zı ge­rek­ti­ren her so­ru or­ta­dan kalk­tı. Es­ki­den çev­re­miz­de gör­dü­ğü­müz şaş­kın ba­kış­lı, kaş­la­rı aşı­rı kalk­mış ya ­da mi­mik­le­ri de­ğiş­miş uy­gu­la­ma­lar ar­tık ter­k e­dil­di. Önem­li olan bo­toks te­da­vi­sin­de ki­şi­ye özel yak­la­şım ya­pıl­ma­sı ve stan­dart uy­gu­la­ma­lar­dan çok ki­şi­nin bek­len­ti­le­ri­ne, sos­yal ya­şan­tı­sı­na ve ha­yat tar­zı­na uy­gun bir yön­tem be­lir­len­me­si. Bu nok­ta­da dok­to­run yüz ana­to­mi­si­ni iyi bil­me­si önem­li.

Somon DNA aşısı

Me­zo­te­ra­pi ka­dar et­ki­li baş­ka bir yön­tem “So­mon DNA aşı­sı­” es­te­tik kli­nik­le­ri­nin gün­de­min­de. Yıl­la­rın et­ki­siyle yüz, de­kol­te ve bo­yun böl­ge­sin­de or­ta­ya çı­kan gü­ne­şe bağ­lı ku­ru­luk, kah­ve­ren­gi le­ke­ler, mat­laş­mış ve sağ­lık­sız cilt ren­gi bir­kaç se­ans­lık ve 10-15 da­ki­ka sü­ren ağ­rı­sız ve ra­hat bir uy­gu­la­ma ile or­ta­dan kal­dı­rı­la­bi­li­yor. Bu te­da­vi­nin ay­nı za­man­da si­vil­ce iz­le­ri üze­rin­de de olum­lu et­ki­le­ri ol­du­ğu bi­li­ni­yor.

Minimum dokunuş maksimum sonuç

Bu­run ame­li­yat­la­rı en az Bo­toks ka­dar es­te­tik ope­ras­yon­la­rı­n ba­şın­da yer al­ma­yı sür­dü­rü­yor ama bü­yük de­ği­şim­ler­le. Bu­run iç böl­ge­sin­de ya­pı­lan dü­zelt­me­ler­de yo­ğun ola­rak la­zer uy­gu­la­nı­yor. Kı­kır­dak şe­kil­len­dir­me­le­rin­de özel ge­liş­ti­ril­miş bil­gi­sa­yar des­tek­li la­zer­ler kul­la­nı­lı­yor.Ya­kın za­ma­na ka­dar iyi­leş­me sü­re­le­ri 7-10 gün ara­sı iken bu sü­re iki gü­ne dü­şü­rül­müş du­rum­da çün­kü bu­run al­çı­sı ya­pıl­mak zo­run­da ka­lın­mı­yor. Akıl­lı la­zer tek­no­lo­ji­le­riyle her şey do­ğal ve ka­lı­cı olu­yor.

57

Örümcek ağı estetiği 

İş­lem, me­di­kal ip­le­rin cilt al­tı­na yer­leş­ti­ri­le­rek, za­man için­de kay­bo­lan ko­la­jen, fib­rop­last ve elas­tan üre­ti­mi­nin tek­rar ak­ti­ve ol­ma­sı­nı sağ­la­yan bir sis­te­me sa­hip. As­lın­da tek­ni­ğin pren­si­bi son de­re­ce ba­sit. İp­le­r cilt al­tı­na iğ­ne­ler va­sı­ta­sıy­la ağ gi­bi örü­lü­yor. Cilt yü­ze­yin­de her­han­gi bir ke­si ol­ma­dı­ğı için iz kal­mı­yor. Lif­ting et­ki­si ya­ra­tan ip­ler, cil­din to­par­lan­ma­sı­nı sağ­lıyor.

58

Yüz gençleştirmede lazer

Bo­yun ve gı­dı böl­ge­sin­de­ki yağ­lar, özel la­zer­ler­le sa­de­ce bir se­ans­ta eri­ti­le­bi­li­yor; bu böl­ge­ler ve yüz, yi­ne bir se­ans­ta ge­ri­le­bi­li­yor; es­ki­den sa­de­ce cer­ra­hi ope­ras­yon son­ra­sı sark­ma­lar gi­de­ri­le­bi­lir­ken, uy­gun la­zer­ler bi­linç­li ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­da, cilt ka­li­te­si de ar­tı­rı­la­bi­li­yor; kı­rı­şık­lık­lar, gü­neş ve yaş­lı­lık le­ke­le­ri de yok edi­le­bi­li­yor. Ayrıca  cilt ve cilt al­tı ge­ri­le­bi­li­yor.

Etiketler