Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Kırıştıran ışınlar bulutlardan da geçiyor!
Kırıştıran ışınlar bulutlardan da geçiyor!
Cildimiz güzel olsun istiyor ama su içmeyi unutuyoruz, yeterince güneş koruması sürmüyor, peeling ritüellerini yapmıyoruz. Tüm yatırımını nem seviyesinin dengesi üzerine kuran Murad’dan pırıl pırıl bir cilde kavuşmanın kısa hikayesini dinledik.
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 7 Ağustos 2016 - 02:00

Bü­tün­sel sağ­lık il­ke­siy­le Tür­ki­ye'de­ki 10. yı­lı­nı dol­du­ran Mu­rad, cilt ba­kı­mı­nın vü­cu­da ge­niş bir pers­pek­tif­le ba­kı­lır­sa doğ­ru ya­pı­la­ca­ğı­na ina­nan mar­ka­lar­dan bi­ri. İyi gö­rün­me­nin sır­rı­nı iyi ya­şa­mak ve iyi his­set­mek­le açık­lı­yor­lar ve tüm ürün­le­rin­de ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz nem­len­di­ren su­la­rı kul­la­nı­yor­lar. Özel­lik­le ku­ru­luk ve gü­neş le­ke­le­ri so­run­la­rı­na odak­la­nı­yor­lar ki Mu­rad Mar­ka Mü­dü­rü Şa­hi­ka Yıl­ma­z'­ın an­lat­tık­la­rı­na ku­lak ve­rin biz­ce.

Özel­lik­le en bü­yük so­ru­nun ku­ru­luk ve gü­neş le­ke­le­ri ol­du­ğu ma­lum. Al­dı­ğı­nız yo­lu an­la­tır mı­sı­nız?
Cil­din ko­ru­yu­cu bir ba­ri­yer ol­du­ğu­na ve za­rar­lı şey­le­ri dı­şa­rı­da bı­ra­ka­rak sa­de­ce ya­rar­lı şey­le­ri -özel­lik­le su­yu- içe­ri al­dı­ğı­na da­ir bir fi­kir şu ana ka­dar zih­ni­mi­ze yer­leş­tir­miş­tik. Bu yüz­den cilt ba­kım kü­rü­mü­zün her adı­mı bu ba­ri­ye­ri güç­len­dir­me­ye ve cil­din su içe­ri­ği­ni artır­ma­ya yö­ne­lik. Su kay­bı­na uğ­ra­mış hüc­re, cilt­te ken­di­ni ku­ru­luk ola­rak gös­te­ri­yor ve ku­ru cilt da­ha hız­lı yaş­la­nı­yor. Gü­neş ko­ru­ma­la­rı ise cil­di­ni­zi, gü­neş ışın­la­rı­nı eme­rek ya da en­gel­le­ye­rek ko­ru­yor. Gü­nü­müz­de hem UVA hem de UVB ışın­la­rı­na kar­şı ko­ru­ma sağ­la­yan gü­neş krem­le­ri var. Ar­tık UVB ko­ru­yu­cu ürün­ler tek baş­la­rı­na ye­ter­li sa­yıl­maz. Bi­zim krem­le­ri­mi­zin içe­ri­ğin­de bu­lu­nan nar, ye­şil ça­yın içe­ri­sin­de­ki an­ti­ok­si­dan­lar­dan da güç­lü “el­la­gik asi­t” adı ve­ri­len bir an­ti­ok­si­dan içe­ri­yor. Bir ça­lış­ma­ya gö­re nar su­la­rın­da kır­mı­zı şa­rap ve ye­şil ça­yın üç ka­tı an­ti­ok­si­dan ak­ti­vi­te­si mev­cut.
Nar ay­rı­ca vi­rüs­le­re kar­şı da et­ki­li, te­mas anın­da vi­rüs­le­ri yok ede­bi­li­yor.

Na­rın an­ti­ok­si­dan et­ki­si bir hayli yüksek…
Na­rın gü­neş ko­ru­ma fak­tör­le­ri­nin et­kin­li­ği­ni ar­tır­dı­ğı­nı ka­nıt­la­mak için ba­ğım­sız bir la­bo­ra­tu­var­dan, dör­dü nar öz­lü ve dör­dü nar öz­süz ol­mak üze­re se­kiz fark­lı gü­neş ko­ru­ma fak­tö­rü for­mü­lü­nü test et­me­le­ri­ni is­te­dik. Nar özü ek­le­mek for­mül­le­rin ko­ru­ma fak­tö­rü­nü yüz­de 20 ar­tır­dı.

