Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Küçük dokunuşlarla daha genç ve güzel görünün
Küçük dokunuşlarla daha genç ve güzel görünün
İlerleyen yaşla birlikte canlılığını kaybeden cilt, giderek kırışıp, sarkar... Ancak dolgu uygulamalarıyla yapılan küçük dokunuşlarla; cildinizi ameliyatsız yenileyip, daha genç görünebilirsiniz...
Yaşam 25 Eylül 2016 - 01:51

İlerleyen yaşla birlikte canlılığını kaybeden cilt, giderek kırışıp, sarkar… Ancak dolgu uygulamalarıyla yapılan küçük dokunuşlarla; cildinizi ameliyatsız yenileyip, daha genç görünebilirsiniz…

Cildimiz 30'lu yaşlardan itibaren yaşlanmaya başlar… İleri yaşlarda da cildi nemli, gergin, parlak tutan ve bağ dokularımızda mevcut olan hyluronik asit azalır. Nemli olmayan, direnci zayıflayan cilt matlaşır, kırışır ve sarkar. Yanaklar yer yer çöker, hatta dudaklar incelir. Bir de güneş ışınlarının etkisiyle cilt daha da yıpranır… Ancak günümüzde dolgu enjeksiyonlarıyla daha genç ve güzel görünebilirsiniz. Özellikle cerrahi operasyonlardan çekinenler artık Özellikle ciltte doku yenilemesi sağlayan hyaluronik asit dolgu ile gençleşebilecek. Hyaluronik asit; cilt altına kolaylıkla yerleşerek deforme olan dokuları destekliyor, hacim kazandırıyor, üstelik doğal bir görüntü yaratıyor. Dr. Eylem Acar Kliniği'nin sahibi Dermatolog Dr. Eylem Acar, tüm dünyada botokstan sonra en çok uygulanan anti-aging yöntemlerinden biri olan dolgu enjeksiyonlarıyla ilgili bilgi verdi…

Hangi bölgelere uygulanabilir?

Yaz bitti, sonbaharla birlikte güneşten yıpranan cildinizi yeniden canlandırmanız mümkün… Üstelik ameliyatsız… Sadece dolgu uygulamalarıyla… Dolgu enjeksiyonlarında en çok kullanılan içeriklerden biri hyaluronik asittir. Yüz şeklinin dengeli volümetrik yapılandırılmasında  hyaluronik asit uzun zamandır güvenle kullanılmaktadır. Cilt altında kolaylıkla yerleşerek zamanla deforme olan, çöken, kırışan dokuları destekler, hacim kazandırır ve  sonuçta natürel bir görüntü elde edilir. Üstelik cildiniz asla bir operasyon izi taşımaz. Yanak boşlukları, alın kenarları, göz çevresi çukuru, burun kenarından ağız köşesine kadar inen çizgilerde, dudaklarda, el üstleri ve alında da güvenle kullanılabilir.

Hyaluronik asit nedir?

Hya­lU­ro­nik asit vü­cu­dun en önem­li ya­pı taş­la­rın­dan bi­ri­dir ve kan da­mar­la­rın­dan, iç or­gan­la­ra, cilt için­den ek­lem­le­re ka­dar he­men her yer­de bu­lu­nur. Hya­lü­ro­nik asit bağ do­ku­su­nun ana ya­pı mad­de­si­dir. En faz­la be­bek cil­din­de bu­lu­nur. Can­lı, ne­mi faz­la, par­lak cilt­le­re be­bek gi­bi cilt de­me­miz bun­dan­dır. Hya­lü­ro­nik asit cil­de can­lı­lı­ğı, par­lak­lı­ğı, ne­mi, to­nu­su, ger­gin­li­ği ve­ren hüc­re mat­rik­si­ni oluş­tu­rur. Cilt­te­ki yaş­lan­ma sü­re­ci hya­lu­ro­nik asi­din 25-30'lu yaş­lar­dan iti­ba­ren azal­ma­sı ne­de­niy­le hız ka­za­nır. Cilt hya­lu­ro­nik asi­din azal­ma­sıy­la can­lı­lı­ğı­nı, par­lak­lı­ğı­nı, es­nek­li­ği­ni kay­bet­me­ye baş­lar.  Nem­li ol­ma­yan, di­ren­ci  za­yıf­la­yan cilt mat­la­şır, kı­rı­şır ve sar­kar. Ya­nak­lar yer yer çö­ker, kı­rı­şık­lık­lar olu­şur, hat­ta du­dak­lar in­ce­lir.. He­nüz bu so­run­lar oluş­ma­dan yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ge­cik­tir­mek için de dol­gu­lar­dan fay­da­la­na­bi­li­riz. Dı­şa­rı­dan ve­ri­le­cek saf hya­lu­ro­nik asit cil­din sa­vun­ma sis­te­mi­ni ar­tı­ra­cak ve yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ge­ri­le­te­cek­tir. Der­ma­to­lo­ji­de  hya­lu­ro­nik asit uy­gu­la­ma­la­rı, cil­din yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ge­ri­le­te­rek cil­din da­ha genç ve da­ha sağ­lık­lı bir ya­pı­da ol­ma­sı­nı ve bu sağ­lık­lı cilt ya­pı­sı­nın da ge­çen za­ma­na rağ­men da­ha genç kal­ma­sı­nı sağ­lar. Do­ğal dol­gu­lar­da,  saf hal­de hya­lu­ro­nik asit­ler var­dır. Bun­lar cilt do­ku­su­nun genç­lik ve­ren kom­po­nent­le­ri­ni uya­ra­rak on­la­rın üre­til­me­si­ni sağ­lar­.

