Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Her yaşın cilt bakımı farklıdır
Her yaşın cilt bakımı farklıdır
Gençliğimizi uzun yıllar boyunca korumak için doğru ve bilinçli cilt bakımını kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Peki, yaşınıza göre cilt bakımının püf noktalarını biliyor musunuz?
Yaşam 18 Eylül 2016 - 01:15

Gençliğimizi uzun yıllar boyunca korumak için doğru ve  bilinçli cilt bakımını kesinlikle ihmal etmemeliyiz.  Peki, yaşınıza göre cilt bakımının püf noktalarını biliyor musunuz?

Kaç yaşında olursak olalım cildin her yaşta karşılaşabileceği sorunlar vardır. Her yaşta ciltte içsel ve dışsal faktörlere bağlı birtakım değişimler meydana gelir.  Dr. Eylem Acar Kliniği'nin sahibi Dermatolog Dr. Eylem Acar, canlı bir cilt için yaş gruplarına göre uygulanacak bakım önerilerini anlattı…

43

20'Li YAŞLAR

20'li yaş­lar­da cilt ba­kı­mı­nın en önem­li kıs­mı­nı, cil­din ola­bil­di­ğin­ce az za­rar gör­me­si­ni sağ­la­mak oluş­tu­rur. Bu­nun için gü­neş­ten ve ul­tra­vi­ole­den ko­ru­nun, az uyu­ma­yın, al­kol, si­ga­ra ve stres­ten uzak du­run. Bu yaş­lar­da cilt güç­lü, pü­rüz­süz ve ger­gin­dir. An­cak hor­mon­lar dü­ze­ne gir­me­di­ği için cilt so­run­la­rı özel­lik­le de er­gen­lik si­vil­ce­si de­ni­len ak­ne ve si­yah nok­ta prob­le­mi sık­lık­la ya­şa­na­bi­lir. Cil­di te­miz­le­mek ve nem­len­dir­me­ye özen gös­ter­mek bu yaş­lar­da çok önem­li­dir. Özel­lik­le si­vil­ce ve si­yah nok­ta­la­rın faz­la ol­du­ğu du­rum­lar­da, doğ­ru te­miz­le­yi­ci ve nem­len­di­ri­ci­yi seç­mek çok önem­li­dir. En sık ya­pı­lan ha­ta, cil­din ya­ğı­nı faz­la­sıy­la alan bir ürün seç­mek­tir.

42

30'LU YAŞLAR

Ka­dın­lar için 30'lu yaş­lar; önem­li bir dö­nüm nok­ta­sı­dır. Otuz­lu yaş­lar­da ya­vaş ya­vaş cilt­te ba­zı so­run­lar baş gös­ter­me­ye baş­lar. Er­gen­lik dö­ne­mi bo­yun­ca de­vam eden yo­ğun yağ­lan­ma ve ak­ne so­ru­nu; iler­le­yen yıl­lar­da azal­ma­ya baş­lar, cil­din yağ ve nem sal­gı­sın­da azal­ma gö­rü­lür. Bu da 30'lu yaş­lar­da, ki­şi­le­rin da­ha az yağ­lı ve da­ha nem­siz bir cil­de sa­hip ol­ma­sı­na ne­den olur. Bu dö­nem­de  sa­bah­la­rı ko­ru­ma fil­tre­si içe­ren krem­ler, ak­şam­la­rı ise cil­di nem­len­di­rip ona­ran mey­ve asit­le­ri ve­ya re­ti­no­ik asit içe­ren ürün­le­re baş­la­mak ye­rin­de olur. Bu yaş­lar pee­ling uy­gu­la­ma­la­rı için uy­gun za­man­dır.

