Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Lekelerden kurtulmak için geç kalmadınız
Lekelerden kurtulmak için geç kalmadınız
Güneş lekeleri en yaygın cilt sorunlarından biri…
Yaşam 20 Mart 2016 - 00:52

Dr. Ey­lem Acar

Güneş lekeleri en yaygın cilt sorunlarından biri… Yaz aylarında alevlenen bu sorundan kurtulmak için en iyi zaman kış ayları olsa da henüz geç kalmış sayılmazsınız. Bugünlerde uygulanacak tedavilerden de etkili sonuçlar alabilirsiniz…

Yaygın bir sorun olan cilt lekelerinin pek çok türü var… Ancak güneş lekeleri, doğum sonrası lekeler ve sivilce lekeleri sıklıkla karşılaştığımız leke türleridir. Özellikle ozon tabakasının giderek hasar görmesi ile UV ışınlarının zararlı etkilerine maruz kalma riski artmıştır. Güneş dolayısıyla da ultraviyole (UV) ışınları lekelerin oluşmasında ya da koyulaşmasında ciddi etkenlerden biridir… “Her türden leke tedavisinde hastalarımıza ısrarla vurguladığımız en önemli nokta güneş ışınlarından etkin korunmanın leke tedavisinin olmazsa olmazı olduğudur” diyen Dr. Eylem Acar Kliniği'nin sahibi Dermatolog Dr. Eylem Acar leke nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

Güneş Lekesi (Melazma)

Gü­neş le­ke­le­ri  (me­laz­ma) yüz­de gö­rü­len kah­verengi olu­şum­lar­dır. Ol­duk­ça yay­gın bir prob­lem­dir. Ge­nel­lik­le 20'li yaş­lar­dan son­ra or­ta­ya çı­kar­lar. Ka­dın­lar­da er­kek­le­re oran­la da­ha sık gö­rü­lür. Yüz böl­ge­sin­de sık­lık­la iki ta­raf­lı ve si­met­rik­tir. Gü­neş le­ke­si ola­rak yü­zey­sel, de­rin ve ka­rı­şık tip ola­rak iki­ye ay­rı­lır. Yü­zey­sel gü­neş le­ke­le­ri te­da­vi­ye iyi ya­nıt ve­rir. De­rin yer­le­şim­li olan­lar te­da­vi­le­re zor ya­nıt ve­rir­. Yü­zey­sel ve de­rin le­ke bir ara­da olan ya­ni ka­rı­şık tip­te olan me­laz­ma en yay­gın me­laz­ma tü­rü­dür. Gü­neş­len­me, ha­mi­le­lik, hor­mon te­da­vi­le­ri ve do­ğum kon­trol hap­la­rı gü­neş le­ke­si­ni te­tik­ler.
Ko­yu ten­li ki­şi­ler­de da­ha sık or­ta­ya çı­kar. Le­ke­nin oluş­ma me­ka­niz­ma­sı bu böl­ge­ler­de renk ya­pan hüc­re­le­rin le­ke­siz böl­ge­de­ki­le­re gö­re da­ha faz­la renk üret­me­si­dir. Bu­nun so­nu­cu gü­neş gö­ren le­ke­li alan­lar he­men ko­yu­la­şır­lar. Gü­neş le­ke­si olan ki­şi­ler­de ti­ro­id has­ta­lık­la­rı sık­lık­la gö­rü­le­bi­lir.
Gü­neş le­ke­si ya­ni me­laz­ma­lı  has­ta­la­rın sü­rek­li ge­niş spek­trum­lu gü­neş­ten ko­ru­yu­cu kul­lan­ma­la­rı ve so­lar­yum ben­ze­ri ya­pay ışık kay­nak­la­rın­dan uzak dur­ma­la­rı ge­re­kir. Hor­mon ilaç­la­rı çok  ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

YÜZDEKi LEKELER

Yüz­de­ki gü­neş le­ke­le­ri na­sıl ge­çer?
Te­da­vi­den ön­ce le­ke­nin de­rin­li­ği tes­pit edil­me­li­dir. Gü­neş le­ke­si te­da­vi­sin­de sü­rü­le­rek kul­la­nı­lan le­ke krem­le­ri, ağız­dan alı­nan an­ti­ok­si­dan hap­lar, la­zer te­da­vi­le­ri ve kim­ya­sal pee­ling­ler tek ba­şı­na ve­ya bir­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir­ler. Gü­neş le­ke­le­ri şi­ka­ye­ti olan­la­rın dü­zen­li ola­rak yaz kış, gün için­de 4 sa­at­te bir en az 30 fak­tör­lü gü­neş­ten ko­ru­yu­cu ürün­ler kul­lan­ma­la­rı ge­re­kir. Ay­rı­ca di­rekt gü­ne­şe ma­ruz ka­lın­ma­ma­lı.

