Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Öksürük mevsimi başladı
Öksürük mevsimi başladı
Bütün dünyada insanları doktora götüren en sık şikayet öksürüktür.
Yaşam 18 Eylül 2016 - 01:20

Özellikle sonbaharla birlikte başlayan ve ilkbahara kadar süren dönemdeki doktor ziyaretlerinin neredeyse yarısı öksürük nedenlidir. İnsanların bir kısmı genellikle nezle, grip gibi bir enfeksiyon geçirdikten sonra haftalar hatta aylar boyu öksürükten kurtulamaz…

Kabaca halkın yarıya yakını, kışın en az bir kez solunum yolu enfeksiyonu geçirir, bunların da üçte bire yakını uzun süre öksürür. Haftalar boyu öksürmek çok yorucu ve rahatsız edici bir durumdur. İnsanın gece uykusu bozulur, sık sık uyanabilir, öksürürken kusma,  idrar kaçırma, bayılma, kaburga kemiklerinde kırık, göziçi kanaması, çeşitli fıtıklar, reflü vs ortaya çıkabilir. İnsanın tansiyonu yükselir. Aslında uzun süre öksürenlerin önemli bir kısmı astıma eğilimli kişilerdir. Mevsim değişikliği, enfeksiyon, yoğun kokulu bir kimyevi madde teması (mesela tuzruhu, çamaşırsuyu, badana, boya gibi maddelerin solunması) gibi nedenler, öksürüğü başlatabilir. Öksürüğün uzun sürmesini genellikle; geniz akıntısı, reflü ve astmatik yapı ile ilişkidir (bronş aşırı duyarlılığı). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Alerji ve İmmünolojik Hastalıklar Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, öksürükle ilgili önemli bilgiler verdi…

45

HANGi TETKiKLER GEREKEBiLiR?

Ge­rek­li gör­dü­ğün­de ak­ci­ğe­ri­ni­zin fil­mi­ni ve ba­zı kan tet­kik­le­ri ile so­lu­num fonk­si­yon tes­ti­ni gör­mek is­te­ye­bi­lir. Si­ga­ra iç­mi­yor ve genç­se­niz, dok­to­ru­nu­zun si­zi sa­de­ce mu­aye­ne et­me­si ye­ter­li ola­bi­lir ama si­ga­ra içen bir ki­şiy­se­niz, da­ha ile­ri tet­kik­ler ge­re­ke­bi­lir. Av­ru­pa'da ba­zı ül­ke­ler­de si­ga­ra iç­me­yen­ler, özel­lik­le kı­şın has­ta­ne ran­de­vu­la­rı­nın si­ga­ra içen­ler ta­ra­fın­dan da­ha çok kul­la­nıl­dı­ğı­nı, bu ne­den­le ken­di­le­ri­nin has­ta­ne­ler­de uzun sü­re bek­le­mek zo­run­da kal­dık­la­rı­nı, do­la­yı­sıy­la si­ga­ra içen­ler­den da­ha çok si­gor­ta ke­sin­ti­si ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mek­te­dir. Hat­ta si­ga­ra iç­me­yen­le­re ay­rı po­lik­li­nik­ler tah­sis edil­me­si­ni is­te­yen­ler var­dır. Ma­te­ma­tik he­sa­bı da bu­nu doğ­ru­la­mak­tadır.

ÜŞÜME VE ÜŞÜTME NEDiR?

Isı kon­trol mer­ke­zi nor­mal ça­lı­şan in­san­lar için so­ğuk ve­ya sı­cak çok önem­li de­ğil­dir. An­cak özel­lik­le ısıt­ma me­ka­niz­ma­la­rı bir ne­den­le bo­zuk ki­şi­ler dış or­tam ha­va­sı­nın düş­me­si so­nu­cu he­men ko­lay­ca üşür­ler ve has­ta olur­lar. As­lın­da bu ki­şi­le­rin ko­lay hap­şır­ma­sı ve ök­sür­me­si, vü­cut­la­rı­nı bi­raz da ısıt­ma­ya ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li­dir. İn­sa­nın dur­duk yer­de ener­ji üre­te­rek vü­cu­du ısı­ta­cak en ko­lay et­kin­li­ği; tit­re­mek, ök­sür­mek ve hap­şır­mak­tır. Ba­zen so­ğuk­ta ka­şın­mak da ay­nı gö­re­vi gö­rür.

