Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Kendi hücrelerinizle gençleşin
Kendi hücrelerinizle gençleşin
Kulağınızın arkasında cildinizin kaybettiği ışıltıyı sağlayan dokuların bulunduğunu biliyor muydunuz?
Yaşam 17 Temmuz 2016 - 01:10

Kulağınızın arkasında cildinizin kaybettiği ışıltıyı sağlayan dokuların bulunduğunu biliyor muydunuz? Bu özel bölgeden alınan dokular, zamana yenik düşen cildinizin yeniden ışıldamasını sağlıyor…

Son yıllarda oldukça profesyonel bir şekilde uygulanan fibroblast enjeksiyonları cildin sağlıklı ve bebeksi hücrelerini kişiye geri kazandırarak yeni kolajen sentezini gerçekleştiren hücresel bir tedavi yöntemidir” diyen Dr. Eylem Acar Kliniği'nin Sahibi Dermatolog Dr. Eylem Acar, 10 yaş genç görünmeyi sağlayan bu yöntemi şöyle anlattı…

45

Kök hücre tedavisi midir?

Fibroblastlar, bir nevi kök hücredir. Cildin erişkin kök hücreleridir. Vücuttaki bütün hücreler başlangıçta fibroblasttır.  Somatik  bir  hücre  olduğu  için  bu uygulama bir nevi kök hücre uygulamasıdır.

Nasıl uygulanır?

Günümüzde, zihinsel, fiziksel ve ruhsal bir bütün olarak, sağlıklı, genç ve güzel olmak  herkesin arzusu… Son zamanlarda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkemizde de otolog fibroblast enjeksiyon yöntemi tercih edilmektedir. Kulak arkasından alınan bir parça dokunun, laboratuvar ortamında, cildin genç kalmasını sağlayan fibroblastlarına ayrılıp çoğaltılması yöntemidir. Çoğaltılan hücreler, yüze tekrardan enjekte edilmektedir. Bu hücreler kolajen sentezleyerek derinin yeniden yapılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca kan alımıyla elde edilen serum, hücre kültürünün üretilmesinde kullanılmaktadır. Hücre kültürünün kendi kanı ile yapılmasının, serumdan hücre içine geçen growth faktörlerin de uygulamaya olumlu katkısı olacaktır. Kişiden alınan kan miktarı da hastayı olumsuz etkileyecek oranda değildir.

Fibroblast nedir?

Fibroblastlar, bağ dokusunun ana hücreleridir. Yassı uzun ya da ovalimsidirler. Gövde kısımlarından sitoplazmik uzantılar çıkar, çekirdekleri oval olan hücrelerdir. Bağ dokunun ana maddesi olan ve yaraların iyileşmesinde işlevi olan kolajen proteininin yapımından sorumlu hücrelerdendirler.

48

Ciltte ne gibi değişiklikler olur?

Bu uygulama ile cildin ışık yansıması değişir. Yaşlanan cilt hem kolojen hem de sıvı ve hücre kabediyor. Hücre kaybına bağlı olarak sıvı tutma kapasitesi de düşer. Kaybolan sıvı ile ciltte aydınlık olan görüntü gider ve çökme görülür. Örnek bebek cildinde, su tutma kapasitesi yüksektir, otolog fibroblast tedavisi ile kolojen sentezleyerek derinin yeniden yapılanmasını sağlamaktadır, bu da cildin pırıl pırıl olmasını sağlar.

Hangi bölgelerde etkilidir?

Bu yön­tem­le yüz­de­ki kı­rı­şık­lık­lar, ve çat­lak­lar gi­bi de­rin oluk­la­rın te­da­vi­si, du­dak­la­rın bi­çim­len­di­ril­me­si, ak­ne iz­le­ri­nin, hat­ta uzun sü­re­li de­ri ya­ra­la­rı­nın ve iz­le­ri­nin te­da­vi­si için ki­şi­nin ken­di­ne ait (oto­log) can­lı alt de­ri hüc­re­le­ri (fib­rob­last) dol­gu mad­de­si ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Kı­rı­şık­lık dü­zelt­me­de en çok uy­gu­la­nan böl­ge­ler gla­bel­lar böl­ge, göz ke­na­rı kaz aya­ğı böl­ge­si, bu­run du­dak hat­tı, du­dak ke­na­rı­dır.  Ay­rı­ca kel­lik te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­mı yer al­mak­ta­dır. Kıl fo­li­kü­lü­nü çev­re­le­yen hüc­re­ler ayık­la­na­rak alı­nan hüc­re­ler, la­bo­ra­tu­var or­ta­mın­da ço­ğal­tı­la­rak kel­lik so­ru­nu­na al­ter­na­tif çö­züm ola­rak yer alı­yor. Saç­sız böl­ge­ye uy­gu­la­na­rak ana­jen faz­dan eriş­kin fa­za ulaş­ma­sı sağ­la­nı­yor.  Do­ğum çat­lak­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de rad­yof­re­kans yön­te­mi ile bir­lik­te yük­sek ba­şa­rı el­de edil­miş. Te­da­vi­nin ar­dın­dan 12-24 ay bo­yun­ca ka­de­me­li ola­rak dü­zelt­me sağ­lar.  Bu dü­zel­me uzun sü­re­li­dir.

44

Kimler için uygundur?

Uy­gu­la­ma her­ke­se ra­hat­lık­la ya­pı­la­bi­lir. Özel­lik­le 30-55 yaş­la­rı ara­sın­da cil­din re­ak­si­yon­la­ra tep­ki ver­me hı­zı yük­sek ol­du­ğun­dan,  yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar ver­mek­te­dir. Oto­log yön­tem­ler, ge­ne­tik cilt prob­le­mi olan has­ta­lar­da te­da­vi edi­ci ola­rak da  kul­la­nıl­ır. Di­ya­bet has­ta­la­rı­na da uy­gu­la­na­bi­lir.  Ayrıca di­ya­be­tik ya­ra­la­rı iyileştirir.

46

Diğer yöntemlerden farkı nedir?

Her yön­te­min ken­di­ne has özel­li­ği mev­cut­tur. Ki­şi­nin bek­len­ti­si ve  sağ­lık du­ru­mu­na gö­re se­çim ya­pıl­mak­ta­dır. Alı­şa­gel­miş dol­gu mad­de­le­rin­den en önem­li far­kı, uzun et­ki­li bir yön­tem­dir. Dol­gu mad­de­le­ri­nin ak­si­ne, ki­şi­nin ken­di hüc­re­le­rin­den el­de edi­len bir yön­tem ola­rak, ki­şi­nin do­ğal gü­zel­li­ği­ni or­ta­ya çı­kar­ma­ya yar­dım­cı olur, cil­di­ni ye­ni­ler. Oto­log ya­ni ki­şi­nin ken­di hüc­re­le­riy­le ya­pı­lan bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu için is­ten­me­yen yan  et­ki­ler açı­sın­dan da ol­duk­ça  gü­ven­li­dir.

Haftaya:  Yazın saç bakımı  nasıl olmalı?