40'LI YAŞLAR

Yaş­lan­ma be­lir­ti­le­ri­nin en be­lir­gin şe­kil­de kar­şı­mı­za çık­ma­ya baş­la­dı­ğı 40'lı yaş­lar­da kah­ve­ren­gi le­ke­ler, renk dü­zen­siz­lik­le­ri, de­rin­le­şen mi­mik çiz­gi­le­ri ve elas­ti­ki­yet kay­bıy­la sa­vaş­ma­ya baş­la­ma­lı­sı­nız. Cil­din yaş­lan­ma­sı­nı ge­cik­tir­mek için ya­pı­la­bi­le­cek pek çok şey var. Bu yaş­lar­da­ki cil­din ko­la­jen üre­ti­mi ne ya­zık ki gi­de­rek aza­lı­yor. Üst kat­man hâ­lâ gü­cü­nü ko­ru­yor­muş gi­bi gö­zük­se de, cil­din iç kıs­mı­nı des­tek­le­yen es­nek lif­ler bi­raz za­yıf dü­şü­yor. Ar­tık tem­bel­leş­me­ye baş­la­yan cil­din uy­gun koz­me­tik ürün ve iş­lem­ler­le uya­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Da­ha güç­lü pee­ling­ler, de­rin­leş­me­ye baş­la­yan mi­mik çiz­gi­le­ri­ne bo­toks ve dol­gu uy­gu­la­ma­sı, da­ha par­lak can­lı bir cilt için me­zo­te­ra­pi uygulanmalı.

38

50'Li YAŞLAR

50 ya­şın­dan iti­ba­ren cilt, her ge­çen gün do­ğal ne­mi­ni kay­bet­me­ye ve ku­ru­ma­ya baş­lar. Bu ne­den­le cilt­te­ki do­ğal ne­mi ko­ru­mak çok önem­li­dir. Bu yaş­lar­da me­na­poz dö­ne­mi­ne ait hor­mo­nal de­ği­şik­lik­ler yü­zün­den da­ha yo­ğun içe­rik­li bi­raz da­ha yağ­lı ürün­ler ter­cih edi­le­bi­lir.  Bu tür krem­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, cil­din nem ka­zan­ma sü­re­ci­ni hız­lan­dı­rır. Bo­toks, dol­gu, pee­ling, la­zer uy­gu­la­ma­la­rı­na ila­ve ola­rak bu yaş­lar­da sark­ma­la­rı ve elas­ti­ki­yet kay­bı­nı ön­le­mek cilt içi­ne kol­la­jen-vi­ta­min en­jek­si­yon­la­rı ya­pıl­ma­lı.

50 YAŞ ÜSTÜ

Ya­şın iler­le­me­si, cil­din do­ğal ne­mi­ni bü­yük öl­çü­de kay­bet­me­si, kul­la­nı­lan ilaç­lar, ge­çi­ri­len has­ta­lık­lar ve ha­va kir­li­li­ği­nin de et­ki­siy­le cilt ku­ru­ma­ya ve kı­rı­şık­lık­lar yo­ğun­laş­ma­ya baş­lar. Bu yaş gru­bu ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­cak nem­len­di­ri­ci­le­rin, cil­di nem­len­dir­me­nin ya­nı sı­ra, ona­rı­cı ve kı­rı­şık gi­de­ri­ci özel­lik­le­ri­nin de bu­lun­ma­sı ge­rek­li­dir. Eğer bu yaş­la­ra ka­dar cil­di­mi­ze iyi bak­tıy­sak cil­di­miz de bu ba­kı­mı mut­la­ka tak­dir ede­cek­tir. An­ti-aging de uy­gu­lanabilir.

Hangi yaşta olursanız olun…

– Mutlaka sabah akşam cilt temizliğini ihmal etmeyin.
– Cilt yapısına uygun nemlendirici ve güneş koruyucu ve antioksidan kullanın.
– Sağlıklı dengeli düzenli beslenin. Yanlış diyetlerden kaçının. Sık kilo alıp vermektense kiloyu muhafaza etmek cilt sarkmalarından korunmak adına daha yararlı olacaktır.
– Stres, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun.
– Gerektiğinde profesyonel uygulamalardan destek alın.

Haftaya:   DAHA GENÇ VE GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