Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Mekanla
Mekanla
Ta­ri­hi do­ku­su, ko­nu­mu ve sun­du­ğu hiz­met­le­riy­le İs­tan­bu­l’­un en özel ad­res­le­rin­den bi­ri olan Fe­ri­ye Pa­la­ce, ye­ni­le­nen yü­züy­le mi­sa­fir­le­ri­ni kal­dı­ğı yer­den ağır­la­ma­ya de­vam edi­yor.
Yaşam 22 Mayıs 2016 - 00:13
27

FE­RiYE PA­LA­CE

Bo­ğaz'da pa­zar brunc­hla­rı

Ta­ri­hi do­ku­su, ko­nu­mu ve sun­du­ğu hiz­met­le­riy­le İs­tan­bu­l'­un en özel ad­res­le­rin­den bi­ri olan Fe­ri­ye Pa­la­ce, ye­ni­le­nen yü­züy­le mi­sa­fir­le­ri­ni kal­dı­ğı yer­den ağır­la­ma­ya de­vam edi­yor. Ödül­lü Exe­cu­ti­ve Şef Ay­dın De­mir yö­ne­ti­min­de Türk ve dün­ya mut­fa­ğın­dan seç­kin lez­zet­le­rin su­nul­du­ğu res­to­ra­nı ile mi­sa­fir­le­ri­ni gün bo­yun­ca bo­ğa­zın hu­zur ve­ren man­za­ra­sı eş­li­ğin­de ağır­la­yan me­ka­nın me­nü­sün­de bir­bi­rin­den özel tat­lar yer alı­yor.

29

Avo­ka­do­lu So­mon Tar­ta­r'­dan Et­li Pa­zı Sar­ma­sı ve Çı­tır Ör­de­k'­e, Kı­tır Kap­la­ma­lı Lo­go­s'­tan Ka­ri­des­li Ro­ka Sa­la­ta­sı'na, Gnocc­hi Buf­fa­lo Moz­za­rel­la'dan Ku­zu Tan­dır ve Uzak­do­ğu Mut­fa­ğı'­nın vaz­ge­çil­me­zi sus­hi­le­re, zen­gin me­nü­sü ile da­mak­lar­da lez­zet şö­le­ni ya­ra­tan me­kan, ge­le­nek­sel Türk tat­lı­la­rın­dan Fran­sız spe­si­ya­li Mas­car­po­ne Cre­me Bru­le­e, Mil­föy Pas­ta ve Va­nil­ya­lı Pan­na Cot­ta'ya fark­lı tat­lı çe­şit­le­riy­le de id­di­ası­nı göz­ler önü­ne se­ri­yor.

26

Her Pa­zar Şef Ay­dın De­mir ve eki­bi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan, on­lar­ca fark­lı çe­şi­di bu­luş­tu­ran zen­gin brunch me­nü­süy­le Fe­ri­ye Pa­la­ce, lez­zet ve ke­yif do­lu bir gü­ne im­za atı­yor. Kah­val­tı çe­şit­le­ri, ta­ze sık­ma mey­ve su­la­rı, is­te­ği­ni­ze gö­re ha­zır­la­nan can­lı om­let is­tas­yo­nu­nun ya­nı sı­ra zey­tin­yağ­lı­lar­dan me­ze ve sa­la­ta­la­ra, sı­cak ye­mek­ler­den bar­be­kü ız­ga­ra et­le­re, don­dur­ma, mey­ve ve tat­lı kö­şe­si­ne gü­ne gü­zel baş­la­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak, ar­zu et­ti­ği­niz tüm lez­zet­ler Fe­ri­ye Pa­la­ce'ın brunch me­nü­sün­de bu­lu­şu­yor.

35

NA­Li­A

Ka­ra­de­ni­z'­in eş­siz mut­fa­ğı

Zen­gin ve yö­re­sel mö­nü­sü, ka­li­te­li hiz­me­ti ile şeh­rin kal­bi Bos­tan­cı'da ta­ri­hi bir köşk­te ve Gü­neş­li de hiz­met ve­ren Na­li­a,  haf­ta­nın her gü­nü Ka­ra­de­ni­z'­in müt­hiş kah­val­tı lez­zet­le­ri­ni su­nu­yor. İs­mi­ni Ka­ra­de­ni­z'­de özel bir ah­şap ya­pı­dan alan Na­li­a'­nın kah­val­tı mö­nü­sü ol­duk­ça ge­niş. Ka­ra­de­ni­z'­e öz­gü bir­çok lez­zet bu­lun­du­ran Na­li­a haf­ta­nın her gü­nü Bos­tan­cı ve Gü­neş­li şu­be­le­rin­de serp­me kah­val­tı su­nu­yor.

31

Mö­nü­sün­de; Ada­pa­za­rı'n­da ken­di­le­ri­ne özel ve do­ğal ola­rak yap­tır­dık­la­rı tel pey­ni­ri, es­ki ka­şar, be­yaz pey­nir ve çe­şit­le­ri, ev ya­pı­mı do­ğal re­çel­ler, do­ğal kay­mak, köy te­re­ya­ğı, kos­tik­len­me­miş ye­şil ve si­yah zey­tin, sa­han­da yu­mur­ta, su bö­re­ği, so­sis, çen­gel­köy sa­la­ta­lık, do­ma­tes, ro­ka, may­da­noz, de­re­otu, ce­viz, ka­yı­sı ve ya­ban mer­si­ni (li­ka­pa) bu­lu­nu­yor. Ka­ra­de­ni­z'­e öz­gü pi­de­ler, mı­sır ek­mek­le­ri ve mıh­la­ma mö­nü­nün kal­bi­ni oluş­tu­ru­yor.

33

212 RES­TA­URANT

Ba­har me­nü­sü ile Bo­ğaz keyfi

Re­na­is­san­ce Is­tan­bul Po­lat Bosp­ho­rus Ho­te­l'­in ro­of ka­tın­da yer alan ve pa­no­ra­mik İs­tan­bul man­za­ra­sı ile mi­sa­fir­le­ri bü­yü­le­yen 212 Res­ta­urant, ma­yıs ayı­na özel ha­zır­la­dı­ğı ba­har me­nü­sü ile mi­sa­fir­le­re hem da­mak hem de göz zi­ya­fe­ti ya­şa­tı­yor. Ödül­lü Şef Arif Ma­dak­baş ve de­ne­yim­li eki­bi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ba­har me­nü­sü­nün baş­lan­gı­cın­da Ege ot­la­rı ile ha­zır­lan­mış en­gi­nar fa­va bu­lu­nu­yor.

32

Me­nü­nün ana ye­me­ğin­de yer alan ıs­pa­nak­lı tor­tel­li­ni, re­ze­ne mus ve be­yaz şa­rap so­su ile tat­lan­dı­rıl­mış la­gos ba­lı­ğı da­mak­lar­da eş­siz bir tat bı­ra­kı­yor. Ge­ce­yi tat­lı bir son­la taç­lan­dır­mak için ha­zır­la­nan straw­berry short­ca­ke ba­dem şe­ker­le­me­si ve li­mon kre­ma­sı ile ser­vis edi­le­rek mi­sa­fir­le­ri ye­ni lez­zet­le­rin keş­fi­ne çı­kar­ı­yor. Tat­lı­ya eş­lik et­mek üze­re Bar 212 bar­men­le­ri ta­ra­fın­dan çi­lek – ya­ban­mer­si­ni ve fes­le­ğen ile ha­zır­la­nan özel kok­teyl ise da­mak­lar­da unu­tul­maz bir tat bı­ra­kı­yor.

34
Etiketler