Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Farklı kültürlerin kenti: Bismil
Farklı kültürlerin kenti: Bismil
Yaşam 1 Mayıs 2016 - 02:30

Ebru Erberdi

Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu'nun en gü­zel il­le­rin­den Di­yar­ba­kı­r'­da­yız bu haf­ta. İli­mi­zin her il­çe­si, ay­rı bir kül­tü­rü ve ay­rı gü­zel­lik­le­ri için­de ba­rın­dı­rır­ken, Bis­mil İl­çe­si dik­ka­ti­mi çe­ki­yor ve bu­ra­nın ta­ri­hi do­ku­su be­ni de­rin­den et­ki­li­yor. Bas­mil ka­bi­le­si, bu­ra­da­ki top­rak­la­ra yer­le­şi­yor, Me­zo­po­tam­ya yö­re­sin­de Bis­mil ku­rul­ma­ya baş­lı­yor ve bu ta­rih o ka­dar es­ki­ye da­ya­nı­yor ki, il­çe­de bu­lu­nan me­zar taş­la­rı 400 yıl ka­dar ge­ri­ye gi­di­yor. İl­çe hem ka­ra­yo­lu, hem de de­mir­yo­luy­la fark­lı yer­ler­le bağ­lan­tı­ya sa­hip. Yaz­la­rı ol­duk­ça sı­cak ve ku­rak ge­çen il­çe­de, so­ğuk ve ka­ra­sal bir kış ik­li­mi ha­kim. Ku­rak top­rak­la­rın ve sı­cak ik­li­min et­ki­siy­le, ka­ra­sal ik­li­me has bit­ki tür­le­ri bu­ra­da ha­ki­mi­yet ku­ru­yor. Di­yar­ba­kı­r'­ın mut­fa­ğı, Bis­mil top­rak­la­rın­da da et­ki­si­ni gös­te­ri­yor.

94

MEFTUNE

Malzemeler: – 1 kg koyun kuşbaşı – 1.5 kg patlıcan – 1 kg domates – 2 çorba kaşığı sumak – 1 su bardağı su – Tuz, pulbiber 

Ya­pı­lı­şı: Eti yı­ka­yıp tuz­la ova­rak ten­ce­re­nin ta­ba­nı­na ya­yın. 2 çor­ba ka­şı­ğı su­ma­ğı 1 su bar­da­ğı suy­la ka­rış­tı­rıp 15 da­ki­ka bek­le­tin. İn­ce bir tül­bent­ten ge­çi­re­rek sü­zün. Pat­lı­can­la­rın ka­buk­la­rı­nı ala­ca­lı so­yun. Bo­yu­na dör­de bö­lüp kü­çük kü­çük doğ­ra­yın. Tuz­lu su­da bek­le­tip sü­zün. Do­ma­tes­le­rin ka­buk­la­rı­nı so­yup küp şek­lin­de doğ­ra­yın. Ha­zır­la­dı­ğı­nız seb­ze­le­ri ten­ce­re­de­ki etin üze­ri­ne yer­leş­ti­rin. Su­mak su­yu­nu ila­ve edip tuz ve pul­bi­ber ser­pin. Et­ler yu­mu­şa­yın­ca­ya ka­dar ka­pa­ğı ka­pa­lı ola­rak pi­şi­rin. Sı­cak ola­rak ser­vis edin.

95

PIÇIK

Malzemeler: – Yarım kilo köftelik bulgur – 2 bardak su – 1 yemek kaşığı tuz – 1 kg yoğurt – 3 diş sarmısak – 2 yemek kaşığı tereyağı – 1 yemek kaşığı pulbiber 

Ya­pı­lı­şı: Bulguru derin bir kaba koyup üzerine iki bardak kaynamış suyu,sana yağını ve tuzu dökün. 15 dakika beklettikten sonra üzerine bir avuç un dökün ve iyice yoğurun (ara sıra elinizi ıslatın) sonra bunları fındık büyüklüğünde (ya da ince-uzun şeklinde) yuvarlayın. Bütün bulgur bittikten sonra tencerede kaynayan tuzlu suya atın. 15 dakika sonra kalan suyu süzün servis tabağına dökün üzerine sarmısaklı yoğurdu çırpıp dökün üzerine tereyağı ile salça kızartıp süsleyin.

Son güncelleme: 12:54 - 01.05.2016
Etiketler