ABD ‘dur’ dedi

Türkiye ile İran arasındaki doğalğaz karşılığı altın ticareti ABD'yi rahatsız etti.

ABD ‘dur’ dedi

Amerikan  Se­na­to­su, İra­n'­a ye­ni eko­no­mik yap­tı­rım­lar ön­gö­ren pa­ke­ti ön­ce­ki ge­ce oy­bir­li­ğiy­le ka­bul et­ti. Pa­ket, bu ül­ke­ye gra­fit, alü­min­yum ve çe­lik gi­bi, ge­mi sa­na­yi ve nük­le­er sek­tör­ler­le ala­ka­lı ürün­ler sa­tan ve­ya te­da­rik eden bi­rey­le­re ce­za­lar ön­gö­rü­yor.

Dü­zen­le­me­de ay­rı­ca İra­n'­a Tür­ki­ye'den al­tın gi­ri­şi­nin de önü­nü ke­se­cek ön­lem­le­re de yer ve­ril­di. Pa­ket, İra­n'­a kıy­met­li ma­den­le­rin sa­tı­şı ya da trans­fe­ri­ni ya­sak­la­ma­ya dö­nük ted­bir­ler de ge­ti­ri­yor.
Do­ğal­ga­za kar­şı al­tın

Bun­dan böy­le bir ül­ke­nin İra­n'­dan do­ğal­gaz ya da pet­rol al­ma­sı sa­de­ce, be­de­li­ni İra­n'­ın ya­sal sa­tın al­ma­da kul­la­na­bi­le­ce­ği açık bir he­sa­ba ya­tır­ma­sıy­la müm­kün ola­cak. Yap­tı­rım­lar, Tem­sil­ci­ler Mec­li­si'nin ona­yı­nı al­dık­tan son­ra Baş­kan Oba­ma ta­ra­fın­dan im­za­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­re­cek.
Bi­lin­di­ği gi­bi İran, Tür­ki­ye'ye ver­di­ği gaz kar­şı­lı­ğın­da­ki ala­cak­la­rı­nı trans­fer ede­mi­yor. Tah­ran bu ne­den­le Tür­ki­ye'nin TL ola­rak ya­tır­dı­ğı be­del­le­ri al­tı­na çe­vi­ri­yor.

‘İ­ran am­bar­go­sun­da so­mut bir şey yo­k'

AB­D'­nin İra­n'­a uy­gu­la­nan yap­tı­rım­la­rı al­tın ih­ra­ca­tı­nı da kap­sa­ya­cak şe­kil­de ge­niş­let­me­si­ni yo­rum­la­yan Za­fer Çağ­la­yan, “İ­ran am­bar­go­sun­da so­mut bir şey yo­k” de­di.
Tür­ki­ye'de­ki özel sek­tö­rün İra­n'­da­ki özel sek­tö­re ge­len ta­lep üze­ri­ne al­tın sat­tı­ğı­nı be­lir­ten Çağ­la­yan, “Ta­lep ol­du­ğu sü­re­ce ih­ra­cat de­vam ede­cek. Al­tın ih­ra­ca­tı ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'yi ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar bağ­lar. AB­D'­nin ka­rar­la­rı AB­D'­yi bağ­lar, AB'­nin ka­rar­la­rı da AB'­yi. Tür­ki­ye'yi de Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­rar­la­rı bağ­la­r” di­ye ko­nuş­tu.
ABD Se­na­to­su'nun ön­gör­dü­ğü ye­ni yap­tı­rım­la­rın dev­let­ler ara­sı kıy­met­li ma­den­le­rin ti­ca­re­ti­ni ya­sak­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Çağ­la­yan, Tür­ki­ye'nin İra­n'­a al­tın ih­ra­ca­tı­nın özel sek­tör ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı ve yap­tı­rım­lar­la il­gi­si ol­ma­dı­ğın ak­tar­dı. Çağ­la­yan, “Her­hal­de bu ko­nu­da bir kav­ram kar­ma­şa­sı ya­şan­dı­” de­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...