Uykuya değil güzelliğe yatma zamanı
Uykuya değil güzelliğe yatma zamanı
Kırışıklık görünümünü azaltan, morlukları hafifleten kremler söylem gücünü kaybetti.
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 3 Nisan 2016 - 01:04

Kırışıklık görünümünü azaltan, morlukları hafifleten kremler söylem gücünü kaybetti. Enerji veren, pırıltı katan krem ve gece maskeleri herkesin dilinde…

Ki­eh­l's dün­ya­nın en fark­lı koz­me­tik mar­ka­la­rın­dan… Ne­re­dey­se hiç rek­lam yap­maz­lar çün­kü rek­lam büt­çe­si ye­ri­ne sa­tı­lan her ürün­den sos­yal so­rum­lu­luk kam­pan­ya­la­rı­na yar­dım eder­ler. İçe­rik­le­ri bit­ki­sel öz­ler­le zen­gin­le­şen tek­no­lo­jik krem­ler­den olu­şur ama ha­fif­lik­le­riy­le di­ğer mar­ka­lar­dan ay­rı­lır. Son dö­nem çı­kar­dık­la­rı ge­ce mas­ke­le­ri, mil­yon­ca ka­dın ta­ra­fın­dan se­vi­len Mid­night Re­co­ver­y'­le­ri ve SPF 50 içe­ren renk­li BB krem­le­ri lis­te­min ba­şın­da. Mar­ka mü­dü­rü İrem Ka­ra­oda ile cil­di­mi­zi de ma­sa­ya ya­tır­dık…

– Ka­dın­la­rın kur­ta­rı­cı­sı ol­ma ro­lü­nü üst­le­nen Ki­eh­l'­s'­ta bu yıl han­gi de­ği­şik­lik­ler var?
Tüm Tür­ki­ye'de­ki müş­te­ri­le­ri­mi­ze ula­şa­bil­mek için in­ter­net si­te­mi­zi alış­ve­ri­şe aç­tık. Bu­nun dı­şın­da yi­ne müş­te­ri­le­ri­miz ile olan bağ­la­rı­mı­zı güç­len­dir­mek ve ki­şi­ye özel da­ha da iyi hiz­met ve­re­bil­mek adı­na CRM sis­te­mi­miz­de ye­ni­len­me­ye gi­di­yo­ruz. For­mül­le­ri­miz­de do­ğal içe­rik­ler yük­sek oran­da kul­la­nı­lı­yor ve ge­liş­miş tek­no­lo­ji­den des­tek alı­nı­yor. 2016 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da da­ha ön­ce gö­rül­me­miş ye­ni­lik­le­re im­za ata­ca­ğı­mı­zı ve bir ne­vi özü­mü­ze dö­ne­ce­ği­mi­zi söy­le­ye­bi­li­rim.

YORGUNLUK VE STRESE KARŞI

– Sos­yal med­ya­da ko­nu­şu­lan iki ye­ni mas­ke­ni­zi an­la­tır mı­sı­nız?
Tur­me­ric & Cran­berry Se­ed Ener­gi­zing Ra­di­an­ce Mas­qu­e içe­ri­ği ne­de­niy­le cil­de anın­da et­ki ile can­lı, ay­dın­lık bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­rır­ken, bir yan­dan cil­di arın­dı­rı­yor. Ci­lan­tro & Oran­ge Ex­tract Pol­lu­tant De­fen­ding Mas­qu­e ise cil­di çev­re­sel et­ken­le­re kar­şı ko­rur­ken dü­zen­li kul­la­nım­da cilt ba­ri­ye­ri­ni güç­len­di­ri­yor ve cil­di yaş­lan­dı­ran et­ken­le­re kar­şı ko­ru­yor. Be­ra­ber kul­la­nım­la­rın­da hem kı­sa sü­re­li hem de uzun sü­re­li çö­züm­ler üre­tip, yor­gun­luk ve stre­se kar­şı et­ki edi­yor­lar.

