Kapanan şirket sayısında rekor

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Ka­sım ayı “Ku­ru­lan ve Ka­pa­nan Şir­ket İs­ta­tis­tik­le­ri­”ni açık­la­dı.

Kapanan şirket sayısında rekor

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Ka­sım ayı “Ku­ru­lan ve Ka­pa­nan Şir­ket İs­ta­tis­tik­le­ri­”ni açık­la­dı.

Ve­ri­ler eko­no­mi­de­ki yan­gı­nı ve es­na­fın ha­li­ni net şe­kil­de or­ta­ya ko­yu­yor. Ka­sım ayın­da ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sın­da­ki ar­tış ise tam an­la­mıy­la bir re­kor.

12 AY­DIR GE­Rİ­Lİ­YOR

TOB­B'­un ve­ri­le­ri­ne gö­re, ka­sım ayın­da, ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re açı­lan şir­ket sa­yı­sı yüz­de 4.9 ge­ri­ler­ken, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı ise yüz­de 48.4 art­tı.
Ocak-ka­sım dö­ne­min­de açı­lan şir­ket sa­yı­sı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 26.9 ge­ri­ler­ken, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı yüz­de 5.5 art­tı.
Açı­lan şir­ket sa­yı­sı son 12 ay­dır sü­rek­li ge­ri­ler­ken, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı ise son beş ay­dır sü­rek­li ar­tı­yor.
Ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sın­da­ki ar­tış 2012'de­ki en yük­sek ar­tış olur­ken, son dört yıl için­de­ki en yük­sek ikin­ci ar­tış ol­du.

EKO­NO­Mİ YAN­GIN YE­Rİ

Bir eko­no­mi­de açı­lan şir­ket sa­yı­sı­nın azal­ma­sı, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı­nın art­ma­sı eko­no­mik gi­di­şa­tın kö­tü ol­du­ğu­na işa­ret­tir.
Ni­te­kim, ar­tan kar­şı­lık­sız çek ve pro­tes­to­lu se­net sa­yı­sı ile öde­ne­me­yen kre­di ve kre­di kar­tı bor­cun­da­ki ar­tış da dik­ka­te alın­dı­ğın­da, es­na­fın, tüc­ca­rın ve va­tan­da­şın eko­no­mik du­ru­mu hiç de iç açı­cı de­ğil.
Eko­no­mi yan­gın ye­ri­ne dön­dü, va­tan­da­şın ge­çim sı­kın­tı­sı da­ha da art­tı, art­ma­ya da de­vam ede­cek gi­bi…

YARGITAY DİYOR Kİ…

İflasın ertelenmesi;

İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık durumda olması, mali durumunun iyileştirilmesi ümidinin bulunması gerekir. İflasın ertelenmesi isteminde bulunan şirketlerce sunulan iyileştirme projesinin, somut, uygulanabilir, ciddi, inandırıcı ve şirketi borcu bataklıktan kurtarabilecek nitelikte olduğunun kanıtlanması gerekir. Şirketlerin mali durumlarının iyileşme ümidinin bulunup bulunmadığının somut vakalara dayanarak tespit edilmesi gerekir.
(Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, 06.12.2011 tarih, E.2011/1729, K.2011/2357)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...