Ku­ru­luk için özel çö­züm­le­ri­niz ne­dir? Na­sıl ve han­gi içe­rik­ler­le?
Su sağ­lı­ğı­mız için o ka­dar önem­li ki de­ri de da­hil ol­mak üze­re tüm or­gan­la­rın et­kin bir nem­len­dir­me sis­te­mi var. Cil­din ih­ti­yaç­la­rı ve da­hi­li su kay­na­ğı ara­sın­da­ki de­vam­lı den­ge­yi sağ­la­ya­rak sen­kro­ni­ze şe­kil­de ça­lı­şan da­mar­lar, ter ve yağ bez­le­ri ile su tu­tu­cu ve su çe­ki­ci mo­le­kül­ler­den olu­şu­yor.
Eğer ye­te­rin­ce su alın­maz­sa ku­ru­luk baş­lı­yor; kı­rı­şık­lık­lar, bağ do­ku­da ha­sar, mat­laş­ma, sark­ma­lar, form bo­zul­ma­la­rı ve elas­ti­ki­yet kay­bı mey­da­na ge­li­yor. Cilt ku­ru­lu­ğuy­la sa­vaş­mak için, ne­mi hap­se­den uzun sü­re nem se­vi­ye­si­ni ko­ru­yan krem­le­ri kul­lan­mak önem­li­dir.

Murad Marka Müdürü Şahika Yılmaz

Murad Marka Müdürü Şahika Yılmaz

Hangi güneş kremini kullanmalı?

Güneş lekeleri hâlâ kabus olmayı sürdürüyor. Neleri yanlış yapıyoruz?
Güneş koruyucu seçimini doğru yapmak çok önemli. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey geniş yelpazeli olması, yani hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma sağlaması.
SPF sadece güneş yanığı koruması ölçütü ve yanmaksızın güneş altında ne kadar oturabileceğinizi simgeler. Kullanmanız gereken minimum SPF (koruma faktörü) 15; normalde on dakika içinde kızarıyorsanız bu kremi sürerek güneş altında iki buçuk saat yani 150 dakika (10 dakika x 15) oturabileceğinizi ifade eder.
Ayrıca enflamasyon, kuruluk ve cildinize akın eden ve güneş korumasından içeri sızmayı başaran ultraviyole ışınlarının sebep olduğu serbest radikal oluşumunu da engellemeniz gerekir. Günümüzde C ve E vitamini içeren ve güneş korumalarının etkinliklerini artıran pek çok ürün mevcut. Ancak nar özü ve üzüm çekirdeği de dahil edilerek güneş ışınlarının, cildin en çok zarar gören üst katmanında tutulmalarını sağlayan formüller daha etkili.

Er­kek­ler ne­den geç yaş­la­nı­yor?
Er­kek­ler her gün tı­raş ol­duk­la­rı için, soy­ma iş­le­mi­ne ka­dın­lar ka­dar ih­ti­yaç duy­maz­lar çün­kü tı­raş en üst­te­ki ölü ta­ba­ka­yı yok eder­. An­cak cilt­le­ri ka­dın­la­rın cil­din­den da­ha ka­lın ol­du­ğu için ge­nel­de hid­rok­si asit te­da­vi ürün­le­ri on­la­ra da fay­da­lı olur. Tı­raş sı­ra­sın­da oluşan so­yul­ma, er­kek­le­rde ne­den da­ha az çiz­gi ol­du­ğu­nu da açık­lar.

KIŞIN DA KREM KULLANMAK ŞART

Kış gün­le­rin­de ek­sik edi­len ko­ru­ma fak­tör­le­ri le­ke ola­rak ge­ri dö­nü­yor. Ama cil­di bu ka­dar kim­ya­sal­la ko­ru­mak ne ka­dar doğ­ru?
Gü­neş ışın­la­rı de­ri­de her za­man ay­nı et­ki­yi ya­pı­yor ya­ni cilt üze­rin­de­ki et­ki­si sı­cak­lık­lar­la ve mev­sim­ler­le il­gi­li de­ğil. Bu ne­den­le gü­neş ışın­la­rı­nın yo­ğun ol­du­ğu yaz mev­si­mi­nin ya­nı sı­ra kı­şın da gü­neş­ten ko­ru­yu­cu kul­lan­mak önem ta­şı­yor. Hat­ta doğrudan gü­neş ışı­ğı gel­me­se bi­le ko­run­mak ge­re­ki­yor. Çün­kü ışın­lar bu­lut­tan bi­le ge­çi­yor. Bu ne­den­le ko­ru­yu­cu krem­le­rin en azın­dan gü­neş gö­ren el, yüz gi­bi yer­ler­de kul­la­nıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz.
Za­ten oluş­muş le­ke­ler için ne ya­pıl­ma­lı?
Hüc­re ye­ni­len­me­si sü­rek­li de­vam eden bir sü­reç. De­ri hüc­re­le­ri epi­der­mi­sin alt kı­sım­la­rın­da olu­şur, bu kat­man­dan yu­ka­rı doğ­ru ha­re­ket ede­rek ölür ve par­ça­la­nır. Es­ki­ye­rek ya da ko­pa­rak iti­lir­ler ve ay­nı sü­reç­ten ge­çen ye­ni hüc­re­ler on­la­rın ye­ri­ne ge­çer. Nemlendirici de cildin dostudur.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.