Ge­ce bo­yu ona­rım

– Özel­lik­le ge­ce bo­yu cilt­te ka­lan mas­ke­ni­zin et­ki­le­ri na­sıl? Cilt­te han­gi prob­lem­le­rin çö­zü­mü­ne yar­dım­cı olu­yor?
Ge­ce sü­rü­len ve ge­ce bo­yu cil­de nü­fuz eden Ci­lan­tro & Oran­ge Ex­tract Pol­lu­tant De­fen­ding mas­ke­si 3 fark­lı ko­ru­ma sağ­lı­yor. Ön­ce­lik­le dü­zen­li kul­la­nım­da gün­lük ko­ru­ma sağ­lı­yor. Ek ola­rak ge­ce bo­yun­ca cil­de et­ki ede­rek cilt ba­ri­ye­ri­nin ona­rım sü­re­ci­ne des­tek olu­yor ve ba­ri­ye­ri güç­len­di­ri­yor. Son ola­rak da çev­re­sel fak­tör­le­rin cilt­te oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği ha­sa­rı en­gel­li­yor.
– İçe­rik­le­rin­de ne­ler var?
Cil­de can­lı ve ay­dın­lık bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­ran, ener­jik bir gö­rü­nüm ver­me özel­li­ği olan mas­ke­miz Tur­me­ric&Cran­berry Se­ed Ener­gi­zing Ra­di­an­ce Mas­qu­e kı­zıl­cık çe­kir­dek­le­ri ve zer­de­çal içe­ri­yor. Ay­dın­la­tan ve ener­jik bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­ran özel­lik­le­ri­ni güç­lü bir an­ti­ok­si­dan ola­rak da bi­li­nen zer­de­çal­dan alı­yor, kı­zıl­cık çe­kir­dek­le­ri­nin arın­dı­rı­cı et­ki­si ile de cilt­te pee­ling et­ki­si ya­ra­tı­yor. Ci­lan­tro&Oran­ge Ex­tract Pol­lu­tant De­fen­ding Mas­qu­e ise 99.7 ora­nın­da por­ta­kal öz­le­ri ve kiş­niş­ten olu­şu­yor.

Günlük bakım rutini nasıl olmalı?

Te­mel cilt ba­kım ru­ti­nin­den bah­set­mek ge­re­kir­se gün­düz kul­la­na­ca­ğı­nız cilt ba­kım ru­ti­ni cil­di te­miz­le­me, to­nik­le­me, en­di­şe­le­ri­ni­ze yö­ne­lik se­ru­mu­nu­zu kul­lan­ma, nem­len­dir­me ve son ola­rak ge­nel­de göz­den ka­ça­bi­len ama çok önem­li bir adım olan cil­di gü­neş­ten ko­ru­ma­yı içe­rir. Ge­ce ru­ti­ni­niz­de ise ay­nı şe­kil­de te­miz­le­me, to­nik­le­me, se­rum kul­la­nı­mı, nem­len­dir­me adım­la­rı bu­lu­nur. Ek ola­rak haf­ta­da en faz­la 2-3 de­fa mas­ke kul­la­nı­mı ek­lenebilir.

Bağdat Caddesi mağazası ile öze dönüş!

Müş­te­ri­le­ri­mi­zin ula­şı­mı­nın ko­lay ol­ma­sı ve da­ha ge­niş bir alan­da ra­hat ile­ti­şim ku­ra­bil­mek en bü­yük ön­ce­lik­le­ri­miz­di. Ye­ni ma­ğa­za­mı­zın Bağ­dat Cad­de­si'nin tam mer­ke­zin­de yer al­ma­sı var olan müş­te­ri­le­ri­mi­ze ko­lay­lık sağ­lar­ken, çok sa­yı­da ki­şi ile ta­nış­ma­mı­za da kat­kı sağ­la­dı. Mar­ka DNA'mı­zı yan­sı­ttı­ğı, her kö­şe­sin­de mi­ra­sı­mı­za, ta­ri­hi­mi­ze ve kim­li­ği­mi­ze yö­ne­lik do­ku­nuş­lar­la di­zayn edil­di­ği için mar­ka ru­hu­mu­zu en iyi şe­kil­de yan­sı­tan ma­ğa­za­la­rı­mız­dan bi­ri ol­du.

 

Son güncelleme: 01:07 - 03.04.2016
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 3 Nisan 2016 - 01:04
Etiketler