1.9 milyon kişi icralık

Bankalara ve pi­ya­sa borç­lu olan ki­şi sa­yı­sı kriz yı­lı olan 2009’u ge­ri­de bı­rak­tı.

1.9 milyon kişi icralık

Bankalara ve pi­ya­sa borç­lu olan ki­şi sa­yı­sı kriz yı­lı olan 2009'u ge­ri­de bı­rak­tı. Mer­kez Ban­ka­sı Fi­nan­sal İs­tik­rar Ra­po­ru'n­dan Söz­cü'nün der­le­di­ği ve­ri­le­re gö­re, kriz yı­lı­nı sol­la­dık.
Tü­ke­ti­ci­le­rin ban­ka­la­ra, var­lık yö­ne­tim şir­ket­le­ri­ne, fi­nans­man şir­ket­le­ri­ne olan kre­di kar­tı ve tü­ke­ti­ci kre­di­si bor­cu ne­de­niy­le ic­ra­lık olan ki­şi sa­yı­sı 1 mil­yon 897 bin ki­şi­ye ulaş­tı. Bu sa­yı kriz yı­lı olan 2009'u kat­la­dı. 2009 yı­lın­da ic­ra­lık olan ki­şi sa­yı­sı 1 mil­yon 721 bin ki­şi dü­ze­yin­dey­di.

Bankalar tah­sil de­me­di­ği ba­tık kre­di­le­ri­ni var­lık yö­ne­tim şir­ket­le­ri­ne çok dü­şük bir be­del kar­şı­lı­ğın­da dev­re­di­yor.

Sa­de­ce zen­gin­ler ta­sar­ruf edebi­li­yor
Top­la­ya­bil­di­ği alacaklar öl­çü­sün­de kâr eden var­lık yö­ne­tim şir­ket­le­ri 722 bin ki­şi­nin pe­şin­de. Öte yan­dan fi­nans­man şir­ket­le­ri­ne bor­cu ne­de­niy­le 12 bin ki­şi ic­ra­lık du­rum­da.
Ban­ka­la­ra tü­ke­ti­ci kre­di­si bor­cu olan ha­ne­hal­kı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu alt gru­bun­da olan üc­ret­li ça­lı­şan­lar­dan olu­şu­yor. Her yüz ai­le­den 62'si borç­lu du­rum­da. Tür­ki­ye'de sa­de­ce zen­gin­le­rin ta­sar­ruf ede­bil­di­ği ger­çe­ği Mer­kez Ban­ka­sı ra­po­ru­na da gir­di. Bu na gö­re top­lu­mun yüz­de 60' hiç ta­sar­ruf ede­mi­yor. Yüz­de 20'si çok dü­şük dü­zey­de ta­sar­ruf ede­bi­lir­ken, top­lu­mun sa­de­ce yüz­de 20'si ta­sar­ruf ede­bi­le­cek dü­zey­de ge­li­re sa­hip.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...