İşte tedavi yolları

– Leke açıcı kremler
– Kimyasal peeling
– Mezoterapi/Dermaterapi
– PRP
– Lazer tedavileri
– Plazma enerjisi

Mezoterapi: Leke tedavisinde leke bölgesine, deri altına  küçük miktarlarda C vitamini, glutation, transexamic asit, pyrüvic asit, somon  gibi antioksidan maddelerin enjekte edilmesi leke rengini açabilmektedir. Klasik bir yöntem olmayıp diğer yöntemlerle birlikte kullanılarak tedavilerin etkinliğini artırır.

PRP ve Der­ma­te­ra­pi: Le­ke te­da­vi­sin­de cil­di ona­ran her yön­tem le­ke­ler­de açıl­ma ya­pa­bi­lir. Çün­kü le­ke­li böl­ge­ler as­lın­da gü­neş­ten za­rar gör­müş hüc­re­le­re sa­hip alan­lar­dır. PRP  te­da­vi­sin­de  ken­di ka­nı­nız­dan 1 tüp içe­ri­si­ne 8-10 ml alı­na­rak san­tri­füj edi­lir ve çok özel pro­te­in­ler olan bü­yü­me fak­tör­le­ri (GF) ay­rış­tı­rı­lır. Bu bü­yü­me fak­tör­le­ri le­ke­li olan böl­ge­ye ve­ril­di­ğin­de bir ona­rım fa­ali­ye­ti baş­la­tır­lar ve le­ke­ye se­bep olan hüc­re­le­ri ora­dan uzak­laş­tı­rıyor.

Kim­ya­sal pee­ling “Pee­ling te­ri­mi­” de­ri­nin üst ta­ba­ka­la­rı­nın kon­trol­lü bir şe­kil­de so­yul­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Amaç, da­ha sağ­lık­lı ve genç hüc­re­ler oluş­tu­ra­rak, cil­din da­ha par­lak, ger­gin ve pü­rüz­süz gö­rün­me­si­ni sağ­la­mak­tır. Kim­ya­sal pee­ling uy­gu­la­ma­la­rın­da kul­la­nı­lan ürün­ler kol­la­jen sen­te­zi­ni ar­tı­ra­rak hüc­reyi yeniler.

Plaz­ma ener­ji­si:  Mad­de ka­tı hal­dey­ken ener­ji ve­ri­lir­se ön­ce sı­vı son­ra da gaz ha­li­ne geç­mek­te­dir. İş­te bu hal­dey­ken ener­ji ver­me­ye de­vam eder­sek ya­ni gaz ha­lin­de bir ener­ji uy­gu­lar­sak o za­man plaz­ma el­de et­miş olu­ruz. Ener­ji yük­lü gaz mo­le­kül­le­ri­ni “P­laz­ma Ener­ji­si­” ha­lin­de kul­la­na­rak cil­din üst kat­la­rı­nı tah­rip et­me­den direkt alt ye­ni­le­yi­ci kat­la­ra ula­şır.

Lazer tedavileri Leke tedavisinde kullanılan lazerler, soyarak veya renk hücrelerini (melanosit) tahrip ederek etkili olmaktadır. Kahverengi lekeler, pigmentlerin duyarlı olduğu dalga boyundaki yoğun ışık ve lazer tedavileriyle siliniyor.3-4 haftada  bir kez tekrarlanan, 4 veya 5 seanslık uygulama sonucunda, gençlik yıllarının pürüzsüzlüğünü yakalamak mümkün oluyor.

Ye­ni ne­sil ok­si­jen te­ra­pi­si: Son dö­nem­de ye­ni ne­sil cilt ba­kı­mı, le­ke­ler­den kur­tul­ma­nız için ye­ni bir çö­züm yo­lu­… Bu sa­ye­de arın­mış, pü­rüz­süz, le­ke­siz ve den­ge­len­miş bir cil­de ka­vuş­ma­nız ha­yal de­ğil. Ok­si­je­nin de­ri hüc­re­le­ri açı­sın­dan öne­mi çok uzun yıl­lar­dır bi­li­ni­yor; yo­ğun ok­si­jen des­te­ği, iyi­leş­me­si güç ya­ra­la­rın ko­lay­ca iyi­leş­me­si­ni sağ­lı­yor. Böy­le­lik­le cilt arı­nı­yor, te­miz­le­ni­yor ve ken­di­si­ne ve­ri­le­cek ya­rar­lı “be­sin­le­ri” al­ıyor.

Haftaya: AMELİYATSIZ YÜZ VE VÜCUT GERME