Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Tek kahramanım Malala
Tek kahramanım Malala
Chris Pine, bu yıl haziran ayında Star Trek Beyond ile hayranlarını beyazperde önüne çekmeye hazırlanıyor
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 20 Mart 2016 - 00:56

Yıldız Savaşları'nın yeni Kaptan Kirk'ü olarak akıllara kazınan Chris Pine, bu yıl haziran ayında Star Trek Beyond ile hayranlarını beyazperde önüne çekmeye hazırlanırken yüzü olduğu Armani Code Profumo aracılığıyla konuşma fırsatı yakaladık.

– Hiç canlandırdığın karakterlerin gerçek hayatta etkisinde kaldığın oldu mu?

Oyunculuk bir role bütün varlığınla kendini vermek ve o karaktere bürünmek demek. Zaman zaman etki altında kalmak bu yüzden kaçınılmaz oluyor.
Yine de zamanla tecrübe kazandıkça kurmaca ve gerçeklik arasında daha
kolay ayrım yapabildiğimi düşünüyorum.

Malala kimdir?

Pakistan'ın kuzeyinde, Taliban'ın güçlü olduğu Svat Vadisi'nde yaşayan Malala Yusufzay, eğitim ve kadın hakları konularında aktivistliğiyle tanındı ve kızların okuması için yürüttüğü kampanyalar nedeniyle ülkede sembol isim haline geldi. Kız çocuklarının eğitimi için verdiği mücadele dolayısıyla 2011 yılında Pakistan hükümetince verilen “Ulusal Barış Ödülü'ne” layık görüldü. Malala, BBC'nin Urduca servisine, yaşadıkları bölgenin kontrolünü ele geçiren Taliban militanlarıyla yaşamanın nasıl bir şey olduğuyla ilgili yazdığı günlükle gündeme geldi. Yazıları dünyanın ilgisini çekince Malala, New York Times gazetesinin belgeselinde yer aldı. Yusufzay, geçtiğimiz aylarda Twitter'da milyonlarca takipçisine seslenerek “BooksNotBullets” (Kurşun Değil Kitaplar) adlı eylemi desteklemek için en sevdikleri kitaplarıyla selfie çekip yayınlamalarını istemişti.

– Bugüne kadar aldığınız en büyük risk neydi?
Oyuncu olmak.
– Son Star Trek filmi bu yaz vizyona giriyor. Seri boyunca deneyimlerin nelerdi, ne yönde bir gelişme gösterdin?
Karakterle neredeyse on yıl geçirdik. Bu farklı bir kişiliği tanımak için oldukça uzun bir zaman. Haliyle birbirimize çok benziyoruz. Çekim olmadığında o karakterden uzaklaşıyor olabilirim ama her yeni filmle beraber ilişkimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı karakterlerle yaşamayı kolaşlaştıran, zevkli hale getiren de bu.
– Bu yıl The Finest Hours adlı yeni bir filmle de izleyicilerle buluşuyorsun. Star Trek gibi fantastik bir dünyadan çıkıp gerçek hayata dönmek nasıldı?
Günün sonunda çok farklı değil. Nerede geçerse geçsin sonuç olarak bir hikaye anlatıyorsun ve belli başlı unsurlar aynı oluyor.

– The Finest Hours, Star Trek 3, Comancheria olmak üzere vizyonda olacak 3 yeni film ve Wonder Woman çekimleri ile 2016 senin için önemli bir yıl. Bu kadar büyük projeleri bir arada yürütmek ve yakaladığın ivme nasıl? Temponu nasıl değerlendiriyorsun?
Bugün olduğum noktaya çok çalışarak geldim fakat içinde bulunduğum sektörde çok çalışmanın başarı getireceğinin bir garantisi yok. Bu yüzden işin içinde başka faktör de olmalı. Adına tam ne denir bilmem ama ben buna şans diyorum.
– Kahramanın kim?
Kesinlikle Malala.

EN ÇOK SON SAHNEYİ BEĞENDİM

– Film­de en sev­di­ğin sah­ne han­gi­siy­di? Ne­den?
Ara­dı­ğım ka­dı­nı gör­dü­ğüm son sah­ne­yi çok sev­dim. Fil­me da­hil edil­me­yen, ka­rak­te­ri­min sev­di­ği ka­dı­nın için­de ol­du­ğu oda­nın ka­pı­sı­nın önün­de du­rak­sa­ma­sı var­dı. Ro­le gir­miş­tim ve iz­le­yen­le­rin bu ken­din­den emin, odak­lan­mış ve ta­bi­ki bir ba­kım­dan mut­suz ada­mı his­set­me­le­ri­ni is­te­dik.
Bu adam iç­ten içe bir yal­nız­lı­ğa sa­hip.

Seyahat tutkusu

Zaman buldukça tüm dünyayı dolaşıyorum ama Seyşeller'den yeni döndüm ve orada çok güzel zaman geçirdim. Orada kesinlikle el değmemiş ve saf bir sessizlik ve kargaşadan uzaklaşma fırsatı var. Sadece sahile vuran dalgaların sesi ve siz.

Bize parfümün reklamında verilen çekiciliğin kimyasından bahseder misin?