46

REFLÜYÜ TETiKLEYEBiLiR

Ai­le he­ki­mi­niz ilk baş­vu­ru­nuz­da si­ze, mu­aye­ne ve de­ğer­len­dir­me­si­ne gö­re, ge­re­kir­se an­ti­bi­yo­tik, an­ti-grip ve ateş dü­şü­rü­cü ilaç­lar ve­re­bi­lir. Za­ten ök­sü­rük­le­rin bir bö­lü­mü gün­ler için­de ken­di­li­ğin­den ge­çer. Si­ga­ra içen­le­rin ken­di­le­ri ve ço­cuk­la­rı da­ha uzun sü­re ök­sü­rür. Ki­lo­lu olan­lar, za­yıf ve nor­mal ki­lo­lu olan­la­ra gö­re da­ha çok ve uzun ök­sü­rür. Çün­kü ök­sü­rü­ğün ken­di­si de, önem­li bir ref­lü ne­de­ni­dir. İn­san her ök­sü­rük­te bi­raz ref­lü olur ama her ref­lü ol­du­ğun­da ök­sür­mez. Sü­rek­li ök­sü­ren­ler­de ref­lü ve ök­sü­rük iç i­çe gi­rer ve han­gi­si­nin han­gi­si­ni do­ğur­du­ğu­nu tam ola­rak an­la­mak zor­la­şa­bi­lir. Ök­sü­rük ku­ru şe­kil­de ola­bi­le­ce­ği gi­bi, bal­gamla da ola­bi­lir, o za­man bal­ga­mın ren­gi dok­to­ru­nu­zu bil­gilendirir.

44

UZUN SÜRERSE DiKKAT!

Uzun sü­re ök­sü­ren­ler­de aran­ma­sı ge­re­ken en önem­li du­rum­lar as­tım ve KO­AH'­tır. Te­da­vi­le­ri ba­zen ben­zer, ba­zen de çok fark­lı ilaç­lar­la olur. Yo­ğun ök­sü­rük dö­nem­le­rin­de bir-iki haf­ta­ya ka­dar an­ti­bi­otik­le be­ra­ber kor­ti­zon tab­let ve­ri­le­bi­lir. Dok­to­ru­nuz, eğer var­sa şe­ker ve kalp has­ta­lı­ğı­nı mut­la­ka göz önü­ne ala­rak bu te­da­vi­ni­zi plan­la­ya­cak­tır. Si­ga­ra­ya de­vam ede­rek dü­ze­le­mez­si­niz, is­te­di­ği­niz ka­dar ilaç alın, bir si­ga­ra yak­tı­ğı­nız­da ila­cın et­ki­si kay­bo­lur gi­der. Ök­sü­rük ve ne­fes­dar­lı­ğı du­rum­la­rın­da bes­len­me­niz önem­li ola­bi­lir, şi­ka­yet­le­ri­ni­zi et­ki­le­ye­bi­lir. Su iç­mek ya­rar­lı­dır, su­suz­luk ök­sü­rü­ğü­nü­zü artı­ra­bi­lir. Ka­lo­ri­si­ne dik­kat ede­rek her tür­lü sı­vı­yı bol tü­ke­te­bi­lir­si­niz.

47

AŞILARIN ÖNEMİ

Son­ba­har­da grip aşı­sı olun. Özel­lik­le so­ğu­kal­gın­lı­ğın­dan çok et­ki­le­nen grup­ta ise­niz mut­la­ka ol­ma­nı­zı öne­ri­rim. Alt­mış ya­şın­dan son­ra ve kalp-ak­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı olan­la­ra za­tür­re (pnö­mo­ni) aşı­sı da öne­ri­rim. Bu aşı­lar yak­la­şık yüz­de 60 ora­nın­da ko­ru­mak­ta­dır. Ço­cuk­luk aşı­la­rı ne­re­dey­se yüz­de 100'e ya­kın oran­lar­da ko­ru­mak­ta­dır. Ama bü­yü­dük­çe ko­ru­ma oran­la­rı azal­mak­ta­dır. Es­ki­le­ri dü­şü­nün, ne­re­dey­se her ma­hal­le­de en az bir ço­cuk fel­ci ge­çi­rip de, bir kal­ça­sı­nı çe­ke­rek yü­rü­yen o ki­şi­ler­den şim­di kal­dı mı? Çi­çek has­ta­lı­ğı ka­zın­dı git­ti. Bunda aşının rolü büyük.

49

PEKİ YA GÖÇMENLER?

Ben­ce son ola­rak ül­ke­mi­ze ge­len çe­şit­li göç­men­le­rin de sağ­lık­la­rı açı­sın­dan iz­len­me­si çok önem­li­dir. Dün­ya şu an­da ye­ni bir ka­vim­ler gö­çü ya­şa­mak­ta­dır. Av­ru­pa­da­ki ak­ra­ba­la­rı­mız na­sıl ba­zı ül­ke­ler­de özel ola­rak iz­le­nip, sağ­lık­la­rı, aşı­la­rı, te­da­vi­le­ri özel ola­rak dü­zen­le­ni­yor­sa, biz de ge­len göç­men­le­re ay­nı ih­ti­ma­mı gös­ter­me­li­yiz. Hem on­la­rın hem de bi­zim sağ­lı­ğı­mız açı­sın­dan bu ko­nu çok önem­li­dir. Son bir­kaç yı­lın ra­kam­la­rı­na ba­kı­la­cak olur­sa, özel­lik­le ve­rem has­ta­lı­ğı­nın, göç­men­ler­de es­ki­ye oran­la art­tı­ğı gö­rülüyor. An­cak bun­lar, bu­ra­da­ki kö­tü ya­şam ko­şul­la­rın­dan do­la­yı ve­rem ol­muş­lar­dır.