Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Müzik ve dans uğruna evden kaçtım!
Müzik ve dans uğruna evden kaçtım!
‘Yüzleşme’ Doğukan Manço ile Funda’nın ilk projesi... İkili bundan sonra da birlikte hareket etmeye devam edecek...
Yüksel ŞENGÜL
Yaşam 10 Temmuz 2016 - 02:28

Dört yıl önce Binlik Demlik'le müziğe adım attı Doğukan Manço. Sonra Sakin Ol geldi ve şimdi de üçüncüsü olan Yüzleşme'yle yeniden müzikseverlerin huzurunda. Bu kez Belçika'da yaşayan ve herkesin “İkinci Hadise geliyor” dediği Funda var yanında. Doğukan ve Funda'yla müziği ve yaşadıklarını konuştuk…

66

FUNDA: Bir Türk gecesine katıldım ve geceyi düzenleyen, aynı zamanda DJ olan kişi beni orada keşfetti…

– As­len An­ka­ra­lı olan Bel­çi­ka'-da ya­şa­yan Fun­da, ken­di­ni kı­sa­ca ta­nı­tır mı?
Ben 6 ay­lık­ken ai­lem Bel­çi­ka'-ya yer­leş­me­ye ka­rar ver­miş. As­len İz­mir do­ğum­lu­yum ama ai­le­cek An­ka­ra­lı­yız. 3 kar­de­şiz, ben or­tan­ca­la­rı­yım.
– Her şey 15 ya­şın­day­ken Türk ge­ce­si­ne ka­tıl­mak için ev­den kaç­man­la baş­la­mış, doğ­ru mu?
Evet, mü­zik ve dans uğ­ru­na ev­den kaç­tım. Bir Türk ge­ce­si­ne ka­tıl­dım ve ge­ce­yi dü­zen­le­yen, ay­nı za­man­da DJ olan ki­şi be­ni ora­da keş­fet­ti. Ken­di­si şu an­da Av­ru­pa'da me­na­je­rim.
– Klip içi­ne sin­di mi?
Ta­bi­i ki, ha­ri­ka bir ça­lış­ma ol­du, çok sağ­lam bir ekip­le bir­lik­te ça­lış­tık, tüm eki­be ve yö­net­me­ni­miz Ke­mal Baş­bu­ğ'­a te­şek­kür edi­yo­rum.
– Se­ni çok sek­si bu­lan­lar var…
Öy­le gö­rü­nü­yor ya da ta­nım­la­nı­yor ola­bi­li­rim. Sek­si gö­rün­mek­ten ra­hat­sız­lık duy­mu­yo­rum.
– Se­nin için “Po­pun ye­ni Ha­di­se'si­” di­yor­lar…
Ben ken­di ya­ra­ta­ca­ğım ha­di­se­le­rin pe­şin­de­yim. Ve fark­lı ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yo­rum.

65

‘Yüzleşme' Doğukan Manço ile Funda'nın ilk projesi… İkili bundan sonra da birlikte hareket etmeye devam edecek…

ÖRNEK ALDIĞIM İKİ İSİM VAR… 

– Ör­nek al­dı­ğın isim­ler var mı?
Önem­se­di­ğim, ta­kip et­ti­ğim isim­ler var di­ye­bi­li­rim. Hem dans hem şar­kı­cı per­for­man­sı ile il­gi­li ola­rak söy­le­mem ge­re­kir­se Be­yon­ce ve Ri­han­na'yı ör­nek al­dı­ğı­mı söy­le­ye­bi­li­rim.
– Ba­rış Man­ço'y­la ta­nış­tın mı? Onun şar­kı­la­rı­nı bi­li­yor­sun mut­la­ka…
Ma­ale­sef ta­nış­ma fır­sa­tım ol­ma­dı, çok er­ken kay­bet­tik Ba­rış abi­yi. Ne­re­dey­se tüm şar­kı­la­rı­nı bi­li­yo­rum.
– Do­ğu­ka­n'­la yol­la­rı­nız na­sıl ke­siş­ti?
Do­ğu­kan ile Bel­çi­ka'da dü­zen­le­nen bir Türk ge­ce­sin­de ta­nış­mış­tık. Son­ra­dan Yüz­leş­me pro­je­si için şar­kı­cı arar­ken be­ni dü­şü­nü­yor. Böy­le­lik­le yo­lu­muz tek­rar ke­siş­ti. Yüz­leş­me bi­zim ilk pro­je­miz. Hem sah­ne­de hem de pro­je ola­rak be­ra­ber ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz.

67

DOĞUKAN MANÇO: Yaşadığım acılar beni güçlendirdi

ŞARKILARINA SAHİP ÇIKACAĞIM

– Ba­rış Man­ço se­ni ve kar­de­şi­ni mü­te­va­zi şe­kil­de bü­yüt­tü…
Evet, ‘Ben gar­son­luk yap­tım, bel­ki sen de ya­pa­cak­sı­n' de­miş­ti. Öy­le de ol­du. Ame­ri­ka'da eği­tim gö­rür­ken gar­son­luk da yap­tım, şo­för­lük de yap­tım. Ba­tı­kan ve ben hiç­bir şey­den go­cun­ma­dık, ye­ri gel­di tu­va­let te­miz­le­dim. Alın­te­riy­le ka­za­nı­lan hiç­bir işin ayı­bı yok­tur.
– Yüz­leş­me, do­ğu-ba­tı sen­te­zi…
Ay­nen öy­le ol­du. Ba­ba­mın fel­se­fe­si de buy­du. Ben de şar­kı­la­rım­da sa­z ve da­vul kul­la­nı­rım. Ri­tim­le­rim ba­tı, ez­gi­le­rim do­ğu­dur. Bi­raz ba­tı, bi­raz do­ğu, al sa­na Tür­ki­ye.
– Ba­ban­dan ka­lan, san­dık­lar­da sak­la­nan, gün yü­zü­ne çık­ma­mış şar­kı­lar var mı?
Evet, ba­bam­dan ka­lan ve gün yü­zü­ne çık­ma­mış şar­kı­lar var elim­de.
– Bu şar­kı­la­rı ne za­man çı­ka­ra­cak­sın?
Bu şar­kı­la­rı doğ­ru za­man­da or­ta­ya çı­kar­mam ge­re­ki­yor. Hiç ace­lem yok.
– Va­si­ye­ti var mı?
O va­si­yet et­me­miş ol­sa da şar­kı­la­rı­na va­si­ye­ti var­mış gi­bi sa­hip çı­ka­ca­ğım.