Bu sorunun objektif bir cevabı yok. Çekim ve çekicilik kişisel bir deneyim. Bir kişi ne sebeple bir insana, bir mesleğe, bir renge karşı çekim hisseder? Bence, çekim birçok farklı şeyin birikimi; deneyim, genetik ve biyoloji gibi. Yine de hepimizin bildiği üzere, oldukça yoğun bir duygu. Bazen sınanmak zorunda kalır, bazen ise en iyisi gizemli kalmasıdır.

Mr. Armani'ye benziyorum çünkü

Farklı alanlarda işler çıkarsak da ikimiz de yaratma sürecine tutkuyla bağlıyız. Yaptığımız işi severek yapıyoruz ve bu sonuca fazlasıyla yansıyor. Bu sayede arkamızda bıraktığımız işlerden gurur duyabiliyoruz. Ayrıca ikimiz de bugün bulunduğumuz noktaya çok çalışarak geldik. Yine de Bay Armani'nin hayran olduğum ve bende olmasını isteyeceğim birçok özelliği var.

sessiz olması çok etkileyici

– Oynadığın rollerden sen de en çok iz bırakan hangisiydi, neden?
David Mackenzie (Starred Up) yönetmenliğinde Ben Foster ve Jeff Bridges ile birlikte rol aldığım Comancheria adında bir filmin çekimlerini yeni bitirdik. Oradaki karakterim inanılmaz sessizdi. Genellikle fazla aktif ya da lider karakterleri canlandırdığım için bir şekilde sessizliği ile iletişim kuran ve gücünü sessizliğinden alan bir adam rolü oynamak beni çok heyecanlandırdı.
– Kimi canlandırmak isterdin?
Kolay. Frank Sinatra.

DNA hasarını onarıyor…

GF DNA Se­rum, ge­ne­tik yaş­lan­ma­yı ge­ri­ye çe­vi­ren son tek­no­lo­ji bü­yü­me fak­tö­rü içe­ren ve cilt sağ­lı­ğı için ta­nış­mak ge­re­ken ürün­ler­den bi­ri. An­ti-Aging se­ru­mun ge­liş­miş for­mü­lü cilt hüc­re­le­ri­nin ye­ni­len­me­si­ni sağ­lı­yor.

Duyusal yolculuk için

Dün­ya­ca ün­lü niş par­füm mar­ka­la­rı ye­ni bir kon­sept için Tür­ki­ye'ye gel­di. Ate­li­er Co­log­ne, Mai­son Mar­gi­ela ile ta­nış­mak için en ya­kın Sep­ho­ra'ya uğ­ra­yın de­riz. Na­dir bu­lu­nan içe­rik­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı ve sı­nır­lı sa­yı­da üre­ti­len par­füm­ler du­yu­sal bir yol­cu­lu­ğa çık­mak gi­bi.

Lüks ve ekolojik

Dünyanın en ikonik jean markalarından biri olan Replay, rahatlık ve stilinden ödün vermeyenler için Edwards Akmerkez mağazasında moda severlerle buluşuyor. Farklı kumaşların bir arada kullanıldığı koleksiyon lüks ve ekolojik temalardan yola çıkıyor.

501'in askerleriyiz

Le­vi­s'­ın iko­nik 501 ai­le­si­nin üye­le­ri 501, 501 CT ve 501 şort­lar, “We are 501” kam­pan­ya­sı ile mo­da se­ver­ler­le bu­luş­tu. Düz pa­ça­sı, ra­hat ke­si­mi ve iko­nik düğ­me­le­ri ile ef­sa­ne ha­li­ne ge­len, dün­ya­nın en çok gi­yi­len je­an'­ı 501, nesiller boyunca etkili olacak.

En büyük artısı ‘Gisele'

Gü­zel­lik dün­ya­sı­na, id­di­alı ve içe­ri­ği do­ğal ye­ni bir ürün ka­tıl­dı. Yıl­lar­dan be­ri Holl­ywo­od yıl­dız­la­rı­nın göz­de­si olan Egy­pti­an Ma­gic Krem, Türk ka­dın­la­rıy­la bu­lu­şu­yor. Krem, Gi­se­le Bünd­che­n'­ın mu­ci­ze kre­mi ola­rak da anı­lı­yor.

İndirim alarmı

İn­ci De­ri'nin mart ayı so­nu­na ka­dar sü­re­cek kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da kış ko­lek­si­yo­nu 99,90 TL'­den baş­la­yan fi­yat­lar­la tüm İn­ci De­ri ma­ğa­za­la­rın­da… Gam­ze Sa­ra­çoğ­lu krea­tif di­rek­tör­lü­ğün­de ha­zır­la­nan ayak­ka­bı­lar, soluk getirecek.

Çekicilik içten gelir

G-Lin­ge­ri­e öz­gür, sek­si ve şık bir ya­za mer­ha­ba di­yor. Sı­ca­cık renk­le­rin, şa­şır­tı­cı de­sen­le­rin ve ce­sur ta­sa­rım­la­rın dik­kat çek­ti­ği ko­lek­si­yon­lar­da en be­lir­gin özel­lik ki­şi­nin vü­cu­du­na tam ola­rak otur­ma­sı…