48

Volüm ve gençleştirme etkisi bir arada

Doğal dolgu uygulaması ile hem cildin görünen yüzeyini yenileme, nemlendirme ve ışıltı kazandırma hem de elastikiyet kaybı, doku erimesi, yüzdeki çökmeler gibi volüm ihtiyacı olan bölgelerde kullanılmaktadır.

Erkekler yaptırabilir mi?

Hem ka­dın hem er­kek­te yaş­la bir­lik­te cilt al­tın­da­ki hya­lu­ro­nik asi­din azal­ma­sı so­nu­cu cilt elas­ti­ki­ye­ti­ni kay­be­der. Bu ka­yıp so­nun­da sark­ma, çök­me­ler ve kı­rı­şık­lık­lar oluşabilir. Ge­nel ola­rak yay­gın dü­şün­ce uy­gu­la­ma­yı ka­dın­la­rın yap­tır­dı­ğı yö­nün­de ol­mak­la bir­lik­te er­kek­ler­de şe­kil­len­dir­me için der­mal dol­gu­la­r kul­la­nılabilir.

Enjeksiyon işlemi ne kadar sürer?

Enjeksiyon işlemi uzman kişiler tarafından uygulandığı takdirde sadece 10-15 dakika sürer. Fakat hekiminizle uygulama öncesi beklentileriniz konusunda konuşmalısınız. Bunun için bir zaman ayırmalısınız.

Ne zaman sonuç verir?

İş­lem ya­pıl­dı­ğı an­da he­men so­nuç ve­rir. Yüz ana­to­mi­si­ne ve oran­la­rı­na uy­gun ya­pı­lan dol­gu iş­lem­le­ri na­tü­rel bir gö­rün­tü ve­rir.

Ne zaman normal hayata dönülebilir?

UYGULAMA her­han­gi za­man­da ör­ne­ğin ça­lı­şan­lar için öğ­le ta­ti­lin­de bi­le ya­pı­la­bi­lir, son­ra­sın­da nor­mal ya­şa­ma dö­nüle­bi­lir.

Etkisi ne kadardır?

Dol­gu­nun et­kin­lik sü­re­si ki­şi­nin ya­şı, cilt ya­pı­sı, elas­ti­ki­ye­ti gi­bi çok fak­tö­re bağ­lı­dır. Hya­lu­ro­nik asit kay­nak­lı der­mal dol­gu­la­rın et­ki sü­re­si ise yak­la­şık bir yıl ka­dar­dır.

Ağrı duyulur mu?

Geç­miş­te ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da bir mik­tar ağ­rı ol­mak­tay­dı. An­cak ye­ni tek­no­lo­jik  uy­gu­la­ma­lar­la  lo­kal anes­te­zik mad­de­ler de dol­gu­la­rın için­de yer ala­bil­mek­te. Bu da kon­for­lu bir uy­gu­la­ma sağ­lar. Ay­rı­ca iş­lem ön­ce­si ya­pı­lan lo­kal anes­te­zik uy­gu­la­ma da fayda sağlar.

Uygulama belli olur mu?

Yapay görüntünün kaliteli olmayan dolgu malzemeleri ile oluşma ihtimali vardır. Tecrübeli ellerde yapılan aşırıya kaçmayan dolgular ile yüze en çok yakışan, doğal görünüm elde edilir.

Haftaya:  GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNİ CİLTTEN SİLME ZAMANI